Glad sommar!

Publicerad den

 

Önskar vi på Spacescape

Bostadspotential i Stockholm uppdateras

Publicerad den

2013 genomförde Spacescape en omfattande utbyggnadsanalys av Stockholms stad som ledde till rapporten Bostadspotential i Stockholm. Analysen identifierade då en bostadspotential mellan 73 000 och 173 000 bostäder, varav 43 800 utgjordes av redan planlagda bostäder. I ett scenario i linje med den dåvarande översiktsplanens strategier identifierades en bostadspotential på 143 000 bostäder, vilket ledde till Stockholms stads politiskt antagna bostadsmål på 140 000 färdigställda bostäder mellan 2010 och 2030. Utredningen byggde på en GIS-baserad analysmodell som väger begränsningar att bygga mot drivkrafter att bygga. Potentialen bekräftades i en stor gemensam workshop med alla förvaltningar på Färgfabriken 2013.

Nu har en ny analys genomförts av Stockholms stad med syftet att klargöra om bebyggelsepotentialen rymmer stadens målsättningar om 140 000 bostäder inklusive en fortsatt expansiv stadsutveckling fram till 2040. Utredningen ledde till den nya planeringsstrategin för Stockholms stad som utgör ett nytt verktyg för den fysiska planeringen som ersätter aktualitetsprövningen av översiktsplanen.

Resultaten fastställer att översiktsplanen som antogs 2018 är aktuell samtidigt som den bekräftar många av de slutsatser som drogs i Bostadspotential Stockholm från 2013. Dessutom identifieras ny potential i linje med den befintliga översiktsplanens utbyggnadsstrategier. Den totala bostadspotentialen bedöms uppgå till 194 000 bostäder till år 2040, varav 102 000 bostäder finns i stadens bostadsportfölj.

Här kan du läsa mer om Stockholms stads nya planeringsstrategi.

Här kan du läsa om Spacescapes tidigare utredning Bostadspotential i Stockholm.

Den verkliga trädgårdsstaden och stadsutvecklingen

Publicerad den

I rapporten ”Den verkliga trädgårdsstaden” undersöker Spacescape och Evidens, på uppdrag av Hyresgästföreningen, de ekonomiska, sociala och miljömässiga avtrycken för olika bebyggelsetyper. Sveriges byggda miljöer i städer delas in i fyra typer: kvartersstad, modernistisk stad, trädgårdsstad och villaområde. Dessa jämförs med varandra i sina anspråk på mark, investeringskostnader, kommunala driftkostnader, segregation, klimatavtryck, folkhälsa och transportkostnader.

Rapporten visar att villaområden har genomgående högst investerings- och driftkostnad ur ett kommunalt perspektiv. De har störst klimatpåverkan, är mest bilberoende, kräver högst kostnader för kollektivtrafik och tar överlägset upp mest skogs- och jordbruksmark. Betyder det att vi måste välja bort småhusdrömmen när vi i allt högre utsträckning samlas i städer?

I rapportens avslutande del beskrivs fördelarna med trädgårdsstaden som den ursprungligen var tänkt, en blandad bebyggelse med småhus, radhus och låga flerbostadshus som möter önskningar om både marknära boende och gröna kvaliteter och samtidigt erbjuder närhet till stadens målpunkter.

Rapporten beskriver också vilka verktyg planeringen kan använda för att skapa större mångfald i bostadsbeståndet och samtidigt skapa en livskraftig stad och hållbar stadsutveckling.

Se filmerna om Den verkliga trädgårdsstaden:

Trailer

Del 1. Stadsbyggnadshistoria

Del 2. Sveriges markanvändning

Del 3. Transporter och bilinnehav

Del 4. Energi- och klimatpåverkan

Del 5. Hushållsekonomi

Del 6. Samhällsekonomi

Del 7. Bostadsefterfrågan

Del 8. Segregation

Del 9. Folkhälsa

Del 10. Forskningsläget

Del 11. Planerings- och bostadspolitiken

Del 12. Så skapas framtidens trädgårdsstäder

Del 13. Rekommendationer

Läs rapporten här och ladda ner PowerPoint-presentation om Den verkliga trädgårdsstaden här. Studera Spacescapes planprogram för trädgårdsstaden Odlaren i Eskilstuna här.

