Gåsebäcks själ

Publicerad den

Gåsebäck är idag ett industriområde söder om Helsingborgs centrum som till år 2035 ska utvecklas till en blandad stadsdel. Det som gör Gåsebäck speciellt är att det finns ett levande kulturliv som är unikt för hela Helsingborg.

Spacescape har fått i uppdrag att identifiera och beskriva Gåsebäcks själ som ett steg i att definiera visionen för områdets utveckling. Visionen av hur Gåsebäck utvecklas ska kunna vara föränderlig utifrån de som verkar och bor i området och fortsatt inrymma konstraster, brokighet, kreativitet och historia.

Gåsebäcks själ visualiseras bland annat genom framtida fiktiva invånare som berättar om en dag i området, samt genom delvisioner och processbeskrivning.

Visioner och principer har formulerats som resultat av genomförd dialog och syftar till att vara ett stöd i kommande projekt, genomförande, evenemang, kommunikation och vid detaljplanering för Gåsebäck. Dialogen har genomförts som intervjuer, digital dialog samt workshops på plats.

Drottninghög gångflödesanalys

Publicerad den

I Drottninghög pågår ett förtätnings- och utvecklingsarbete under namnet DrottningH. Somliga detaljplaner är redan realiserade medan andra bara är i ett strukturplaneskede. Som underlag för att hantera utmaningar kring trafik och trygghet har Spacescape genomfört en flödesprognos i området.

Prognoser för flöden av gående, cyklister och bilister togs fram dels för ett mer närstående scenario, dels ett hypotetiskt och mer avlägset framtida läge. Det senare skedet innebar stora osäkerheter och laborationer med olika alternativ för både byggnation och gatunät genomfördes. Med platsbesök och prognosen som grund analyserades även trygghet och sammantaget ledde arbetet fram till en rad rekommendationer i både stor och liten skala. En utmaning i projektet var att anpassa Spacescapes gångflödesmodell till ett modernistiskt planerat område som innebär andra typer av flöden och vägval än i en traditionell rutnätsstad, vilket modellen främst testats på tidigare. Resultatet är utökade kunskaper kring vad som driver och hindrar gång- och cykelflöden.