Var finns 15-minuters byn?

Publicerad den
Genomsnittligt antal servicekategorier som invånarna i tätorterna når inom 1 km

 

De senaste åren har landsbygdsfrågor blivit allt viktigare i många kommuners planering. Det finns ett intresse att möjliggöra utveckling i mindre orter, både för att svara på en efterfrågan om att bo på landsbygden men inte minst för att skapa förutsättningar att bibehålla och utveckla service och infrastruktur i mindre orter. Uppsala kommun arbetar med en ny översiktsplan och såg ett behov av att bättre förstå hur tillgången till service ser ut i kommunens mindre orter och landsbygdsområden, för att bättre kunna prioritera satsningar på kommunal service liksom nya utbyggnadsområden på landsbygden. Spacescape har på uppdrag av kommunen tagit analyserat skillnader i servicetillgång utifrån ett brett perspektiv där både tillgång till kommunal och offentlig service studeras med hjälp av finskalig geografiska data. Ett särskilt fokus ligger på service riktad till barn och unga.

Läs mer om studien och ladda ner rapporten här.