Fler och billigare bostäder med färre parkeringar – ny rapport om parkeringens samhällskostnader

Publicerad den

Spacescape har tillsammans med Trivector, Evidens och Theory In Practice sammanställt en rapport om parkeringens kostnader för samhället. Uppdragsgivare har varit Naturskyddsföreningen, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna. Utredningen visar att vi skulle kunna bygga upp till 20 procent fler bostäder till en lägre kostnad om kravet på antalet parkeringsplatser halveras.

I rapporten framgår hur dagens parkeringsregleringar är ett arv från en annan tid, när antalet bilar, bilinnehav och bilresande ständigt förväntades öka. Och när vissa kommuner i dag istället satsar på hållbara stadsmiljöer, står många andra still och stampar.

Läs mer om rapporten här.

Framtidsgatan invigs

Publicerad den

Den 17:e september invigdes den första av tre Framtidsgator på Hälsingegatan i Stockholm med pompa och ståt! Elever från Gustav Vasa skola, som via workshops har varit med och tagit fram designen, fyllde gatan med lek och färg när de studsade på de nya studsmattorna och målade med gatukritor tillsammans med trafikborgarråd Daniel Helldén som klippte bandet. Utöver studsmatta och mandala som barnen kan måla på innehåller Hälsingegatan en sandstrand med solstolar och hammockar, en cykellekbana, mobilitetshubb, markmålning, uteklassrum och odlingslådor, träd, planteringar och sittplatser.

Stockholms Framtidsgator är ett delprojekt inom Smarta gator där tre gator i centrala Stockholm under hösten 2020 byggs om till platser för lek, vistelse och grönska. Nu pågår bygget för fullt av nästa gata, Tjärhovsgatan, som därefter följs av Parmmätargatan.

Gatorna, som temporärt görs om till gågator och i vissa fall gångfartsgator, väcker mycket uppmärksamhet bland barn, boende och allmänhet, som kan lämna synpunkter och idéer via dialogplattformen Placetoplan.

Se när barnen själva får tycka till om sin nya Framtidsgata! Klipp från invigningen (se hela livesändningen från invigningen här).

Läs om Framtidsgatorna i media:

SVT – Här har skolbarnen utformat gatumiljön

Stockholm Direkt – Här invigs Stockholms nya framtidsgator

Mitt i Stockholm – Skolbarnen får bestämma när staden satser på gator för lek

Dagens Industri – Studsmattor och stränder tar bilarnas plats på Stockholms första framtidsgata

Sveriges Radio – Gata övertagen av skolbarn

White Arkitekter – Smartare gator ger levande stadsmiljöer – nu testas framtidsgator

Smarta gator – Framtidsgatan blir verklighet

Läs mer om de tre gatorna och projektet nedan:

https://vaxer.stockholm/tjarhovsgatan

https://vaxer.stockholm/halsingegatan

https://vaxer.stockholm/parmmatargatan

Spacescape designar Framtidsgator

Publicerad den

Under hösten byggs tre gator i centrala Stockholm om till platser för lek, vistelse och grönska inom ramen för projektet Stockholms Framtidsgator. Den 17:e september invigs den första gatan, Hälsingegatan, därefter följt av Tjärhovsgatan och Parmmätargatan.

Projektet Stockholms Framtidsgator finansieras av Stockholms stad och Spacescape står för koncept, design och utvärdering. De utvalda gatorna, som befinner sig i anslutning till skolor med begränsade skolgårdar, fungerar som fullskaliga testbeds när de temporärt görs om till gågator. Biltrafiken begränsas och monofunktionella ytor som parkeringsplatser tas bort till förmån för bland annat uteklassrum, studsmattor, sandstrand och insektshotell. Den temporära utformningen av gatorna har tagits fram av Spacescape tillsammans med White i dialog med skolelever och sakägare som har fått önska vad deras framtidsgator ska innehålla.

Framtidsgatorna är en del av det Vinnova-finansierade projektet Smarta gator där Spacescape jobbar tillsammans med KTH och Chalmers. Framtidsgatorna kommer att utvärderas av Spacescape med före- och eftermätningar samt undersökning av upplevelsen på plats och även följas upp inom forskningsprojektet.

Läs mer om de tre gatorna och projektet nedan:

https://vaxer.stockholm/tjarhovsgatan

https://vaxer.stockholm/halsingegatan

https://vaxer.stockholm/parmmatargatan

Plusstaden lanseras

Publicerad den

Spacescape har under 2019 hjälpt regeringskansliet och de två statliga utredningarna Samordning för bostadsbyggande (Fi N 2017:08) och Fossilfritt Sverige (M 2016:05) med att ta fram ett koncept för en nationell kraftsamling för hållbar stadsutveckling och en världsutställning. Konceptet fick namnet Plusstaden och presenteras i rapporten PLUSSTAD VÄRLDSUTSTÄLLNING 2030 – Nationell kraftsamling för export av innovativ stadsutveckling. Här föreslås en satsning i tre delar:

1) En världsutställning i Sverige år 2030

2) Ett plusstadskoncept som betonar samhällsbyggandets värdeskapande

3) En stafett av plusstadsexpon

Plusstadskonceptet sätter ribban och riktningen för innehållet i fyra plusstadsexpon vilka i sin tur konkretiserar innebörden av värdeskapande stadsutveckling och validerar de modeller för det fossilfria välfärdssamhället som visas upp i världsutställningen 2030.

