Kävlinges förtätningsstrategi är antagen av kommunstyrelsen

Publicerad den

Spacescape har för Kävlinge kommun tagit fram en förtätningsstrategi som ska fungera som ett planeringsunderlag i kommunen. Förtätningsstrategin fokuserar på hur förtätning kan skapa mervärden för tätorterna i kommunen. Läs mer om strategin här

Spacescape presenterar på World Urban Forum

Publicerad den

UN Habitat är värd för konferensen World Urban Forum 9 i Kuala Lumpur, Malaysia. Spacescape har haft flera uppdrag för UN Habitat och är engagerad i den globala stadsutvecklingen och är därför på plats. Lördagen den 10 februari presenterar Alexander Ståhle forskning och analysmetoder för att mäta tillgången på offentligt rum och grönstruktur i städer.

Läs mer här

Vi kommer med nyheter till Transportforum 2018!

Publicerad den

I januari kommer Spacescape till Transportforum i Linköping för att prata om de trafikmodeller som vi använder i stadsplanering. Vi kommer att presentera ny forskning och nya analysmodeller och massa nya projekt. Väl mött!

Prognoser av gångflöden i stadsplaner
Session 19 11_3 Renässans för världens äldsta sätt att förflytta sig
10 januari kl 15.30-17.00 i Spegelsalen
Föredragande:  Joel Hernbäck & Staffan Swartz
Presentation kan laddas ner här

Enkla indikatorer för trafik i stadsplaneringen
Session 50 4 Stadsplaneringens metodik
11 januari kl 9.00-10.30 i Studion
Föredragande: Tobias Nordström & Alexander Ståhle
Presentation kan laddas ner här

Marknaden vill ha walkability
Session 84 4_10 Kan minskad biltillgänglighet stimulera handel?
11 januari kl 14.0-15.30 i Operan
Föredragande: Alexander Ståhle
Presentation kan laddas ner här

Läs mer om Transportforum här!

God jul och Gott nytt år!!

Västerport nu ute på samråd!

Publicerad den

Varbergs kommun har tagit fram ett nytt planprogram för Västerport som tar tillvara nästan alla de idéer som team Spacescape levererade i det parallella uppdraget 2016 i vårt förslag ”Platser vid Havet”. Teamet bestod av Spacescape, Okidoki arkitekter, Sydväst arkitektur och landskap och Iterio trafikplanering. Vi gläds särskilt åt att de offentliga platser och målpunkter som vår analys identifierade som viktiga finns kvar, liksom betoningen på den mänskliga skalan.

Ett axplock av idéerna:

– Närheten till havet förstärks genom att förlänga gator rakt ner mot kajen med kvartersmått som knyter an till Varbergs egen skala

– En framsynt parkeringsstrategi föreslås uppmuntra hållbart resande med parkeringshus som kan samnyttjas för evenemang. Som grädde på moset blir att kvarteren slipper underbyggda garage och kan planteras med stora träd och varierad växtlighet

– Tydliga gårdsrum ger gott mikroklimat och förutsättningar för tillhörighet och socialt liv i ett vindpinat läge.

– Särskilt roligt att se att vårt koncept för ett lekfullt och intimt inre stråk kallat ”Barnens boulevard” lever kvar eftersom det var så uppskattat bland Varbergsborna i dialogen!

”Inre stråket går under arbetsnamnet ”Barnens boulevard”. Namnet ställer krav på att innehållet upplevs som lekfullt, trafiksäkert och tryggt. Skalan ska upplevas som mer intim och omhändertagen. Inre stråket är en färgstark och oöm miljö och fungerar som ett långt lekfullt bostadsstråk” (citat ur Planprogram för Västerport, samrådshandling).

Läs planprogrammet i sin helhet här!

Team Spacescapes förslag går att läsa mer om här!

Vi är med och vinner planpriset igen!

Publicerad den

Spacescape är med att vinna planpriset för andra året i rad. Sveriges Arkitekters planpris 2017 har gått till projekt Södra Skanstull i Stockholm. Beställare var Stockholms stad och genomfördes av White Arkitekter och Spacescape gemensamt i samarbete med flera andra konsulter. Spacescape genomförde redan 2013 en förstudie på uppdrag av Skanska. Förstudien innefattade hela området Skanstull och Gullmarsplan och fick arbetsnamnet Skansgull. 2014 gjorde vi en mer detaljerad nulägesanalys av södra Skanstull som ett underlag till planprogrammet. Under 2015-2016 arbetade vi tillsammans i designprocessen med White för att ta fram det slutliga förslaget som vi också konsekvensanalyserade.

