Få bilar och låg hastighet är nyckeln till barns trafiktrygghet

Publicerad den

Barns trafiksäkerhet har länge varit föremål för studier i Sverige, med insatser såsom trafikseparering, hastighetsdämpning, informationskampanjer och skyltning som resultat. Samtidigt vet vi att barn får allt mindre rörelsefrihet för varje generation. Eftersom trafiksäkerhet inte per automatik är kopplad till upplevd trafiksäkerhet, det vill säga trafiktrygghet, ger trafiksäkerhetshöjande åtgärder inte nödvändigtvis effekt för barns möjligheter att röra sig på egen hand i staden.

För att ta arbetet med barns självständighet till nästa nivå har Malmö stad i en unik studie givit Spacescape i uppdrag att utreda vilka trafik- och gaturum som gör att barn i olika åldrar känner sig trygga respektive otrygga. Genom resedagböcker och gåturer har barn från förskoleklass till gymnasiet i tre vitt skilda områden i Malmö fått beskriva vilka gaturum de upplever som trygga och trafikmiljöerna de undviker, och i vilken mån det begränsar dem.

Även om resultaten skiljer sig beroende på ålder finns också likheter. Trygg trafik för barn är tydliga gaturum med förutsägbara trafikanter och långsamma fordon. Tryggheten kan också härledas till vana på så vis att träning och erfarenhet i sig leder till att vissa sträckor upplevs säkrare. Snabba bilförare var däremot den enskilt största källan till rädsla, i synnerhet i samband med att barnen korsar större gator och bilförare inte visar om de tänker stanna. Slutligen visade det sig att även den sociala dimensionen i form av närvaron och frånvaron av andra vuxna i stor utsträckning påverkar barnen upplevelse av tryggheten i trafiken. Beroende på personernas beteende leder viss typ av vistelse till ökad osäkerhet medan närhet till andra vuxna främjar känslan av säkerhet.

Rapporten markerar starten på Malmö stads satsning på barn och ungas trygghet i trafiken, och vi ser fram emot att ta del av det framtida arbetet.

Läs mer om projektet här samt rapporten i sin helhet.