Spacescape har fått forskningsanslag från Energimyndigheten för studie om attraktivitet och resande

Publicerad den

 

Energimyndigheten har nyligen beviljat ett större anslag inom ramen för programmet Transporteffektivt Samhälle till Spacescape för att studera relationen mellan stadsform, attraktivitet och transporteffektivt resande. Projektet genomförs tillsammans med Region Stockholm, Göteborgsregionen, Uppsala kommun, Trivector, Evidens, Infostructure och On A Wednesday Afternoon.

Vi vet att människors vardagsresande påverkas av hur våra städer och transportsystem utformas. Kompakta och blandade stadsstrukturer skapar mindre avstånd och minskar transportbehovet. Gång- och cykelvänliga stadsmiljöer och tillgång till kapacitetsstark kollektivtrafik skapar möjligheter att välja mer resurseffektiva trafikslag och bidrar också till ökad attraktivitet. För att påskynda omställningen syftar forskningsprojektet till att öka medvetenheten kring dessa samband, bland såväl kommuner och regioner som medborgare. För att vi ska kunna uppnå de uppsatta klimatmålen är nuvarande riktlinjer och teknikutveckling inte tillräckliga. Det är också av avgörande betydelse att människor ställer om till ett mer resurseffektivt resande i sin vardag, inte minst i våra storstadsregioner. Att kunna åskådliggöra transportkostnader för hushåll till följd av var de väljer att bosätta sig och ge möjligheten att jämföra olika lägen utifrån totala levnadskostnader är därför ett viktigt steg mot omställningen till ett mer transporteffektivt samhälle.

Inom projektet kommer modeller att utvecklas för Stockholm, Göteborg och Uppsala som visar samband mellan hur staden och dess transportsystem är byggda, hur mycket det kostar att bo och hur människor väljer att resa samt i vilken grad läget påverkar bilinnehav. En kommunikativ webbplattform kommer att utvecklas som redovisar resultaten i kartor där medborgare eller planerare enkelt kan få svar på frågor om bostadsvärden, boendekostnader, transportkostnader, bilinnehav och klimatpåverkan i olika delar av staden. Ambitionen är att modellerna också kommer att möjliggöra analys av planerade åtgärder i transportsystemet eller stadsplaner och prognostisera dess effekter.

Kontaktperson:
Tobias Nordström, projektledare Spacescape +46 (0)70-936 02 09