Sociala indikatorer i Uppsala

Publicerad den

Spacescape har tidigare bistått Uppsala kommun med att ta fram ett antal indikatorer för att följa den fysiska samhällsutvecklingen i kommunen, och detta arbete är en utveckling av dessa indikatorer. Som ett tillägg har indikatorer med bärighet på segregation, trygghet och jämlikhet analyserats. Syftet är att identifiera ett antal indikatorer som lyfts in i den kontinuerliga uppföljningen av översiktsplanen.

I projektet tas flera nya mått fram, bland annat ett entropiindex som mäter blandningen av olika socioekonomiska grupper i staden mått för att förstå i vilken grad gator kantas av entréer samt mått för vilken potential skolor har för att nå en blandning av olika socioekonomiska grupper. Dessutom studeras samband mellan olika socioekonomiska variabler och rumsliga variabler, till exempel socioekonomi och tillgång till olika typer av service, täthet och gröntillgång. Även trygghetsvariabler studeras.

Indikatorer för Uppsala översiktsplan

Publicerad den

Uppsalas översiktsplan antogs i slutet av år 2016. Kommunens avsikt är att inom den rullande översiktsplaneringen systematiskt följa upp översiktsplanens styrverkan och aktualitet. Syftet med uppdraget var att ta fram indikatorer och metoder som belyser detta och göra en första uppföljning på området.

Resultatet är ett tjugotal indikatorer. Fokus ligger på den fysiska samhällsutvecklingen och dess geografiska utfall. Indikatorerna ger stöd för att besvara frågor om rätt saker inträffar på rätt plats i rätt tid. De ger en kartbaserad bild av utvecklingen tillsammans med diagram som sammanfattar utvecklingen på ett aggregerat sätt. Vissa indikatorer kan också användas som planindikatorer i efterföljande planering, till exempel i arbeten med fördjupade översiktsplaner, områdesplaner och stadsdelsanalyser.

Stomlinje Gottsunda – Nyby

Publicerad den

Uppsala kommun planerar att bygga ett antal nya stomlinjer genom staden. Man har höga mål om att utveckla området runt stomlinjerna till attraktiva och levande stadsdelar. Spacescape har därför genomfört en studie av förtätningspotentialen i området.

För att visa områdets potential men också möjliga fallgropar har Spacescape utvecklat två möjliga scenarier utifrån den så kallade förtätningsrosen. Modellen tar hänsyn till drivkrafter och begränsningar för förtätningar och baseras på avancerade GIS-analyser.

Studien visar att stor hänsyn till olika begränsningar leder till punktförtätning med en försämrad stadsmiljö som följd. Lyckas man istället överbrygga begränsningar och ta ett helhetsgrepp för stadsstrukturen i området finns stora möjligheter att skapa en levande och hållbar stad.