Högsätra strukturplan

Publicerad den

Inom ramen för Lidingö stads planprogram för området Högsätra och Bergsätra anlitades Spacescape för att genomföra en platsanalys och ta fram idéer för ett helhetsgrepp i området. Utmaningen var att skapa och stärka viktiga stråk och kopplingar i och mellan områdena och mot närliggande områden och en båtpendlingsknutpunkt.
Genom att i huvudsak förlägga ny bebyggelse till redan ianspråkstagen mark, till exempel markparkeringar tillhörande sjukhuset kunde stora naturväden i området fredas och befintliga stråk omvandlas till stadsmässiga gator med levande bottenvåningar. En bärande idé för området och ryggraden i strukturen är Hälsostråket, där Lidingös hälsoprofil får utryck i nya mötesplatser i form av torgbildningar och idrottsaktiviteter.
Totalt planeras för ca 700 bostäder, uppdelat på tre delområden.

Lidingö Sociotopkarta

Publicerad den

Spacescape har åt Lidingö stad genomfört en kartläggning av användningen och upplevelsen av olika grönområden i kommunen, en så kallad sociotopundersökning. Undersökningen syftade till att ta reda på var människor vistas och varför, och ingår som ett kunskapsunderlag i kommunens samlade arbete med en grönplan.

I arbetet med Lidingös sociotopkarta avgränsades friytor. Både en expertvärdering och en brukarvärdering genomfördes. En särskild webbenkät, ”Bästa platsen” togs fram inom ramen för arbetet och ett flertal dialoger genomfördes. Det samlade under-laget ställs samman i en sociotopkarta med hjälp av GIS.

Bland lidingöbornas önskemål om förbättringar inför framtiden kan tre huvudkategorier urskiljas. Det vanligaste är att man i webbenkäten vill utveckla närmiljön genom exempelvis bättre tillgänglighet med gång- och cykel, fler elljusspår och fler sittplatser. Den näst vanligaste önskemålskategorin är att bevara grönområdena precis som de är.