Unikt samarbete med amerikanska Street Plans

Publicerad den

Bild från Street Plans.

Spacescape har tillsammans med RISE, webbyrån OAWA och det legendariska amerikanska arkitektkontoret Street Plans fått tilldelning av Vinnova för projektet The Street Value Tool. Street Plans med Mike Lydon är bland annat kända för att ha etablerat begreppet ”tactical urbanism” och ha genomfört flera fantastiska gatuomvandlingsprojekt över hela Nordamerika.

The Street Value Tool är en webbapp som analyserar effekterna av gatuutformning. Syftet med att utveckla webbappen är att ge planerare och arkitekter större kunskap om vilka värden som skapas av olika typer av gator. Värden som analyseras innefattar sociala, hälsomässiga, ekonomiska, miljömässiga, och trafikala. Ett övergripande mål är att ge bättre argument och incitament för omvandling till mer hållbara, hälsosamma och levande gator, både i Sverige och Nordamerika.

Förväntade effekter och resultat av projektet The Street Value Tool är att generera ny kunskap om gators effekter och värden i den nordamerikanska kontexten, samt få kunskap om hur ett sådant analysverktyg kan användas inom planeringspraktiken. Ett annat önskat resultat är att skapa fler och bättre relationer mellan svenska och nordamerikanska gatuplanerare inom privat och offentlig sektor. The Street Value Tool kan bli en bra plattform för svenska planerare att få kontakter i Nordamerika.

Projektet The Street Value Tool genomförs av svenska Spacescape, RISE och webbyrån OAWA i samarbete med amerikanska designkonsulten Street Plans i samverkan med några pågående gatuomvandlingsprojekt i USA. Projektet genomförs i sju steg: 1) Forsknings- och kunskapsläge sammanställs 2) Kreativa workshops 3) Webbapp prototyp 4) Webbapp-testning på projekt 5) Webbapp slutförande 6) Användarmanual skrivs 7) Konferens genomförs. Förebild för webbappen är StreetMix och Complete Streets Toolkit.

Analysverktyget kommer finnas på www.gatukalkylen.se våren 2024.

 

Spacescape and Street Plans collaborates on new web app

Spacescape, RISE, the web agency OAWA and the legendary American architecture office Street Plans, has been funded by Vinnova for the project The Street Value Tool. Street Plans with Mike Lydon is known for having established the concept of ”tactical urbanism” and having implemented several fantastic street transformation projects across North America.

The Street Value Tool is a web app that analyzes the effects of street design. The purpose of developing the web app is to give planners and architects greater knowledge of the values created by different types of streets. Values that are analyzed include social, health, economic, environmental and mobility. An overall objective is to provide better arguments and incentives for transformation into more sustainable, healthy and lively streets, both in Sweden and North America.

Expected effects and results of The Street Value Tool project are to generate new knowledge about the effects and values of streets in the North American context, as well as gain knowledge about how such an analysis tool can be used in planning practice. Another desired result is to create more and better relationships between Swedish and North American street planners in the private and public sector. The Street Value Tool can become a good platform for Swedish planners to make contacts in North America.

The Street Value Tool project is carried out by the Swedish Spacescape, RISE and the web agency OAWA in collaboration with the American design consultant Street Plans in collaboration with some ongoing street transformation projects in the USA. The project is carried out in seven stages: 1) Research and knowledge situation is compiled 2) Creative workshops 3) Web app prototype 4) Web app testing on project 5) Web app completion 6) User manual is written 7) Conference is held. The model for the web app is StreetMix and Complete Streets Toolkit.

The tool will be accessible at www.gatukalkylen.se in spring 2024.