Spacescape jobbar med C40 Cities

Publicerad den

 

C40 Cities Climate Leadership Group är ett globalt nätverk av storstäder som samverkar för att bekämpa klimatförändringar och främja hållbar utveckling. Nästan 100 av världens största städer deltar idag i samarbetet och representerar tillsammans över 700 miljoner människor och en fjärdedel av den globala ekonomin.

Spacescape har under våren bistått C40 Cities med metodutveckling av det webbaserade planeringsverktyget ’The Health Benefits of the 15 Minute City Tool’. Verktyget gör det möjligt att enkelt kvantifiera effekterna av 15-minutersstaden och jämföra de effekter som olika planeringsåtgärder har på fysisk aktivitet, hälsa och utsläpp av växthusgaser. Syftet är att sprida kunskap om sambanden mellan planering och aktiva transporter samt inspirera till mer ambitiöst agerande av världens ledande städer för att adressera klimatkrisen.

Planeringskonceptet 15-minutersstaden har varit på många läppar de senaste åren. Konceptet myntades av professor Carlos Moreno vid Sorbonne Business School i Paris och innebär enkelt uttryckt att stadsbor ska kunna nå det mesta de behöver i vardagen inom 15 minuters gång- eller cykelavstånd. För att möjliggöra det behöver planeringen inriktas på åtgärder som gör avstånd i staden kortare och som uppmuntrar till gång- och cykelresor i förmån för bil. Åtgärder som ökar täthet, funktionsblandning, serviceutbud, gröntillgång och konnektivitet är exempel på vad som kan bidra till såväl ökad fysisk aktivitet som minskade utsläpp av växthusgaser, men som även är kopplat till trygghet, trafiksäkerhet, social hållbarhet, lägre bullernivåer och bättre luftkvalitet – Effekter som ska gå att kvantifiera med verktyget.

’The Health Benefits of the 15 Minute City Tool’ tas fram i samarbete med en rad internationella aktörer, bland andra den brittiska konsultföretaget Arup, det danska läkemedelsföretaget Novo Nordisk, det franska IT-företaget Inetum och forskningsintutitionen Chaire ETI, vid Sorbonne Business School i Paris. Resultaten baseras bland annat på litteraturgenomgångar av forskning och best practice samt workshops med internationella experter och nyckelaktörer. Under våren och sommaren kommer verktyget testas i en rad C40-städer och under hösten förväntas verktyget kunna lanseras.

Aktiv medborgadialog till Botkyrkas översiktsplan

Publicerad den

Just nu genomför Spacescape tillsammans med White en medborgardialog på uppdrag av Botkyrka kommun som underlag för den kommande översiktsplanen. Eftersom det rör sig om långsiktig planering är fokuset framåtblickande och kommunen vill bland annat veta vad som får invånare att bo kvar, och hur man vill att Botkyrka ska vara i framtiden.

Botkyrka är stort och består av många och vitt skilda områden – Vårsta, Tullinge, Tumba med flera. Dialogen genomförs på den digitala plattformen Placetoplan och är öppen för alla men för att verkligen fånga bredden av perspektiv har vi även arrangerat sex lokala träffar på centrala platser i olika stadsdelar.

I skrivande stund har 700 deltagare tillsammans lämnat över 2400 synpunkter. Gå gärna in och kolla vad som har sagts i dialogen.

För frågor, kontakta Vera Esaiasson.

Välkommen till Spacescapes 20-årsjubileum!

Publicerad den

Spacescape firar 20 år och det vill vi fira! Den 1 juni bjuder vi in till föreläsningar, panelsamtal, mat, mingel och musik på takterrassen på Östgötagatan 100.

Program

16:00 Seminarium
Dialoger för social hållbarhet, Viktoria Walldin, White Arkitekter
Centralstaden, Anna Bergström, Jernhusen
Kulturkalkylen och platsutvecklingen, Katrin Behdjou Arshi, Fastighetsägarna Stockholm
Årstafältet och rikare grannskap, Katarina Borg, RISE
Utbyggnadsstrategier i översiktsplaneringen, Pernilla Lindström, Västerås stad
Stadsutveckling i en småstad, Roger Gustafsson, fd Norrtälje kommun
Klimatkalkylen, Elin Steninger, Uppsala kommun

17:30 Panel- och publiksamtal

18:00 Mat & dryck

19:00 Livemusik & överraskning

20:00 DJ & bar

Till sent…

Anmäl dig här! Pricka ut din favoritplats i Stockholm och kolla in vad dina kollegor tycker!

