Stadslivsanalys Göteborg

Publicerad den

Spacescape har i konkurrens tilldelats uppdraget att genomföra en stadslivsanalys av centrala Göteborg tillsammans med Project for Public Spaces (NYC) och Trivector Traffic.

Göteborg står inför spännande utmaningar. Staden växer, näringslivet utvecklas och människor flyttar in. Planering pågår av nya bostäder och verksamheter med goda kollektivtrafikförbindelser. Projektet Centrala Älvstaden pågår, med uppdrag att ta fram en strategi och vision för utvecklingen av stora outvecklade områden centralt. Med start nu och fram till 2027 planeras också en rad infrastruktursatsningar inom det s.k. Västsvenska paketet, bland annat kollektivtrafiksatsningar Ett mål för stadsutveckling är att forma attraktiva bebyggelsestrukturer och stadsrum med hänsyn till både människor och miljö. För att behålla och utveckla en rörlighet i regionen behöver infrastrukturen utvecklas. Den fysiska planeringen är viktig för att skapa ett långsiktigt uthålligt och konkurrenskraftigt Göteborg. Med anledning av dessa stora stadsutvecklingsprojekt ser Göteborgs Stads Trafikkontor, Stadsbyggnadskontor och projekt Centrala Älvstaden ett behov av att ta fram en stadslivsanalys för centrala Göteborg. Stadsbyggnadskontoret avser genom denna upphandling att upphandla konsult för uppdraget att ta fram en stadslivanalys för centrala Göteborg med rekommendationer inför utvecklingen av Göteborg och Centrala Älvstaden.

Syftet med studien är att komplettera tillgänglig kunskap om stadskvaliteter utifrån fotgängar- och cyklistperspektivet och människors användning av stadsrummet. Målet med detta är för Göteborgs Stads Trafikkontor, Stadsbyggnadskontor och projekt Centrala Älvstaden att skapa bättre underlag för arbetet med att höja kvaliteterna i stadsrummet. Analysen ska spegla stadslivet och förutsättningar för stadsliv under alla årstider. Stadslivsanalysen syftar alltså till att belysa betydelsefulla kvaliteter och problem i den nuvarande fysiska stadsformen genom att insamla data och beskriva stadslivet av idag, och att med utgångspunkt i analysen lägga fram rekommendationer för att stärka stadslivet och bidra till utveckling av stadens speciella kvaliteter inom Centrala Älvstaden. Särskild tyngdpunkt kommer att läggas på barnperspektivet. Uppdraget tas fram i nära samarbete mellan Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret och projekt Centrala Älvstaden. Göteborg Stads stadsbyggnadskontor kommer att handlägga ärendet.

Som anbudsgivare har Spacescape valt att sätta ihop ett team av flera parter som tillsammans kan fånga bredden och komplexiteten i uppgiften. Detta team består av Project for Public Spaces, en icke vinstdrivande organisation baserad i New York med stor erfarenhet av stadslivsprojekt, utan motsvarighet internationellt. Trivector Traffic har vi engagerat därför att de är en av Sveriges främsta trafikanalytiker och kan hjälpa oss att förstå trafiksystemet som helhet. Som kvalitetssäkring av vårt arbete har vi satt samman en referensgrupp av forskare och konstnärer som ska se till att vi har de bästa undersökningsmetoderna och att tolkningen av resultaten kan omsättas i största användbarhet för kommunens arbete för en levande stadskärna.