Nu finns modell för ekosystembaserade skärgårdsplaner

Publicerad den

Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) påbörjade år 2021 ett projekt med syfte att utveckla en regional förvaltningsmodell för ekosystembaserad havsförvaltning för att uppnå Sveriges miljömål. I projektet Pilot Stockholm skärgård utvecklar Länsstyrelsen på uppdrag av HaV en ekosystembaserad förvaltningsmodell för Stockholms skärgård. Värmdö kommun arbetar med en kust- och havsplan som tillägg till översiktsplanen, samtidigt som Nämdö Green Archipelago utreder möjligheten till att göra Nämdöskärgården till ett biosfärsområde.

Detta är bakgrunden till varför konsultföretaget Spacescape fick uppdraget att ta fram en planeringsmodell för ekosystembaserade skärgårdsplaner och pröva denna för Nämdöområdet. Planeringsmodellen ska kunna användas i hela Sveriges skärgård, och utgå från ekosystemens utvecklingsbehov och samtidigt främja en hållbar samhällsutveckling. Projektgruppen har bestått av Hav, Länsstyrelsen i Stockholm, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Värmdö kommun och Spacescape.

Planeringsmodellen bygger på samtida planerings- och ekosystemteori, globala och nationella mål för hållbar utveckling, Boverkets ÖP-modell, medborgarperspektivet och de särskilda planeringsförutsättningarna som finns i Sveriges, Stockholms och Nämdös skärgård. Grundsyftet med modellen är att synliggöra samverka och samspelet mellan ekosystem och samhälle. Modellen består av åtta steg som görs i huvudsak i kronologisk ordning, men i vissa moment även parallellt.

  1. Organisation – Planorganisation, genomförandeorganisation, aktörer och projektplan beslutas.
  2. Områdesanalys – Planeringsförutsättningarna, drivkrafter och begränsningar genomförs.
  3. Områdesdialog – Dialoger med myndigheter, organisationer och allmänhet genomförs.
  4. Scenarier – Omvärldsfaktorer och trender ligger till grund för ett antal scenarier, möjliga framtider som konsekvensbedöms.
  5. Områdesstrategier – Vision, mål och strategier formuleras.
  6. Områdesplan – Mark- och vattenanvändning och utvecklingsinriktningar beskrivs i plan och i text.
  7. Genomförande – Regleringar i detaljplaner, åtgärder enligt Femstegsprincipen och förvaltningsfrågor beskrivs.
  8. Konsekvensanalys – Analys av konsekvenser och effekter på samhälle och ekosystem genomförs med bland annat indikatorer.

Slutsatserna från testområdet Nämdöskärgården visar på viktiga flera planeringsutmaningar. Nämdö som har en stor sommarbefolkning har en speciellt sorts samhällsekonomi, där priser är höga och det lokala näringslivet är i hög grad beroende av besöksnäring och fritidsboende. Det skapar möjligheter för utveckling men också risker för exploatering som skadar ekosystemen.

Denna studie syftar till att visa på hur ekosystem och samhälle kan samverka bättre genom en god rumslig planering, och därmed gynna och stärka varandra. Därför har begreppen samhällsutveckling och ekosystemutveckling används parallellt. Utgångspunkten har inte vart att ekosystem och samhälle är motstridiga, utan tvärtom, ömsesidigt beroende. Exempel på detta är att koncentrera bostadsutveckling och service kring kollektivtrafiknoderna och samtidigt freda och vårda biotoper som behöver utvecklas ekologiskt och därmed bli miljöer för naturupplevelser och matproduktion. Ett annat exempel är att lokalisera friluftsnoder, gästhamnar och naturhamnar till platser där de inte stör värdefulla naturlandskap och grunda vikar så att fiskproduktionen kan öka vilket gynnar fritidsfiske och yrkesfiske.

Det behövs tydliga regler och demokratiska ramar för utvecklingen, för att inte hamna i oönskade scenarier och i stället skapa goda och hållbara synergier. Därför måste exempelvis detaljplaner, kollektivtrafik, samhällsservice och naturvård regleras och styras av offentliga myndigheter. Ramverket för detta sätts i många olika typer av styrdokument, men områdesplaner av den typ som skisserats här, är en bra geografisk och funktionell nivå. Det är en grundförutsättning för en ekonomisk social och ekologisk hållbar utveckling av våra skärgårdsområden.

Läs hela rapporten här.