Bostadspotential Stockholm

Publicerad den

BPS_kartaSpacescape har gjort en stor utbyggnadsanalys av Stockholms stad som har legat till grund för stadens nya bostadsmål 140 000 bostäder till 2030. Bostadsmålet är möjligt om översiktsplanens strategier följs. 

Utbyggnadsmodellen är en GIS-modell som består av en stor mängd begränsningar och drivkrafter som överlagras för att få fram olika utbyggnadsscenarier och utbyggnadspotentialer. Beräknade exploateringsgrader är måttliga. Modellen har bearbetats i samarbete med stadens förvaltningar i en stor mängd workshops.

Vår analys visar att 150 000 bostäder kan byggas om översiktsplanen Promenadstaden följs, dvs koncenterad förtätning i tyngdpunkter och centrala staden. Detta innebär att med en utbyggnadstakt på 5000 bostäder per år så är den byggbara marken teoretiskt sett slut 2042. Med en utbyggnadstakt på 8000 bostäder per år, är marken slut 2030. Marken i Stockholms stad är en begränsad resurs och hur man väljer att utnyttja den får konsekvenser på den framtida bostadspotentialen. Utbyggnadsanalysen visar att om inte staden följer översiktsplanen blir det svårt att klara bostadsmålet fram till 2030, givet dagens begränsningar. Analysen visar också att nya ställningstaganden till större verksamhetsområden, större grönområden, samt större överdäckningar kan möjliggöra för ytterligare potential efter år 2030.

Konsekvenserna av en utbyggd promenadstad innebär att delar av närförorterna blir en utvidgning av den centrala staden samt att några tyngdpunkter blir relativt täta stadskärnor. Den värdefulla grönytan minskar med 7 promille, men ny park byggs så att den totala grönyteförlusten blir 4 promille. Bostäderna lokaliseras även så att 71% hamnar in om gångavstånd från spårstationer, vilket minskar bilberoendet, dvs ökar andelen gående, cyklande och kollektivtrafikresenärer, tillsammans med den ökade tätheten. Den ökade tätheten ger också underlag mer service och fler stadskvaliteter som kommer att göra Stockholm än mer attraktiv än idag.

BPS_servicebopotential

Läs mer om projektet här