”De konsortier av kommuner och näringsliv som ingår avtal med staten om att genomföra plusstadsexpon erhåller aktivt stöd i form av ekonomiskt investeringsstöd, kanaliserade stöd för forskning och innovation till testbäddar, inrättandet av frizoner för stadsutveckling, stöd från myndighetsexperter och etablerandet av en kunskapsplatsform som stöttar lärande mellan plusstadsdelar” står det i rapporten.

Många tycker till om framtida Södertäljevägen tack vare webbdialog

Publicerad den

Centrala Liljeholmen kring Södertäljevägen planeras utvecklas till ett urbant och tryggt stadsrum med nya arbetsplatser, bostäder, handel, service och mötesplatser. Området ingår som en del i stadsutvecklingsområde Norra Liljeholmen. Projektets mål är att genom hållbar stadsutveckling skapa en urban stadsdel med goda vistelsemiljöer som en förlängning av Södermalm och förena Liljeholmen över Södertäljevägen. Södertäljevägen ska utvecklas för hållbart resande anpassad för kollektivtrafik, gång-, cykel- och nyttotrafik. I detta projekt genomför Spacescape tillsammans med Placetoplan webbdialoger med allmänheten. Detta kommer sedan att fungera som ett lokalt förankrat kunskapsunderlag till planeringen. Bara under de första två veckorna i juni har det kommit in mer än 700 synpunkter från allmänheten. Webbdialogen stängs 14 augusti. Programsamråd planeras hållas i början av 2022.

Läs mer om projektet här.

Klicka här för att se dialogen.

Internationell best practice inom hållbar stadsutveckling

Publicerad den

Spacescape har genomfört en utredning för Regeringskansliet och Samordning för bostadsbyggande (Fi N 2017:08). Utredningen som genomförts tillsammans med Actinate innehåller en översiktlig inventering av internationella exempel på hållbara och innovativa stadsutvecklingsprojekt i syfte att inspirera och lyfta fram ett antal projekt i verklig framkant. De valda projekten är intressanta för svenska aktörer, då de visar höga ambitioner avseende social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Inom projekten finns exempel på såväl nya och innovativa tekniker, utvecklade affärsmodeller och processer samt nya former för samverkan och dialog med medborgare och andra aktörer. En särskilt stor utmaning för svenska stadsutvecklingsprojekt sett från detta internationella perspektiv bedöms vara att skapa stadsmiljöer med en blandning av bostäder och lokaler i olika prisnivåer.

Ladda ner rapporten här.

Vi samarbetar med Centrum för AMP

Publicerad den

Centrum för AMP – Affärs- och MedborgarPlats är en nystartad organisation som skall samla kunskap och erfarenhet om hur man skapar säkra och attraktiva platser i närmiljön, såväl i Sverige som internationellt, och utveckla sådan kunskap för svenska förhållanden. Centrumet ska också vara behjälpligt med konkreta råd och tips för de aktörer, både offentliga och privata, som vill inleda ett AMP-arbete. Spacescape har inlett ett samarbete med centrumet, där vi bland annat ska ta fram en analysmodell för attraktiva platser.

Flera nya projekt till Spacescape

Publicerad den

Spacescape står inför nya, spännande uppdrag i bland andra Jönköping, Varberg, Upplands-Bro, Stockholm och på Gotland. Projekten sträcker sig från sociotopkartering och social konsekvensanalys till hållbarhetsbedömning av fördjupad översiktsplan och förstudie vid stationsområde.

Spacescape har fått i uppdrag att genomföra en hållbarhetsbedömning av Jönköpings fördjupning av översiktsplanen för de centrala delarna av kommunen. Arbetet innefattar dels en miljöbedömning enligt miljöbalken och dels en bredare hållbarhetsbedömning som även innefattar sociala och ekologiska aspekter. Projektet inkluderar GIS-analyser av olika teman för att på ett systematiskt sätt kunna bedöma konsekvenserna i den fysiska miljön. Läs mer om projektet här.

Region Gotland arbetar med att ta fram en ny översiktsplan och i samband med detta har Spacescape fått i uppdrag att göra utbyggnadsanalyser och analyser av bostadsmarknaden. I detta arbete konstaterades att det behövs bättre kunskapsunderlag om grönstrukturen i Gotlands tätorter, särskilt ved gäller de sociala värdena. Spacescape har nu fått uppdraget att göra en sociotopkarta för alla Gotlands tätorter, som skall färdigställas hösten 2020. Sociotopkartan visar hur Gotlänningarna använder sina grönområden. För att ta reda på detta kommer dialog genomföras med hjälp av den digitala plattformen Placetoplan.”