Frågor kan mejlas till spacescape20@spacescape.se

Fler gator kommer omvandlas i StreetForum

Publicerad den
The Seine

Spacescape har fått ytterligare medel för att studera och omvandla gator. Nu i samarbete med forskare och platsutvecklare i tre andra städer i Europa; Bryssel, Wien och Istanbul. I projektet StreetForum kommer vi utveckla och pröva nya metoder för medborgarmedverkan och deltagande. Projektet har tilldelats 1 mn Euro av JPI Urban Europa via Vinnova i Sverige.

Projektets syfte är att hitta modeller för att skapa samförstånd, bygga upp förtroende bland intressenter, ge medborgare möjlighet att delta och öka medvetenheten om de långsiktiga effekterna av gatuprojekt. Projektet kommer att utveckla en verktygslåda för att hjälpa myndigheter, medborgare och medborgarorganisationer att bygga samförstånd kring gatutransformationsprojekt som ökar stadsmiljöns attraktivitet. Verktygslådan StreetForum kommer att bestå av analoga och digitala verktyg som hjälper till att skapa konsensus och förhandla om tillgänglighet och design. Vi kommer att utveckla intressentkategorier och storys om gatutransformation, ett samarbetsverktyg för digitalt crowdsourcing, ett konsensusskapande designspel, en plattform för bedömning av gatuvärden online, en fysisk mobil co-designvagn, riktlinjer för användning av konstinstallationer och kulturevenemang samt riktlinjer för processtyrning. Projektet kommer att genomföras genom att 1) Utveckla analys och processverktyg för omvandling av gator 2) Bygga flera gatuprojekt i form av Living Labs i Bryssel, Wien, Stockholm, Istanbul 3) Utvärdera dessa Living Labs, och deras inverkan, överförbarhet och skalbarhet 4) Ta fram riktlinjer och verktyg för att skapa konsensusbyggande gatuomvandlingsprocesser. Denna kommer publiceras som en guide för gatuomvandling.

Två gatuprojekt kommer genomföras i Stockholm i samarbete med Stockholms stad och Konstfrämjandet – Söder Mälarstrand och Mäster Samuelsgatan.

Projekt Söder Mälarstrand har redan startat. Följ medborgardialogen här.

Har du frågor så kontakta projektledare Alexander Ståhle.

Nu finns modell för ekosystembaserade skärgårdsplaner

Publicerad den

Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) påbörjade år 2021 ett projekt med syfte att utveckla en regional förvaltningsmodell för ekosystembaserad havsförvaltning för att uppnå Sveriges miljömål. I projektet Pilot Stockholm skärgård utvecklar Länsstyrelsen på uppdrag av HaV en ekosystembaserad förvaltningsmodell för Stockholms skärgård. Värmdö kommun arbetar med en kust- och havsplan som tillägg till översiktsplanen, samtidigt som Nämdö Green Archipelago utreder möjligheten till att göra Nämdöskärgården till ett biosfärsområde.

Detta är bakgrunden till varför konsultföretaget Spacescape fick uppdraget att ta fram en planeringsmodell för ekosystembaserade skärgårdsplaner och pröva denna för Nämdöområdet. Planeringsmodellen ska kunna användas i hela Sveriges skärgård, och utgå från ekosystemens utvecklingsbehov och samtidigt främja en hållbar samhällsutveckling. Projektgruppen har bestått av Hav, Länsstyrelsen i Stockholm, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Värmdö kommun och Spacescape.

Planeringsmodellen bygger på samtida planerings- och ekosystemteori, globala och nationella mål för hållbar utveckling, Boverkets ÖP-modell, medborgarperspektivet och de särskilda planeringsförutsättningarna som finns i Sveriges, Stockholms och Nämdös skärgård. Grundsyftet med modellen är att synliggöra samverka och samspelet mellan ekosystem och samhälle. Modellen består av åtta steg som görs i huvudsak i kronologisk ordning, men i vissa moment även parallellt.

