Spacescape levererar en strategi för ökad cykling i Oslo

Publicerad den

IMG_2859_x

Oslo kommun storsatsar på cykel. En ”sykkeldirektør” anställdes 2013 och sedan dess har kommunen arbetat aktivt med marknadsföring, quickfix-åtgärder och inte minst med framtagandet av en cykelstrategi. Spacescape har varit konsult i detta arbete och inledde uppdraget med en grundlig undersökning av Oslos cyklister. Hur stor andel cyklar? Vilka är cyklisterna? Finns det skillnader mellan stadsdelar? Mellan kvinnor och män? Mellan barn och vuxna? För att bygga upp denna kunskap gjordes en RVU, en attitydundersökning, cyklistobservationer, intervjuer med rektorer och bildenkäter med olika typer av cyklister. Med grund i detta kunde en bild av vilka som cyklar, och vilka som INTE cyklar målas upp, och de olika gruppernas önskemål om en god cykelstad tas om hand.

För att ytterligare öka kunskapen om Oslo som cykelstad genomfördes en analys av Oslos cykelnät. Faktorer som framkomlighet, trygghet, målpunkter, täthet etc analyserades och visade bland annat att Oslos cykelnät var väldigt glest och med låg framkomlighet och trygghet. Dessa brister var paradoxalt nog större i huvudcykelvägnätet än i cykelnätet som helhet. Analyserna visade också var behovet av förbättringar var som störst och var behovet av nya länkar är stort sett till potentiella cyklister. Med grund i kunskaperna om cyklisterna och cykelnätet kunde därefter både en utvärdering av den tidigare strategin göras, och en ny strategi formuleras med grund i slutsatserna i underlagsstudierna. Under arbetets gång har en rad öppna möten hållits med politiker och allmänhet, och både underlagsrapporter och förslag till strategi fanns tillgängliga under en ”höringsperiod” i juni 2014.

Oslo cykelstrategi skall gälla för perioden 2015-2025 och huvudmålet är att Oslo skall bli en bättre cykelstad och en stad som alla skall kunna cykla i. Andelen cykelresor skall öka till 16 %, och oslobornas nöjdhet med Oslo som cykelstad skall öka markant. Oslos ambition är att verka som en förebild och pådrivare inom cykelplanering och ser cykeln roll i stadsutvecklingen som en av nyckelfrågorna inför framtiden. Strategin lyfter fram en rad åtgärder för att målsättningen skall nås, och många av dessa åtgärder bygger på att en ökning av cykelandelen är en målsättning för hela Oslo, inte bara de som arbetar med trafikplanering. Åtgärderna är därför väldigt varierande: från cykellekplatser, skyltning och cykelparkering på rätt plats till övergripande frågor som att cykelns potential och nätbehov tas om hand i kommunens kommande utbyggnadsplaner.

Oslo cykelstrategi behandlas politiskt under hösten 2014, och sannolikt får vi under genomförandetidens gång se både fysiska förbättringar, ökande cykelandelar och en väsentligt ökad nöjdhet med Oslo som cykelstad!

Läs mer om projektet här