Stora skillnader i bilinnehav i Stockholm, Göteborg och Uppsala

Publicerad den

Forskningsprojektet Bostadsläget som drivs av Spacescape tillsammans med Trivector, Valueguard och Evidens med finansiering från Energimyndigheten inleddes i slutet av förra året och har under våren varit inne i ett skede av datainsamling. Nyligen har bilinnehav sammanställts på DeSO-områden för Stockholmsregionen, Västra Götalandsregionen och Uppsala kommun. Sammanställningen innefattar förutom ägda personbilar också förmånsbilar och privatleasade bilar, vars andel har ökat kraftigt de senaste 10 åren. Sammanställningen visar att det totalt finns 795 107 personbilar i trafik i Stockholmsregionen, 787 029 i Västra Götalandsregionen och 85 383 i Uppsala kommun. Bilinnehavet per hushåll är störst i Västra Götalandsregionen, följt av Uppsala kommun och Region Stockholm. Det varierar kraftigt inom de tre regionerna, men mönstret är det samma med ökande bilinnehav längre ifrån centralortens stadskärna.

De områden med lägst bilinnehav är områden med studentbostäder som exempelvis Lappkärsberget (0,02) i Stockholm, Olofshöjd (0,08) i Göteborg och Flogsta (0,02) i Uppsala. Utöver studentområden finns det lägsta bilinnehavet i centrala områden som Kungsholms strand (0,19) och Hornstull (0,21) i Stockholm, Heden (0,31) i Göteborg och Luthagen (0,32) i Uppsala. De områden med högst bilinnehav finns i glesbygden eller i villaområden längre ut i tätorterna, som i Vallentuna (1,76) och Danderyd (1,75) i Region Stockholm, Ale (1,89) och Kungälv (0,77) i Västra Götalandsregionen och i Norra och Västra omlandet kring Uppsala tätort (1,78 och 1,72).

Kartläggningen visar variationen inom regionerna och åskådliggör lägets stora betydelse för bilinnehavet. I centrala lägen finns en stor del av stadens utbud inom gång- och cykelavstånd och det är nära till turtät kollektivtrafik för att resa längre sträckor. Att dessa lägeskvaliteter påverkar både bilinnehav och bilresande är väletablerat inom forskning om stadsform och resvanor (Ewing & cervero 2010, Naess 2012 m. fl.). Att även småhusägande är förknippat med bilinnehav är också välkänt. Det beror delvis på en livsstil starkt förknippat med bilägande och bilresande, men även på lägesfaktorer som låg täthet, långa avstånd till stadens utbud och god tillgång till parkering.

Medan bostadspriserna är högre i centrala lägen är generellt transportkostnaderna större i lägen där avstånden är större. Transportbehov och bostadspriser påverkar följaktligen hushållets ekonomi i olika grad beroende på var i staden man väljer att bo. Särskilt bilinnehav är förenat med stora kostnader och kan det leda till att betydligt större andel av hushållets utgifter går till transporter. Hur bilinnehav, resvanor och bostadspriser hänger samman med geografi och lägeskvaliteter i Stockholm, Göteborg och Uppsala och hur det kan leda till kostnader både för enskilda hushåll och för samhället är något som kommer att utforskas under det kommande året. Håll utkik efter fler nyheter om Bostadsläget!