Stort forskningsprojekt om framtidens genomfartsgator

Publicerad den

Spacescape har tillsammans med RISE fått anslag från Trafikverket för att ta fram en ny planeringsguide för hållbar utveckling av genomfartsleder. Projektet kommer att genomföras i samverkan med Umeå, Gävle och Mora som en del av Trafikverkets projektportfölj för ”Nästa generations beslutsstöd”.

Genomfartsleder och genomfartsgator är avgörande för städers utveckling där ca 1 miljon svenskar, alltså en tiondel av Sveriges befolkning, bor längs de 650 största huvudgatorna i Sverige (SCB 2021). Både Trafikverket och kommunerna vill att genomfartslederna ska utvecklas men ofta på olika sätt. Det lokala intresset för stadsutveckling ställs ofta mot det regionala och nationella intresset för tillgänglighet och framkomlighet i trafiksystemet. Detta är ett svårt och komplext planeringsproblem som därför kräver goda samverkansmodeller och effektiva analysmodeller i tidiga skeden.

Forskningsprojektet syftar till att bemöta detta genom att öka kunskapen om hur genomfartsleder kan utvecklas. Projektet kommer att studera pågående och genomförda projekt, analysera målkonflikter och planeringsutmaningar, utvärdera analysmodeller för trafik, stadsmiljö och samhällsekonomi, utveckla scenariomodeller samt slutligen ta fram ett underlag till en ”Planeringsguide för hållbar utveckling av genomfartsleder”.

Vid frågor om projektet kontakta Alexander Ståhle.

Tyck till om framtidens Norra Bromma (fd flygplats)

Publicerad den

Stadsbyggnadskontoret i Stockholm har fått i uppdrag att i ett planprogram utreda förutsättningarna för stadsutveckling på området där Bromma flygplats ligger. Området utgör ett av få större sammanhängande områden i Stockholm med en unik möjlighet till stadsutveckling och tillskott av ett stort antal bostäder och arbetsplatser. Stockholms stad vill undersöka vad allmänheten tycker är viktigt när området omvandlas efter att flygverksamheten på Bromma upphör. Nu har man möjlighet att berätta vad man vill bevara och se växa fram i en ny levande stadsdel. Synpunkter lämnas i Placetoplan, ett enkätverktyg som staden använder. Synpunkterna blir ett viktigt underlag för den framtida planeringen. Spacescape ansvarar för sammanställningen av alla synpunkter och kommer skriva en analysrapport under hösten 2024.

Här kan du tycka till i Placetoplans webbenkät.

Läs mer om stadsutvecklingsområdet här och läs nyheten här.

Spacescape starts project with Cities for Better Health

Publicerad den

The decreasing physical activity in our cities today constitutes a global health crisis, which has led to increased health problems, such as obesity, diabetes, dementia and cardiovascular disease. Research shows that the built environment in cities and access to opportunities and places for physical activity are crucial for public health. Cities for Better Health (formerly Cities Changing Diabetes), is an initiative founded by the Danish pharmaceutical company Novo Nordisk that helps build impactful prevention partnerships at the city level, foster trust among stakeholders and gather compelling evidence for action in over 45 cities across the world.  The initiative focuses, among other things, on improving the conditions for active mobility and creating more equal access to recreation and activating school environments, with a particular focus on vulnerable groups and children.

Spacescape has partnered with ’Cities for Better Health’ to develop a digital platform that aims to help you explore and measure how places, urban design and facilities can increase daily physical activity in cities around the world, enabling more movement in urban areas. This can help people, placemakers and urban planners create, discuss and analyze projects that promote physical activity and public health in cities all over the world. This work will be coordinated with ongoing initiatives with C40 Cities and the Research Unit of Active Living — University of Southern Denmark as well as the former project Thriving Foodscapes run by Gehl Architects. During the collaboration, we will also initiate dialogue with other public health actors in the Nordic region and globally.

Questions or inquires? Contact Alexander Ståhle.

Gävles nya vattennära stadsdel på samråd

Publicerad den

Stadsdelen Nyhamn planeras som en första etapp av utvecklingsområdet Näringen. Nyhamn utgör ett strategiskt område som genom sin omvandling möjliggör att Gävles stadskärna växer ut och möter havet.

Spacescape fick tillsammans med Skoog Arkitekter uppdraget att ta fram vision, strategier och hållbarhetsindikatorer inför det kommande planprogrammet för den nya stadsdelen. Workshops genomfördes med kommunen för att forma innehållet i linje med kommunens övergripande mål och riktlinjer.

