Slussens stadsliv nu och sen

Publicerad den

Spacescape har som stadslivsexperter deltagit i arbetet med det nya planförslaget för Slussen tillsammans med arkitekterna Foster+Partners och Berg och övriga konsulter. 

Spacescape har sammanställt en rapport om stadslivet på Slussen idag samt en analys av det nya planförslaget. Figuren ovan är en illustration av vår analysmodell som är inspirerad av en modell som används av institutet Project for Public Spaces i New York . Nedan följer en sammanfattning av vår rapport.

Utredningen om Slussens ombyggnad har i Stockholms stads regi pågått sedan 1990 och Spacescape har som stadslivs- och stadsbyggnadskonsult åt staden varit delaktig sedan 2006. En viktig utgångspunkt har alltid varit Slussen idag. Därför genomfördes en omfattande stadslivsundersökning 2006 med gångflödesräkningar och observationer som uppdaterades 2010, med en intervjuundersökning på plats. En mängd olika stadsrumsanalyser har också genomförts för att förstå hur Slussen hänger ihop med och konstitueras av omgivande stadsmiljö. De analysmetoder som använts utgår från den senaste stadsbyggnadsforskningen och vad som i olika studier visat sig förklara urban attraktivitet och hur stadsliv och gångtrafik fungerar i stadsmiljö.

Studierna av dagens Slussen visar på vissa kvaliteter, som t.ex. torgplatsen vid Ryssgården, rekreationskajen vid Munkbron, Debasers uteservering, utsikten längs ramperna, men framförallt pekar analyser och observationer på att Slussen idag har stora brister som stadsmiljö, att Slussen som stadsrum har stora problem med otrygghet, otillgänglighet, svag lokal förankring, låga flöden, dålig orienterbarhet, och få rekreationsmöjligheter. Detta beror i korthet på att dagens Slussen inte främst utformats för gående och stadsliv, som exempelvis Hötorget eller Medborgarplatsen, utan främst som en trafikkarusell för bilar. Det finns således mycket att lära av Slussens stadsliv idag, några saker att ta tillvara men många saker att undvika inför en framtida ombyggnad.

Efter samrådet 2010 inleddes ett planarbete där Spacescape bistått projektet och dess arkitekter med kontinuerliga analyser av olika skisser och alternativlösningar. I denna rapport redovisas vår analys av det slutgiltiga planförslaget under fem teman; gångflöden, tillgänglighet, trygghet, mötesplatser och rekreation. När det gäller gångflödena kommer de att öka väsentligt på grund av bättre gångnät, ökad kollektivtrafik och starkare målpunkter. Trafiksimuleringen visar att gångflödena över Slussensnittet kommer att fördubblas till 2030. Med den nya lösningen (utan gångbro) kommer detta innebära att båtslussningen måste regleras så att inte den hindrar de stora gångströmmarna mellan Gamla stan och Södermalm, i synnerhet den länk som skapas mellan Götgatan-Hornsgatan och Västerlånggatan-Drottninggatan på kajplan.

Tillgängligheten för gående kommer att öka avsevärt. Slussen blir enklare att orientera sig i – det blir färre riktningsförändringar genom Slussen. Denna kvalitet har även stor betydelse för synskadade och personer med andra funktionshinder. För rörelsehindrade och de med barnvagnar kommer Slussen också bli enklare tack vare mindre marklutningar, fler hissar och rulltrappor mellan torgplan och kajplan. Inne i den nya bussterminalen i berget kommer avstånden dock att bli längre och förflyttningar mellan nivåer och olika kollektivtrafikslag mer komplicerade.

Den upplevda trygghet kommer att förbättras avsevärt i hela Slussen tack vare enklare orientering och fler verksamhetslokaler och entréer i gatuplan och längs viktiga gångstråk. Som rekreationsmiljö kommer det finnas många nya vistelsemöjligheter, dels i den nya parken vid Katarinahissen, som kommer att bli närpark för drygt 11000 boende och arbetande, dels i terrasserna, och dels på det nya Slusstorget en helt ny öppen plats i Stockholm där man kan vistas vid vattnet som man idag gör på Munkbrokajen och samtidigt se på slussningen. Södermalmstorg blir ett nytt befolkat torg som aktiveras av omgivande byggnader. Bussterminal i berget gör att många från Nacka/Värmdö kommer att ledas direkt till Götgatan i tunnel inte befolka Slussens stadsmiljö. Mötesplatsen Slussen kommer dock att stärkas i sin helhet för att den blir både attraktivare, mer tillgänglig och tryggare än idag.

I jämförelse med dagens Slussen, utformad för ett annat samhälle där bilen stod i första rummet, kommer framtidens Slussen enligt planförslaget bli ett stadsrum i promenadstaden och kunskapsstaden Stockholm. En plats med alldeles unika kvaliteter, inte bara som utsiktsplats med breda panoraman över Stockholm, utan även som en rikare mötesplats för boende, pendlare och turister, till vardags och fest – för de som är barn nu och förhoppningsvis för flera generationer till.

Läs mer om projektet