Se debattartikel i Bostadspolitik.se och artikel i Fastighetstidningen.

För frågor, kontakta Alexander Ståhle.

Så utvecklas framgångsrika platser

Publicerad den

Spacescape har sedan starten 2003 på Arkitekturskolan KTH varit intresserade av hur stadsmiljöer fungerar på riktigt. Sedan dess har vi utvecklat våra analysmodeller till en mängd olika fält inom samhällsbyggandet. En fråga som ofta ställts av kommuner och fastighetsägare är vilka som är framgångsfaktorerna för attraktiva platser, vilket förstås beror på vad som menas med ”framgångsrik”. 2023 gav Fastighetsägarna och Centrum för Amp Spacescape i uppdrag att analysera detta. Vi valde tillsammans tio platser i Stockholm som de senaste decennierna haft en positiv social och ekonomisk utveckling, mätt i ökad mängd och mångfald av besökare, ökat utbud av handel och kultur samt ökad omsättning och fastighetsvärden.

Analysverktyget Platspyramiden togs fram baserat på analysen och har i syfte att hjälpa alla aktörer i platsutvecklingen att identifiera framgångsfaktorer och lämpliga platsaktiviteter. Platspyramidens delar består av läget, rummet, livet och bilden av platsen där varje nivå beskrivs med åtta kvaliteter och därtill kopplade indikatorer som kvantifierar kvaliteten. Nivåerna kan var och en påverkas av planering, design, aktivering och kommunikation. Platser med särskilt stor utvecklingspotential i Stockholm identifierades med hjälp av analysverktyget i dialog med en referensgrupp och kan bli inspiration till Stockholms framtida platsutveckling. Rapporten blev uppmärksammad i Fastighetstidningen.

Samtidigt fick Spacescape uppdrag av Stockholms Handelskammare att analysera stadens platspotentialer utifrån olika perspektiv. Vi karterade bland annat takpotentialen, badpotentialen och uteserveringspotentialen. Rapporten blev uppmärksammad i Dagens Nyheter och Mitt i.

Ta del av rapporten Platspotential här.

Ta del av rapporten Slösade ytor och vaskade platser här.

Vid frågor kontakta Alexander Ståhle.

Tre stora släpp i Almedalen

Publicerad den

Det har varit en intensiv vår på Spacescape, konjunkturen till trots. Mycket tack vare Spacescapes stora bredd, i allt från forskning och analys till planering och design. Vi har haft förmånen att få arbeta med flera stora studier under våren, och tre av dessa kommer att offentliggöras i anslutning till Almedalen. Studierna kommer presenteras av Spacescapes VD Alexander Ståhle på varsitt seminarium. Varmt välkommen!

Trädgårdsstad eller villamattor?

Tid: Onsdag 26 juni, 14.00 – 15.00

Plats: Kilgränd 1, Visby (50 meter från Donners plats)

Arrangör: Hyresgästföreningen

Trädgårdsstad eller villamattor – hur ska vi bygga framtidens städer? Vi presenterar vår rapport om olika bebyggelsetypers samhällsekonomiska och miljömässiga effekter. Medverkande: Alexander Ståhle, vd Spacescape, Kristina Alvendal, expert på stadsbyggnad och fastighetsutveckling och tidigare borgmästare i Stockholm stad, Martin Hofverberg, chefsekonom Hyresgästföreningen och Stefan Attefall, landshövding Uppsala län.

Programpunkt: Trädgårdsstad eller villamattor – hur ska vi bygga framtidens städer?

Rapport: Den verkliga trädgårdsstaden (kommer…)

Hur skapas framgångsrika platser?

Tid: Onsdag 26 juni, 16.00 – 17:00:

Plats: Kilgränd 1, Visby (50 meter från Donners plats)

Arrangör: Fastighetsägarna Stockholm

Vi lanserar under en talk-shop den nya rapporten Platspotential – så skapas framgångsrika platser. Tillsammans med expertgäster diskuterar vi nya Slussens framtid och platsutvecklingspotentialen som Nobel Centers kommande etablering bidrar med till Stockholm. Lär känna Platspyramidverktyget. Pitcha din plats. Få tips och hjälp med ditt projekt från en expertpanel. Kom till vår talk-shop! Rapporten Platspotential har tagits fram av Spacescape i ett samarbete mellan Fastighetsägarna Stockholm och Centrum för AMP. Det är en unik kartläggning över framgångsrika platser i Stockholmsregionen och hur dessa kan utvecklas för att uppnå sin potential. Moderator: Katrin Behdjou Arshi, chef stadsutveckling, Fastighetsägarna Stockholm.