Hållbarhetsprogrammet bygger på samtida forskning och erkända certifieringsmodeller. Programmet ger tydliga mål och ramar för den kommande planeringen och ett hållbart byggande. Parallellt med framtagandet av hållbarhetsprogrammet fick Spacescape uppdraget att ta fram ett mobilitetskoncept för Nyhamn som en del av strategin för områdets framtida mobilitet. Förutsättningar för de olika trafikslagen togs fram och kompletterades med olika scenarioanalyser som bestod av trafikflödesprognoser, nätanalyser och tillgänglighetsanalyser. Utifrån dessa redovisades rekommendationer och principer för gatorna, gatunätet och parkeringslösningarna. Ett mobilitetsindex togs fram för att stimulera planerare och byggaktörer att införa hållbara och transporteffektiva åtgärder med lokal förankring. Programmet ger tydliga mål och ramar för den kommande planeringen och framtida hållbara resmönster.

I ett nästa steg fick Spacescape tillsammans med Skoog arkitekter i uppdrag att ta fram två alternativa strukturplaner som underlag till planprogrammet för Nyhamn. Alternativa lägen för nya brokopplingar över Gavleån liksom nya passager över järnvägsspåren studerades för att skapa en integrerad struktur som tillgängliggör Gävles nya havsnära kvarter och stadsrum. Skisserna i form av planer, sektioner och volymstudier illustrerade två alternativa exploateringsnivåer och kvartersutformningar liksom olika koncept och gestaltningsprinciper för de offentliga rummen med särskilt fokus på kajstråket längs Gavleån och hamnen.

Läs mer om projektet här.

Fler kommuner planerar med Klimatkalkylen

Publicerad den

Spacescape välkomnar Lund och Lomma till samlingen av kommuner som börjat använda Klimatkalkylen för översiktsplaner och detaljplaner!

Klimatkalkylen är ett verktyg som gör det möjligt att analysera planers klimatpåverkan och laborera med olika åtgärder för att minska klimatutsläpp. Verktyget inkluderar sektorerna förändrad markanvändning, bygg- och anläggning samt persontransporter med bil. Verktyget är anpassat till att användas i tidiga planskeden och ger både lägeskänsliga och tidskänsliga utsläppsberäkningar.

I början av 2025 kommer verktyget att webblanseras. Vill du veta mer? Kontakta gärna Tobias Nordström direkt!

Spacescape utvecklar Tullkammarkajen

Publicerad den
Visionsbild för Tullkammarkajen från 2015. Illustration: Nyréns arkitektkontor.

Spacescape och Mandaworks bildar team för att ta fram en struktur för en ny blandad stadsdel i Tullkammarkajen, Halmstad. Tullkammarkajens läge intill Nissan erbjuder en utmärkt möjlighet att etablera nya bostäder, arbetsplatser, samhällsservice, kulturella program och inbjudande publika platser nära Halmstads historiska stadskärna.

Projektet kommer att fokusera på att överbrygga barriärer genom att stärka länkar mellan Tullkammarkajen och omgivande stadsdelar, etablera nya attraktiva mötesplatser längs kajstråket, integrera kulturhistoriskt viktiga strukturer och förbättra platsens klimatanpassning. Målet är att låta staden växa söderut och utveckla platser med mervärden längs Nissan som hela Halmstad kan nyttja och glädjas åt.

Vi ser fram emot en kreativ process tillsammans med Halmstads kommun där vi tar fram en struktur och vision för hur Tullkammarkajen kan utvecklas till en klimatsmart, attraktiv och socialt blomstrande ny stadsdel.

Till teamet knyter vi experter inom kulturmiljö, klimatanpassning, trafik, buller och konstruktion från Sweco, Struktor, Lunds Universitet och Reuter Metelius Kulturmiljöspecialister.

Läs mer om projektet här.

Uppstart för forskningssamarbetet Europan Creative Placemaking

Publicerad den

Spacescape har lång erfarenhet av både forskning och praktik för attraktivt platsskapande i stadsmiljöer. I vår tar vi steget ut i Europa för att starta upp det EIT-finansierade forskningsprojektet Europan Creative Placemaking program (ECP). Spacescape ingår som part i ett europeiskt forskningsteam bestående av Lunds Universitet, New Sorbonne University i Paris, Stockholm School of Economics i Riga och University of Porto samt Helsingborgs och Paris kommun och La Main foncière Association i Paris.

Med utgångspunkt i den senaste stadsbyggnadsforskningen, litteratur, urbana trender och goda referenser på europeisk placemaking analyseras stadsrum, innehåll, entreprenörskap och processer för att hitta framgångsfaktorer för framtidens attraktiva platsskapande.

Syftet är att utifrån bästa praxis i europeisk platsutveckling formulera en handbok för platsskapande, med fokus på inkluderande, identitetsstarka och hållbara stadsrum som ger plats för stadsliv, grönska och innovativt entreprenörskap och som gynnar kreativa näringar såväl som konstutövningar. Studien kommer även resultera i ett kursupplägg för universitetsstudier om hållbar och attraktiv platsutveckling. Målet är att kunna presentera studien i sin helhet under år 2026.