I Bro stationsområde kommer Spacescape att genomföra en förstudie. Ytorna nära pendeltågsstationen är attraktiva och efterfrågan finns för stationsnära bostäder och pendlare som vill ha en väl fungerande bytespunkt. Utredningen syftar till att ta fram olika utvecklingsscenarier för stationen och omgivande offentliga rum där målsättningen med arbetet är att utveckla småstadskänsla, en välkomnande entré samt en attraktiv och trygg resenärsmiljö.

Spacescape har även fått i uppdrag att genomföra en social konsekvensanalys med fokus på barnperspektivet på projektet Västerport och Varbergs nya station. Förslaget kommer, med samtliga 4 etapper, att innebära ca 2500 bostäder på mark som frigörs när den nuvarande hamnen i Varberg flyttas norrut till Farehamnen. Utvecklingen syftar till att skapa en hållbar stadsutveckling och binda samman hamnen och havet med den befintliga centrumbe­byggelsen.

I Stockholm har planeringen inletts av Norra Liljeholmen och omvandlingen av Södertäljevägen till stadsgata. I detta projekt kommer Spacescape tillsammans med Placetoplan att genomföra webbdialoger med allmänheten. Detta som ett lokalt förankrat kunskapsunderlag till planeringen. Spacescape arbetar här på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret och Exploateringskontoret. Läs mer här.

Stockholms framtidsgator kommer i höst

Publicerad den

Stockholms Framtidsgator är ett pilotprojekt för att testa och utveckla nya stadsmiljöer. Projektet fokuserar på gator intill skolor som kan gynnas extra av att använda gaturummet som en plats för aktivitet, lek och rörelse.

Tre gator ska bli Framtidsgator: Tjärhovsgatan (vid Katarina Norra skola), Hälsingegatan (vid Gustav Vasa skola) och Parmmätargatan (intill Eiraskolan). Skolorna har anmält sitt intresse till att vara med i projektet och bjuds in till att delta i workshops om hur gatan kan förändras.

https://vaxer.stockholm/tjarhovsgatan

https://vaxer.stockholm/halsingegatan

https://vaxer.stockholm/parmmatargatan

Pilotprojektets tre delar:

  • Skapa dialog: Stockholms Framtidsgator vill ha dialog med barn, unga och övriga stockholmare för att kunna utforma gatan efter era önskemål. Det är viktigt att ni som vistas på platsen också ges möjlighet att påverka den.
  • Testa nya lösningar: Projektet vill testa nya lösningar på hur en gata kan göras om för att bli mer vistelsevänlig och locka till aktivitet och rörelse.
  • Utvärdera och mäta: Projektet vill utvärdera hur de nya lösningarna fungerar och vilken effekt de ger. Hur många fler vistas på platsen? Hur länge stannar man på platsen? Hur många upplever platsen som roligare, trevligare och tryggare?

Pilotprojektet pågår under hela 2020. Idéer och synpunkter samlas in under våren och gatan görs om i augusti/september.

Placetoplan används som dialogplattform för att samla in synpunkter från skolorna och från allmänheten. I enkäten ska du klicka på den plats på gatan som du vill lämna din synpunkt på. Du får sen skriva din idé och ladda upp egna bilder. Dina inskickade idéer visas öppet och går att se för alla. Svara också gärna på två enkätfrågor som hjälper oss att bedöma hur väl projektet har lyckats. Lämna dina förslag senast 30 april 2020.

https://www.placetoplan.se/tjarhovsgatan

https://www.placetoplan.se/parmmatargatan

https://www.placetoplan.se/halsingegatan

Stockholms stad ansvarar för och finansierar projektet. Projektet är kopplat till forskningsprojektet Smarta gator vid KTH och finansieras av medel från Vinnova. Arkitektkontoren Spacescape och White hjälper till med utformningen av framtidsgatan.

Spacescape får nytt anslag från Vinnova

Publicerad den

Innovationsmyndigheten Vinnova har beviljat ett anslag inom utlysningen Civic Tech på nästan en miljon kronor till projektet Digital dialogplattform. Plattformen kommer testas och utvecklas i faktiska planprocesser i Stockholm och Norrtälje, ett detaljplanesamråd respektive ett samråd om fördjupad översiktsplan. Spacescape kommer i projektet att genomföra workshops med planerare och medborgare, utveckla arbetsmodeller för att koordinera digital dialog och fysisk planering, samt administrera och moderera den digitala dialogen. Projektparterna består, förutom Spacescape, av Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad, Bygg- och miljökontoret i Norrtälje kommun, Placetoplan, webbyrån OAWA, it-konsulten Tieto samt plankonsulten Arne Fredlund. Sveriges Kommuner och Regioner samt Boverket finns med i en extern referensgrupp. Spacescapes samarbetspartner Placetoplan är projektledare. Projektet påbörjas i april och avslutas i december 2020.

Frågor eller intresseanmälan? Kontakta projektledare Alexander Ståhle på 070-6995319 eller info@placetoplan.se.