Så kan smarta gator användas i stadsplaneprojekt

Publicerad den
Gatunät enligt Smarta gators typologi

Spacescape har i nära samarbete med Eskilstuna kommun tagit fram en rapport för smarta gator i utvecklingsområdet Fröslunda-Råbergstorp-Lagersberg. Förslaget till ny gatuplan är baserad på forskningsprojektet Smarta gators typologi med gång-, låg-, fler- och högfartsgator. Rapporten bygger på den tidigare framtagna utvecklingsplanen och är ett inspel till detaljplanearbetet. Resultatet är ett gatunät där lägre hastigheter möjliggör för ökad integrering av fordon vilket frigör yta för växtlighet, vistelse, dagvattenhantering, angöring och tekniska funktioner, det vill säga ökad mångfunktionalitet. I rapporten presenteras och diskuteras alternativa lösningars samt vilka för- och nackdelar som kommer med olika utformningar. En utmaning har varit att skapa sammanhållna och fotgängarvänliga gatusektioner och korsningar inom gatunätets redan satta ramar.

Gatuplanen innefattar bland annat följande förslag:

 • Ökad tillgänglighet och potential för serviceverksamhet tack vare angöring på alla gator.
 • Ökad mångfunktionalitet genom frigjort utrymme till följd av integrering av cykel- och biltrafik på lokalgator.
 • Ökade vistelsekvaliteter tack vare omfördelning av refuger för snöupplag till bredare gångytor och förbättrade trädförutsättningar.
 • Ökad flexibilitet med mindre mängd kantsten.
 • Effektivare användning av Gillbergavägens torg tack vare enkelsidig cykelbana.
 • Ökad trafiksäkerhet till följd av lägre hastighet.
 • Bättre konnektivitet och ytanvändning tack vare färre återvändsgränder.
 • Ökad hastighetsefterlevnad via enkelriktade gator med smala körbanor.
 • Flexibilitet i reglering av cykelbanors riktning tack vare breda, dubbelsidiga banor.
 • Ökad prioritet av stadsliv genom täta övergångsställen.
 • Mer yteffektiva gatusektioner som möjliggör smalare sektioner och utökad kvartersmark.

Läs hela rapporten här.

Frågor om projektet till vera.esaiasson@spacescape.se