Vi ser fram emot ett spännande och kreativt samarbete med våra europeiska kollegor och att tillsammans skapa framåtblickande och innovativa idéer och strategier för Europas framtida kreativa platsskapande!

För frågor kontakta Malin Dahlhielm.

Webbinarium om idrottens plats i planeringen

Publicerad den

Spacescape samarbetar sedan flera år med Riksidrottsförbundet för att utveckla metoder för att beskriva invånarnas tillgång till idrottsanläggningar. På webbinariet den 10:e april får du veta mer om hur kommuner i tidiga skeden kan arbeta för att skapa plats för idrottsanläggningar i rätt lägen och hur klimatsmarta och mångfunktionella idrottsanläggningar kan utformas. Arbetar du inom fysisk planering, fritidsförvaltning eller mark- och exploatering är det här webbinariet för dig!

Lyssna till Jonnie Nordensky från Riksidrottsförbundet som berättar om de värden idrottsanläggningar skapar. Tobias Nordström på Spacescape berättar mer om tillgångsanalyser och hur dessa kan användas för att finna lämpliga lägen för nya idrottsanläggningar. I nästa steg berättar Niklas Singstedt från White arkitekter om hur idrottsanläggningar kan utformas för att vara mångfunktionella och tillföra värden till omgivande stadsmiljö. Sista halvtimmen ägnar vi åt frågor och diskussion.

Anmäl dig här.

Datum: 10:e april

Tid: 12.00-13.00

Boken ’Den byggda formens betydelse’ är publicerad

Publicerad den

Boverket har tagit fram en kunskapsöversikt om ”den byggda formens betydelse” för att ”främja utvecklingen av hållbara och kvalitativa livsmiljöer runt om i landet som är berikande för människor”. Alexander Ståhle, VD på Spacescape och teknologie doktor i stadsbyggnad från KTH, har bidragit med två kapitel i boken – ”Det byggda transportlandskapet” och ”Gatans form och funktioner”, där den senaste stadsbyggnadsforskningen beskrivs och förklaras.

Riksarkitekten Helena Bjarnegård skriver i bokens förord: ”Mer kunskap om den byggda formens betydelse behövs. Fler behöver förstå och kunna argumentera för att byggd form skapar värden. Fler behöver också bli skickliga på att, utifrån kunskap och erfarenhet, organisera, forma och utveckla den byggda miljön. Detta för att bidra till hållbara och berikande platser i städer, samhällen och på landsbygden samt i förlängningen till samhällsbygget i stort. Boverket vill med denna kunskapsöversikt engagera och ge användbara argument till dem som arbetar med att planera, utveckla och förvalta byggd miljö i landets kommuner genom att göra kunskap från forskning lättillgänglig. För att utveckla hållbara och berikande livsmiljöer behövs naturligtvis även fungerande processer, öppna inkluderande dialoger, modiga politiker och tjänstepersoner och inte minst skickliga personer med kreativ, gestaltande och skapande förmåga. Men trots allt är kunskap grunden för vårt arbete på alla nivåer.”

Boken kan laddas ner här.

Läs mer om projektet här.

Kontakta Alexander Ståhle om du har frågor om Spacescapes forskningsprojekt.

Hur många sommargator har din kommun?

Publicerad den
Sommargågatan Skånegatan i Stockholm 2019
Street Moves Oskarsgatan i Hultsfred 2023

Sommargator eller sommargågator har blivit allt mer populära i svenska städer. Redan 2018 var det 33 kommuner som hade genomfört eller planerade för sommargator. Stockholms stad var tidigt ute med sin första sommargågata på Swedenborgsgatan på Södermalm 2015 och 2024 kommer kommunen göra 43 stycken, efter en lång framgångsrik utveckling och breddning inom programmet Levande Stockholm, med bevisat majoritetsstöd från medborgarna i flertalet undersökningar. ArkDes-projektet Street Moves har vidare utforskat modeller för snabb gatuomvandling i flera svenska små och stora tätorter. Ett exempel på en framgångsrik sommargata i en mindre tätort är Oskarsgatan i Hultsfred 2023.

Sommargator är dock mycket olika spritt över landet. Vissa mellanstora städer har ännu inte genomfört någon alls. Forskningsprojektet Framtidsgatan har gjort en lista på hur många sommargator som svenska kommuner behöver göra om de ska matcha Stockholm (1 sommargata per 23000 invånare) eller Hultsfred (1 sommargata per 14 000 invånare). Hur många sommargator har din kommun?

Tabellen visar de 20 största kommunerna, se hela listan här.

Vill du ha hjälp med att planera sommargator eller genomföra sommargatuprojekt?

Kontakta Alexander Ståhle, projektledare Framtidsgatan.