  1. Organisation – Planorganisation, genomförandeorganisation, aktörer och projektplan beslutas.
  2. Områdesanalys – Planeringsförutsättningarna, drivkrafter och begränsningar genomförs.
  3. Områdesdialog – Dialoger med myndigheter, organisationer och allmänhet genomförs.
  4. Scenarier – Omvärldsfaktorer och trender ligger till grund för ett antal scenarier, möjliga framtider som konsekvensbedöms.
  5. Områdesstrategier – Vision, mål och strategier formuleras.
  6. Områdesplan – Mark- och vattenanvändning och utvecklingsinriktningar beskrivs i plan och i text.
  7. Genomförande – Regleringar i detaljplaner, åtgärder enligt Femstegsprincipen och förvaltningsfrågor beskrivs.
  8. Konsekvensanalys – Analys av konsekvenser och effekter på samhälle och ekosystem genomförs med bland annat indikatorer.

Slutsatserna från testområdet Nämdöskärgården visar på viktiga flera planeringsutmaningar. Nämdö som har en stor sommarbefolkning har en speciellt sorts samhällsekonomi, där priser är höga och det lokala näringslivet är i hög grad beroende av besöksnäring och fritidsboende. Det skapar möjligheter för utveckling men också risker för exploatering som skadar ekosystemen.

Denna studie syftar till att visa på hur ekosystem och samhälle kan samverka bättre genom en god rumslig planering, och därmed gynna och stärka varandra. Därför har begreppen samhällsutveckling och ekosystemutveckling används parallellt. Utgångspunkten har inte vart att ekosystem och samhälle är motstridiga, utan tvärtom, ömsesidigt beroende. Exempel på detta är att koncentrera bostadsutveckling och service kring kollektivtrafiknoderna och samtidigt freda och vårda biotoper som behöver utvecklas ekologiskt och därmed bli miljöer för naturupplevelser och matproduktion. Ett annat exempel är att lokalisera friluftsnoder, gästhamnar och naturhamnar till platser där de inte stör värdefulla naturlandskap och grunda vikar så att fiskproduktionen kan öka vilket gynnar fritidsfiske och yrkesfiske.

Det behövs tydliga regler och demokratiska ramar för utvecklingen, för att inte hamna i oönskade scenarier och i stället skapa goda och hållbara synergier. Därför måste exempelvis detaljplaner, kollektivtrafik, samhällsservice och naturvård regleras och styras av offentliga myndigheter. Ramverket för detta sätts i många olika typer av styrdokument, men områdesplaner av den typ som skisserats här, är en bra geografisk och funktionell nivå. Det är en grundförutsättning för en ekonomisk social och ekologisk hållbar utveckling av våra skärgårdsområden.

Läs hela rapporten här.

Spacescape arbetar med ny standard för digitala översiktsplaner

Publicerad den

Översiktsplaner och regionplaner ska från 2027 vara digitala och den lägesbestämda informationen ska vara strukturerad på ett enhetligt sätt. Boverket och Lantmäteriet arbetar tillsammans med olika systemleverantörer för att ta fram en teknisk specifikation för detta, likt tidigare arbeten med digitala detaljplaner.

Spacescape har inlett ett samarbete med systemleverantören Aveki för det här arbetet och vi ser fram emot kreativa diskussioner med Lantmäteriet, Boverket och andra aktörer kring utvecklingen av framtidens översiktsplanering och regionplanering. Vi hoppas att vår långa erfarenhet av översiktsplanering, att analysera, strukturera och visualisera geodata för att den ska vara användbar i planeringen kan komma till nytta i arbetet. Genom att medverka i utvecklingen av den nya ÖP-modellen är vi redo att hjälpa kommuner att göra framtidens digitala översiktsplaner.

Vill du veta mer om digitala översiktsplaner, kontakta Helena.lundin.kleberg@spacescape.se

Vi håller ögonen på AI

Publicerad den

Artificiell intelligens (AI) eller maskininlärning har på senare tid rönt stor uppmärksamhet. Enligt Bill Gates (2023) har en ny era med AI precis börjat. Gates menar att den utveckling av AI som sker just nu är lika betydelsefull som utvecklingen av mikroprocessorer, persondatorer, internet och mobiltelefoner tidigare har varit.