Spacescapes nulägesanalys

Spacescapes plankonsekvensanalys

Spacescapes förstudie Skansgull

Läs mer om projektet här och juryns motivering!

Vi arbetar med landsbygds- och skärgårdsstrategin

Publicerad den

Spacescape har av Tillväxt- och regionplaneförvaltningen fått uppdraget att utveckla Stockholmsregionens landsbygds- och skärgårdsstrategi. Insatsen handlar om att bearbeta strategin utifrån remissvar som inkommit under samrådstiden.

Landsbygds- och skärgårdsstrategin ska fungera för såväl landstinget som regionala och lokala aktörer med syfte att stärka möjligheten att bo och verka i dessa glesare befolkade områden. Fokus ligger på frågor som rör bostäder, service, kommunikationer och arbetstillfällen. Strategin relaterar till RUFS 2050-processen som ett fördjupande och kompletterande dokument med eget remissförfarande. I utställningsförslaget av RUFS 2050 har landsbygden fått ökat utrymme, vad gäller såväl tillväxtfrågor som rumsliga avvägningar. Här beskrivs att en hållbar landsbygdsutveckling förutsätter fungerande samhällen med kollektivtrafik, lokal service, arbetsmöjligheter och fungerande VA-försörjning. Planen belyser att det är viktigt att värdefull jordbruksmark värnas för kommande generationer.

Läs mer här

Tyck till om Järfällas parker och friområden!

Publicerad den

Nu kan du som boende, arbetande eller besökare i Järfälla tycka till om kommunens parker och friområden. Resultatet kommer att bli ett av underlagen till Järfällas nya grönplan.

Gå in här och berätta om din favoritplats eller en plats som kan förbättras! Du kan också se vad andra har tyckt.

Spacescape delaktiga i programmet för Stora Sköndal – nu ute på samråd

Publicerad den

Programmet för Stora Sköndal, som nu är ute på samråd, beskriver en blandstad med bl.a. 4 400 nya bostäder, 1 500 nya arbetsplatser, en utbyggd vård- och omsorgsverksamhet och tre skolor. Spacescape har varit delaktiga i framtagandet av programmet och bland annat prognostiserat gång- och cykelflöden och genomfört en social konsekvensanalys i samarbete med Landskapslaget (se bild ovan).

Här kan du läsa mer om utställningen och utredningarna nås här. Samrådet pågår mellan den 26 september och den 6 november 2017.

Workshop för deltagare i Sidas International Training Programme

Publicerad den

I september höll Spacescape en workshop för deltagare i ett av Sidas International Training Programme (ITP). Just detta program hölls av SKL International och ICLD (International Centre for Local Democracy) på temat Symbio City och urbana hållbarhetsfrågor. De 25 deltagarna kom från 10 olika städer i Ukraina, Makedonien, Serbien och Turkiet och hos Spacescape fick de bl.a. ta del av metoder för att mäta och bedöma stads- och platskvaliteter.

Läs mer om;

Sidas ITP här

ICLD här

SKL International här

Hur skapar vi stadskvaliteter i Framtidens Göteborg?

Publicerad den

Koncernen Framtiden, som ägs av Göteborgs Stad, förvaltar idag ett bestånd av 71 300 hyresrätter runt om i Göteborg. Det nuvarande målet för nyproduktion är 1 400 bostäder per år. I arbetet med att verka för en stadsutveckling som ökar stadskvaliteterna och bidrar till en mer jämlik och attraktiv stad har Spacescape fått uppdraget att kartlägga dagens stadskvaliteter i Biskopsgården, Angered-Hammarkullen  och Tynnered. Tillsammans med Evidens kommer Spacescape också att utveckla en modell för att skatta förändrade fastighetsvärden i olika förtätningsscenarior men också belysa de olika scenariernas betydelse för koncernens bostadsmål och stadsdelarnas stadskvalitet.

En viktig utgångspunkt för projektet är utredningen ”Värdeskapande stadsutveckling” som genomfördes under 2017. Läs rapporten här.