Spacescape jobbar med C40 Cities

Publicerad den

 

C40 Cities Climate Leadership Group är ett globalt nätverk av storstäder som samverkar för att bekämpa klimatförändringar och främja hållbar utveckling. Nästan 100 av världens största städer deltar idag i samarbetet och representerar tillsammans över 700 miljoner människor och en fjärdedel av den globala ekonomin.

Spacescape har under våren bistått C40 Cities med metodutveckling av det webbaserade planeringsverktyget ’The Health Benefits of the 15 Minute City Tool’. Verktyget gör det möjligt att enkelt kvantifiera effekterna av 15-minutersstaden och jämföra de effekter som olika planeringsåtgärder har på fysisk aktivitet, hälsa och utsläpp av växthusgaser. Syftet är att sprida kunskap om sambanden mellan planering och aktiva transporter samt inspirera till mer ambitiöst agerande av världens ledande städer för att adressera klimatkrisen.

Planeringskonceptet 15-minutersstaden har varit på många läppar de senaste åren. Konceptet myntades av professor Carlos Moreno vid Sorbonne Business School i Paris och innebär enkelt uttryckt att stadsbor ska kunna nå det mesta de behöver i vardagen inom 15 minuters gång- eller cykelavstånd. För att möjliggöra det behöver planeringen inriktas på åtgärder som gör avstånd i staden kortare och som uppmuntrar till gång- och cykelresor i förmån för bil. Åtgärder som ökar täthet, funktionsblandning, serviceutbud, gröntillgång och konnektivitet är exempel på vad som kan bidra till såväl ökad fysisk aktivitet som minskade utsläpp av växthusgaser, men som även är kopplat till trygghet, trafiksäkerhet, social hållbarhet, lägre bullernivåer och bättre luftkvalitet – Effekter som ska gå att kvantifiera med verktyget.

’The Health Benefits of the 15 Minute City Tool’ tas fram i samarbete med en rad internationella aktörer, bland andra den brittiska konsultföretaget Arup, det danska läkemedelsföretaget Novo Nordisk, det franska IT-företaget Inetum och forskningsintutitionen Chaire ETI, vid Sorbonne Business School i Paris. Resultaten baseras bland annat på litteraturgenomgångar av forskning och best practice samt workshops med internationella experter och nyckelaktörer. Under våren och sommaren kommer verktyget testas i en rad C40-städer och under hösten förväntas verktyget kunna lanseras.