Spacescapemedarbetare vinner Europan

Publicerad den

Spacescapes medarbetare Malin Dahlhielm har tillsammans med Anna Edblom och Karin Kjellson vunnit Europan, en internationell arkitekttävling.

Tävlingstomten ligger i Holma, ett miljonprogramsområde i södra Malmö. Holma angränsar till ett av Malmös viktigaste grönstråk (Pildammsstråket), andra miljonprogramsområden, villaområden samt till Hyllie som är ett större utvecklingsområde med bostäder, arbetsplatser och ny hållplats för citybanan mellan Köpenhamn och Malmö. Förslagets mål är att stärka kopplingarna till omgivande stadsdelar med nya och modifierade stråk, skapa tydligare offentliga framsidor med hjälp av ny och kompletterande bebyggelse, utveckla lokala mötesplatser i centrala Holma i form av en ny park och ett nytt torg samt tillgängliggöra ett av Malmös viktigaste grönstråk, Pildammsstråket, genom att skapa en attraktiv promenad- och vistelsezon i form av en ”boardwalk” i gränsen mellan Holma och Kvarnbäcksparken. En mer integrerad stadsdel, en ökad täthet (vilket genererar ett ökat marknadsunderlag för urbana verksamheter) samt en ökad tillgänglighet till park är alla aspekter som visat sig vara av avgörande betydelse för en stadsdels attraktivitet (”Värdering av stadskvaliteter”, Spacescape och Evidens, 2011). Genom att utveckla Holma till en mer integrerad, tätare och grönare stadsdel har Holma potential att bli en attraktiv stadsdel för både boende och besökare.