Alvik planprogram

Publicerad den

Under arbetet med att ta fram programförslag för stadsutveckling i Alvik har Spacescape under flera år varit delaktiga som analysstöd.

Planförslagets har utvärderats kontinuerligt under designprocessen och rekommendationer för utformning och riktlinjer tagits fram. Spacescape har också bistått i designarbetet i en serie workshops och har genomfört plananalyser av bland annat täthet och handelspotential. Friytetillgången analyserades parallellt med utvecklingen av den så kallade Alviksmodellen, som under perioden togs fram i samarbete med Stockholms stad för att kvalitetssäkra tillgången till offentliga friytor.

Ett programförslag för den östra delen av området tas under hösten 2019 upp i stadsbyggnadsnämnden. Förslaget innehåller bland annat 1 800 nya bostäder, handel och service samt utveckling av parker, mötesplatser och promenadstråk längs med vattnet.

Stadsstrukturanalys av Slakthusområdet

Publicerad den

Stockholms stad vill utveckla Söderstaden till en gång- och cykelvänlig stadsdel med bra rekreationsmöjligheter. Utvecklingen av Slakthusområdet är en viktig del av Söderstaden. Spacescape har fungerat som analys- och designstöd i projektet.
Spacescapes analyser har fokuserat på stråkens tillgänglighet, förutsättningar för urbana verksamheter samt tillgång till grönytor. Analyserna har genomförts i GIS. Genom att analysera strukturplanen för Slakthusområdet tillsammans med övriga omgivande planer i södra närförorterna skapas en unik bild av hur södra Stockholms stadsstruktur kommer att fungera i framtiden. Genom att se Slakthusområdets framtida sammanhang kan områdets potential utnyttjas bättre, och effekterna av utvecklingen av Slakthusområdet kan tas tillvara i de omgivande planerna.
Analyserna visar att Slakthusområdet knyts ihop med omgivande stadsdelar med tydliga, lättillgängliga stråk. Tätheten i hela Söderstaden ökar avsevärt vilket skapar bra förutsättningar för urbana verksamheter.

Barkarbystaden plananalys

Publicerad den

Spacescape har på uppdrag av Järfälla kommun utrett i vilken mån strukturplanerna för Barkarbystaden och Veddesta skapar täthet, konnektivitet, potential för urban service samt tillgång till offentliga platser. Resultatet användes också för att laborera med alternativa kopplingar inom programområdet, och att baserat på detta föreslå en ny huvudstruktur.

Analysen visar på en mycket hög områdesexploatering i både Barkarby och Veddesta, högre än i till exempel Kista. Motsvarande täthet återfinns i Sundbyberg och på flera platser i Stockholms innerstad, till exempel Vasastaden.

Flygfältsvägen utgör en ryggrad genom området från Barkarby station och Veddesta i sydväst till landningsbanan och naturområdet längs Igelbäcken i nordost. Det bli alltså en viktig länk mellan Veddesta och Barkarby.

Analysen av andel friyta visar att Veddesta uppnår UN Habitats rekommendation om minst 15 procent offentliga platser. De centrala delarna kring stora torget i Barkarby uppnår dock inte detta minimimått.

Friytetillgång i Veddesta

Publicerad den

Arbetet syftar till att analysera de offentliga platserna i Veddesta för att se om kommenens riktlinjer för närhet och tillgång till offentliga platser uppfylls. I Veddesta kommer tre större parker att skapas, en stadspark och två kvartersparker. Utöver dessa kommer ett antal mindre grönområden att finnas.

Analyserna visar att samtliga boende i Veddesta kommer att nå närnatur, kvarterspark och stadspark inom de uppsatta målen i Järfällas grönplan.

Mängden offentlig grönyta per boende ligger på över 9 kvadratmeter i stora delar av Veddesta. Bristen på offentliga grönytor i Barkarby småhusområde i kombination med den höga exploateringsgraden i Veddesta medför dock en brist i de sydöstra delarna. Analysen visar också att besökstrycket kommer att vara högt på den centrala kvartersparken. Besökstrycket här kommer att ligga på omkring 1 000 boende per hektar offentlig grönyta, vilket är högre än i flertalet stadsdelar i Stockholms innerstad, till exempel Gärdet, Östermalm och Hammarby sjöstad.

Gröntypologin i praktiken

Publicerad den

Spacescape har för Tillväxt- och regionplaneförvaltningen i Region Stockholm tagit fram en Gröntypologi, en GIS-karta som beskriver Storstockholms olika grönytetyper. Till kartan tas en metodrapport fram.

Spacescape bearbetande och utvecklade rapporten om Gröntypologin. Vi producerade även illustrationer som ska vägleda, ge stöd och stimulera främst kommunala planerare genom goda exempel. Resultatet visar hur gröntypologin som planeringsunderlag kan fungera som hjälpmedel för bl.a. folkhälsoplanering, parkutveckling integrerat med bebyggelsen, markstrategi för samhällsservice. Illustrationerna utformades för att kunna användas i olika presentationer och på Tillväxt- och regionplaneförvaltningens hemsida.

Sociala värden i Täbys grönområden

Publicerad den

I samband med att grönplanen för Täby kommun ska uppdateras har en tidig dialog genomförts för att samla in kommuninvånarnas perspektiv på grönområden och parker. Dialogen pågick under 2018 och 1025 enkätsvar från webben samlades in parallellt med att sex fokusgrupper med boende, verksamma och organisationer genomfördes.

