Bostadspotential i Stockholm uppdateras

Publicerad den

2013 genomförde Spacescape en omfattande utbyggnadsanalys av Stockholms stad som ledde till rapporten Bostadspotential i Stockholm. Analysen identifierade då en bostadspotential mellan 73 000 och 173 000 bostäder, varav 43 800 utgjordes av redan planlagda bostäder. I ett scenario i linje med den dåvarande översiktsplanens strategier identifierades en bostadspotential på 143 000 bostäder, vilket ledde till Stockholms stads politiskt antagna bostadsmål på 140 000 färdigställda bostäder mellan 2010 och 2030. Utredningen byggde på en GIS-baserad analysmodell som väger begränsningar att bygga mot drivkrafter att bygga. Potentialen bekräftades i en stor gemensam workshop med alla förvaltningar på Färgfabriken 2013.

Nu har en ny analys genomförts av Stockholms stad med syftet att klargöra om bebyggelsepotentialen rymmer stadens målsättningar om 140 000 bostäder inklusive en fortsatt expansiv stadsutveckling fram till 2040. Utredningen ledde till den nya planeringsstrategin för Stockholms stad som utgör ett nytt verktyg för den fysiska planeringen som ersätter aktualitetsprövningen av översiktsplanen.

Resultaten fastställer att översiktsplanen som antogs 2018 är aktuell samtidigt som den bekräftar många av de slutsatser som drogs i Bostadspotential Stockholm från 2013. Dessutom identifieras ny potential i linje med den befintliga översiktsplanens utbyggnadsstrategier. Den totala bostadspotentialen bedöms uppgå till 194 000 bostäder till år 2040, varav 102 000 bostäder finns i stadens bostadsportfölj.

Här kan du läsa mer om Stockholms stads nya planeringsstrategi.

Här kan du läsa om Spacescapes tidigare utredning Bostadspotential i Stockholm.