Uppsala översiktsplan 2010

Publicerad den

Spacescape har under 2009 genomfört omfattande stadsrumsstudier av Uppsala.

Dessa finns redovisade i rapporterna Uppsalas sociotopkarta och Uppsalas spatiala kapital. Den första rapporten baseras på omfattande observationer och fokusgrupper kring tätortens grönområden och offentliga platser. Metoden som används är sk. sociotopkartering som även genomförts i Stockholm och Göteborg. Den andra rapporten är en genomgripande space syntax analys av Uppsala tätort, där viktiga stadsstråk pekas ut. Båda rapporterna har varit viktiga utgångspunkter i den översiktsplan som nu är på samråd. Spacescape håller även på att ta fram strategiska grönstrukturbilder och kartor till översiktsplanen.  Ladda ner översiktsplan och rapporter här.