Programpunkt: Hur skapas framgångsrika platser?

Rapport: Platspotential – Så skapas framgångsrika platser

Det friska boendet

Tid: Torsdag 27 juni, 14.15 – 15:00:

Plats: Strandgatan 6, Clarion Hotel Wisby, Paviljongen – ingång från Strandgatan, 50 meter söder om hotellentrén (eller från Kilgränd, en bit upp i backen).

Arrangör: HSB

Det friska boendet – hälsosam stadsutveckling och social hållbarhet. Alla vill bo i ett hälsosamt bostadsområde – genom en god stadsplanering och ett smart bostadsbyggande kan människor lockas till mer fysisk aktivitet, en större gemenskap och få en bättre hälsa. I det här seminariet ges goda exempel på hälsosamma stadsdelar och hur man har tänkt i planeringen av dem – och även exempel på motsatsen. Vilka förutsättningar har bostadsutvecklarna för att ge sina kunder och hyresgäster en bättre hälsa genom boendet? Bostadspolitik.se arrangerar, tillsammans med sju branschaktörer, seminarier på Clarion Hotel på tisdagen och torsdagen under Almedalsveckan.

Programpunkt: Det friska boendet – hälsosam stadsutveckling och social hållbarhet

Rapport: Hälsoläget (Kommer…)

 

Sjukvårdens rumsliga dimension i Skåne

Publicerad den
Kartan beskriver tillgång till vårdcentraler: antal vårdcentraler per ort samt genomsnittligt avstånd till vårdcentral i Skåne.

Spacescape har på uppdrag av Region Skåne genomfört en analys av sjukvårdens rumsliga dimension i Skåne. Projektet inkluderade en kartläggning av olika vårdanläggningars lokalisering, samt analyser av invånarnas geografiska tillgänglighet till anläggningarna. Ett särskilt fokus har legat på att analysera hur tillgången till vård varierar i de olika ortstyperna i regionplanen, samt hur tillgången till vård ser ut i olika socioekonomiska grupper.

Projektet tydliggör och synliggör på vilka sätt Region Skånes uppdrag om regional fysisk planering kan vara ett verktyg även för regionens uppdrag kring hälso- och sjukvård och regional utveckling.

Läs mer om projektet här, och ta del av den interaktiva rapporten här.

Vid frågor om projektet, kontakta Helena Lundin Kleberg.

Ny studie bekräftar – idrott och kultur skapar resor över staden som annars inte ägt rum

Publicerad den

Idag presenterar vi vår senaste rapport på Järvaveckan, som tagits fram på uppdrag av Arwidssonstiftelsen. Boendesegregationen ökar i Stockholm och SCB visar, med hjälp av data från Telia, att det även syns i våra dagliga resmönster. Men hur kan kultur och idrott bidra till att bryta detta mönster? Och hur fungerar dessa anläggningar som mötesplatser?

När vi jämför Teliadata över generella inresor till Rinkeby med statistik över hemmamatcher i stadsdelen kan vi se att en dubbelt så hög andel av besökarna kommer från områden med socioekonomiskt goda och mycket goda förutsättningar. Intervjuer med kulturverksamheter i Järva visar också på ett liknande samband.

MEN för att besökarna ska stanna kvar krävs en utformning och vistelsekvaliteter som faktiskt främjar möten med lokalbefolkningen. Mer om det kl 13.00 på Stora scen 📍 Spånga IP

På scen:

Karin Wanngård, Finansborgarråd Stockholm Stad
Carolina Klüft, Generation Pep
Alexander Ståhle, stadsforskare och VD på Spacescape
Sonja Dousa, verksamhetsansvarig för Kista Sports Club KFUM
Peter Zonabend, VD på Arwidsro
Anna König Jerlmyr – VD för Arwidssonstiftelsen

Hör Anna König Jerlmyr berätta om projektet i TV4 Nyhetsmorgon!