AI-teknologin har redan revolutionerat branscher som e-handel och marknadsföring, men inom samhällsbyggnadssektorn ligger man ännu efter. En anledning är att man arbetar med den fysiska miljön. Inom exempelvis e-handel finns all relevant information redan tillgänglig digitalt, medan vi inte på samma sätt har all relevant information om den fysiska verkligheten. Men samhällsplanering är en komplex verksamhet med en mängd olika parametrar att ta hänsyn, just därför borde det finnas stor potential att utnyttja tekniken. AI är bra på att hantera stora datamängder och många olika parametrar som är svåra att överblicka för oss människor. Ett redan etablerat användningsområde för AI är parametrisk design för planlösningar på fastighetsnivå, där analysverktyg kan generera ett stort antal olika lösningar på en plan utifrån ett antal givna parametrar såsom solljus, vind och buller. Planerare och arkitekter kan sedan arbeta vidare med några av de förslag som bedöms prestera bäst.

AI ger också möjlighet att söka i och analysera bildobjekt på ett mycket effektivt sätt vilket är användbart för att samla in och vektorisera geodata från satellitfoton, något som annars är ett mycket tidskrävande arbete. Det har nyligen också visat sig användbart för exempelvis grönyteanalys. Genom ett samarbete mellan forskare vid Örebro universitet och grönplanerare på Örebro kommun kan gröntillgången i kommunen nu mätas automatiskt med hjälp av AI och satellit-data.

Digitala tvillingar är en annan teknik som har fått mycket uppmärksamhet i samhällsbyggnadssektorn. I digitala tvillingar finns kommunens befintliga geodata samlad tillsammans med realtidsdata om exempelvis trafikflöden, vattennivåer eller luftkvalitet. Digitala tvillingar möjliggör och kan ta hjälp av AI för att automatiskt utföra simuleringar och prognoser av framtida utveckling. Här finns dock fortfarande stor utvecklingspotential för analyser på stadsdels- och kommunnivå och för att inkludera även mjuka värden som social hållbarhet, trygghet och integration.

I framtiden kan vi förvänta oss att AI kommer att spela en allt större roll inom samhällsbyggnadssektorn. Det finns stor potential att använda tekniken för att effektivisera processer och förbättra analyser. Men än så länge finns det anledning att vara uppmärksam på hur mycket ansvar som kan lämnas över till AI för att producera beslutsunderlag. Inlärningen hos AI och de resultat som produceras beror i slutändan på data och processer som vi människor har tagit fram, och som kan vara medvetet eller omedvetet obalanserat. Om tekniken inte används rätt kan det finnas risk att den ger oss mer av det vi redan vet att vi vill ha, att den kommer till snedvridna slutsatser eller att den till och med genererar felaktiga beslutsunderlag. Inom sociala medier har tekniken gett upphov till filterbubblor och fotorealistiska bilder eller videoklipp av händelser som inte har skett, så kallade deep fakes. Detta har spätt på politisk polarisering och undergrävt trovärdigheten för nyheter. Många förutser ett genombrott i utvecklingen med den snabba utvecklingen av chatbotar såsom Chat GPT, men många har också uppmärksammat de begränsningar som ännu finns. Verktyget kan exempelvis återge och argumentera för felaktigheter och till och med referera till källor och rapporter som inte finns.

Men riskerna med AI kan vara större än så. Stephen Hawking förutsåg tidigt den snabba utvecklingen och den stora potentialen med AI. Men han har också varnat för riskerna. På en konferens 2016 menade han att tekniken antingen kommer att bli det bästa, eller det värsta, som någonsin hänt mänskligheten. Nyligen manade också en rad framstående experter inom teknikutveckling i ett öppet brev att pausa vad de kallar ett gigantiskt AI-experiment. De menar att avancerad AI skulle kunna leda till så pass djupgående förändringar för livet på jorden att utvecklingen bör planeras med stor omsorg och försiktighet, något som idag saknas. De kräver att all utveckling av AI-system mer kraftfulla än Chat GPT-4 pausas i sex månader tills riskerna blir överskådliga och hanterbara. Samtidigt gör en ny rapport från storbanken Goldman Sachs gällande att AI-teknologin skulle kunna ersätta 300 miljoner arbetstillfällen globalt, och att en fjärdedel av alla arbeten i USA och Europa riskerar att försvinna.