Täbybornas favoritplatser beskrivs i högst utsträckning med kvaliteterna naturupplevelse, djur och växter, promenader och tyst och lugnt. Både större grönområden, vandringsleder, strandpromenader och mindre centrala parker är populära. Majoriteten 84 % går eller cyklar till sina favoritplatser och 15 % tar bilen. 45 % i enkäten angav att de har mindre än 5 minuters avstånd till favoritplatsen från hemmet.

De mest efterfrågade åtgärderna var bättre belysning, bättre för sport och friluftsliv och fler sittplatser. Vissa upplever att mörka områden är ett hinder för att använda platser i närmiljön idag. Deltagarna i dialogen vill också se bättre skyltning, bättre kopplingar och vinterväghållning för gående och cyklister samt att strandpromenader och grönområden bevaras och säkras för framtiden.

Vendelsö sociotopkarta

Publicerad den

På uppdrag av Haninge kommun har Spacescape genomfört en sociotopkartering i kommundelen Vendelsö. Syftet med utredningen var att utifrån både brukarvärdering och expertvärdering sammanställa kunskap om levnadsförhållanden och sociala värden i det offentliga rummet.

För att samla in kunskap om hur platser används och upplevs har sex fokusgruppsintervjuer genomförts. Intervjuerna riktade sig mot olika målgrupper för att fånga en geografisk och demografisk spridning. Fokusgrupperna bestod av boende i områdena Vendelsömalm, Vendelsö och Gudö inklusive förskolepedagoger, ungdomar, personer med funktionsvariation och seniorer.

I arbetet med sociotopkartan har 152 olika sociotoper identifierats. Sociotopernas markyta täcker 47 % av utredningsområdets totala yta.

Resultatet visade att grönområdenas sociala värden är centrala för Vendelsös identitet och att Sågenparken och Gropen är Vendelsös viktigaste mötesplatser. Det finns dock behov av bl.a. förbättrade gång- och cykelstråk samt fler offentliga parker för lek i Gudö.

Bästa platsen!

Publicerad den

I samband med Örebro kommuns arbete med en ny grönstrategi för stadens parker och grönområden genomförde kommunen tillsammans med Spacescape webbenkäten ”Bästa platsen! Tyck till om Örebros grönområden”. 1 730 platsbeskrivningar kom in under 16 veckor, våren 2016. Med enkäten ville kommunen få veta mer om vad örebroarna tycker om olika grönområden, vilka kvaliteter som uppskattas och vilka förbättringåtgärder som efterfrågas. Viktiga målgrupper, utöver boende, var verksamheter inom kommunen. Specifika frågor riktades bl.a. till förskolor och vårdboenden för att kartlägga vilka platser de använder i sin verksamhet.

Kvaliteterna naturupplevelse, lugn & ro och promenadstråk användes i högst utsträckning för att beskriva utmarkerade platser. De svarande efterfrågade främst fler sittplatser, mer belysning, mer blommor och planteringar samt grillmöjligheter. Majoriteten av platserna var utmarkerade i något av kommunens natur- eller kulturreservat (32 procent) medan 27 procent låg i stadens större parker.

Här leker vi!

Publicerad den

I samband med stadens högt satta bostadsmål och ökade byggtakt vill Stadsbyggnadskontoret få en bättre helhetsbild över hur stadens lekplatser, parker och grönområden används. För detta blev Spacescape tillfrågade att ta fram en webbenkät som nu varit aktiv i över ett år och fått in över 1500 svar från barn, föräldrar och förskole-/skolpersonal.
Enkäten marknadsfördes bl.a. på stadens hemsida, via reportage i ”Mitt i” och Dagens Nyheter samt med annonsering på Facebook. För att få ytterligare svar fanns enkäten tillgänglig i Stockholmsrummet på Kulturhuset under våren 2016.
84 procent av platserna beskrevs med kvaliteten lek som följdes av utflyktsområde och naturundervisning (39 respektive 30 procent).
Majoriteten av barnen har tillgång till egen gård och upplever inte trängsel i de offentliga parkerna. Det främsta hindret för verksamheter att ta sig iväg till närliggande parker och naturområden med sina barngrupper anges vara personalbrist.

Uterom i tett by

Publicerad den

Urbaniseringen är stark i Norge och norska städer förtätas. Utvärderingar av genomförda förtätninigsprojekt visar på stora brister, framförallt när det gäller stadsmiljön. Bergens kommun, med stöd av norska staten, ville därför hitta lämpliga metoder för att bättre kvalitetssäkra stadsmiljön. Målet med utredningen är att ta fram mått som fungerar nationellt.
Spacescape har tillsammans med Asplan Viak gjort en genomgripande analys av Bergens befintliga stadsmiljö, ett antal föreslagna planer samt jämförande analyser av Stockholm, Oslo och Göteborg. En webbenkät där Bergenborna fick tycka till om sin stad genomfördes också. Utifrån analyserna, samt forskning och internationella policydokument utarbetades förslag till riktlinjer för utformning av stadsmiljön. Riktlinjerna berör alla stadens byggstenar: offentliga platser, gator, byggnader och privata utemiljöer som gårdar. Bland annat föreslås riktlinjer för täthet, parktillgång, korsningstäthet och gårdsstorleker. Riktlinjerna ska vara ett stöd för att skapa en hållbar och attraktiv stad.