Vi ses!

Här kan du ta del av rapporten från projektet.

Stort forskningsprojekt om framtidens genomfartsgator

Publicerad den

Spacescape har tillsammans med RISE fått anslag från Trafikverket för att ta fram en ny planeringsguide för hållbar utveckling av genomfartsleder. Projektet kommer att genomföras i samverkan med Umeå, Gävle och Mora som en del av Trafikverkets projektportfölj för ”Nästa generations beslutsstöd”.

Genomfartsleder och genomfartsgator är avgörande för städers utveckling där ca 1 miljon svenskar, alltså en tiondel av Sveriges befolkning, bor längs de 650 största huvudgatorna i Sverige (SCB 2021). Både Trafikverket och kommunerna vill att genomfartslederna ska utvecklas men ofta på olika sätt. Det lokala intresset för stadsutveckling ställs ofta mot det regionala och nationella intresset för tillgänglighet och framkomlighet i trafiksystemet. Detta är ett svårt och komplext planeringsproblem som därför kräver goda samverkansmodeller och effektiva analysmodeller i tidiga skeden.

Forskningsprojektet syftar till att bemöta detta genom att öka kunskapen om hur genomfartsleder kan utvecklas. Projektet kommer att studera pågående och genomförda projekt, analysera målkonflikter och planeringsutmaningar, utvärdera analysmodeller för trafik, stadsmiljö och samhällsekonomi, utveckla scenariomodeller samt slutligen ta fram ett underlag till en ”Planeringsguide för hållbar utveckling av genomfartsleder”.

Vid frågor om projektet kontakta Alexander Ståhle.

Tyck till om framtidens Norra Bromma (fd flygplats)

Publicerad den

Stadsbyggnadskontoret i Stockholm har fått i uppdrag att i ett planprogram utreda förutsättningarna för stadsutveckling på området där Bromma flygplats ligger. Området utgör ett av få större sammanhängande områden i Stockholm med en unik möjlighet till stadsutveckling och tillskott av ett stort antal bostäder och arbetsplatser. Stockholms stad vill undersöka vad allmänheten tycker är viktigt när området omvandlas efter att flygverksamheten på Bromma upphör. Nu har man möjlighet att berätta vad man vill bevara och se växa fram i en ny levande stadsdel. Synpunkter lämnas i Placetoplan, ett enkätverktyg som staden använder. Synpunkterna blir ett viktigt underlag för den framtida planeringen. Spacescape ansvarar för sammanställningen av alla synpunkter och kommer skriva en analysrapport under hösten 2024.

Här kan du tycka till i Placetoplans webbenkät.

Läs mer om stadsutvecklingsområdet här och läs nyheten här.

Spacescape starts project with Cities for Better Health

Publicerad den

The decreasing physical activity in our cities today constitutes a global health crisis, which has led to increased health problems, such as obesity, diabetes, dementia and cardiovascular disease. Research shows that the built environment in cities and access to opportunities and places for physical activity are crucial for public health. Cities for Better Health (formerly Cities Changing Diabetes), is an initiative founded by the Danish pharmaceutical company Novo Nordisk that helps build impactful prevention partnerships at the city level, foster trust among stakeholders and gather compelling evidence for action in over 45 cities across the world.  The initiative focuses, among other things, on improving the conditions for active mobility and creating more equal access to recreation and activating school environments, with a particular focus on vulnerable groups and children.

Spacescape has partnered with ’Cities for Better Health’ to develop a digital platform that aims to help you explore and measure how places, urban design and facilities can increase daily physical activity in cities around the world, enabling more movement in urban areas. This can help people, placemakers and urban planners create, discuss and analyze projects that promote physical activity and public health in cities all over the world. This work will be coordinated with ongoing initiatives with C40 Cities and the Research Unit of Active Living — University of Southern Denmark as well as the former project Thriving Foodscapes run by Gehl Architects. During the collaboration, we will also initiate dialogue with other public health actors in the Nordic region and globally.

Questions or inquires? Contact Alexander Ståhle.