Det händer onekligen mycket inom AI just nu, och vi är många som följer utvecklingen med stort intresse. Trots varningar om riskerna så kommer utvecklingen med all sannolikhet vara svår att stoppa. Tekniken kommer att fortsätta att utvecklas och leda till ökad produktivitet och nya arbetstillfällen. Det finns all anledning för oss inom samhällsbyggnadssektorn att följa med i utvecklingen och ta vara på framstegen på ett säkert och ansvarsfullt sätt för att effektivisera processer och öka kvaliteten i analyser och beslutsunderlag. Men än så länge tror vi inte att AI kommer att kunna ersätta den mänskliga erfarenhet och kreativitet som behövs för att bygga ett hållbart samhälle.

Nu finns boken Designguide för smarta gator på Byggtjänst

Publicerad den

Intresset för Designguide för smarta gator har sedan lanseringen i somras varit mycket stort från trafik- och stadsplanerarsverige. Många har laddat ner guiden men många har också efterfrågat ett fysiskt exemplar. Nu går det att köpa boken från Byggtjänst.

Beställ  boken Designguide för smarta gator här.

Läs mer om Smarta gator och ladda ner guiden här.

Föredrag om framtiden nu

Publicerad den

Vi på Spacescape är ute och pratar om framtidens städer, stadsbyggnad och planering runt om i landet på diverse olika konferenser, podcasts och kurser. Genom åren har det säkerligen blivit 50-100 föredrag om året. Alexander Ståhle, vd och tekn dr, som också är ansluten till flera talarförmedlingar (Talarforum, MySpeaker, Athenas, Speakers&Friends) är sannolikt en av Sveriges mest anlitande talare inom stadsplanering, fastigheter och trafik.

Senaste året har Alexander talat på bland annat följande event:
Beyond Zero City (Teknisk Museet), Gaturummet som vardagsrum (Handelskammaren), Smarta gator, Green Planagement (The Finnish Association of Landscape Industries), Kontorsmarknaden 2022 (Fastighetsvärlden/Space), Smarta gator i Sundbyberg (Sundbybergs stad), Ljusdagen (Belysningsbranschen), Vad är säkert i osäkra tider? (KSP/SCB), Cache Summit (BRAG Utah), Uppsaladagen (Uppsala Citysamverkan), Årskongress Sveriges stadsbyggare, Innerstaden (Stockholms byggnadsförening), Nordic Reatil Summit (Svensk Handel), Kommunala Lantmäteridagarna (Sveriges stadsbyggare), 3KHV-träff: Trygghet i samhällsplaneringen (Kalmar kommun), Gröna Plattan (Stockholms stad), Boverksdagarna (Boverket), 15-minutersstaden (Afry), Framtidens hållbara stad (Globala gymnasiet).

Se föredraget ’Framtidens hållbara städer’ från Miljömålskonferens 2022 (Länsstyrelsen Hallands län).

Här är några kommande föredrag:
Trafikfrågor i stadsbyggandet 21-22 mars
Life on Wheels 28 mars
Smart City Conference & Expo 2023 3-4 maj
Länsstyrelsernas plan- och bostadsdagar 24-25 maj (Lindholmen, Göteborg)

Vill du veta mer? Kontakta alexander.stahle@spacescape.se

Nu finns metod för 3-30-300

Publicerad den

Som en del av genomförandet av Regionplan för Skåne 2022-2040 har Region Skåne i samarbete med konsultföretagen Spacescape och Geografiska Informationsbyrån utvecklat och tillämpat GIS-baserade metoder för att analysera den urbana grönstrukturen baserat på 3-30-300-regeln. 3-30-300-regeln bygger på följande tre forskningsbaserade riktvärden för stadsgrönska; minst 3 bostadsnära träd, minst 30 % krontäckning i stadsdelen och maximalt 300 meter mellan bostad och grönområde. I rapporten finns redovisat analysmetodik, analyser av nio skånska tätorter samt exempel på hur planförslag kan analyseras.

Lär rapporten här.