Plan för Täby stadskärna klar

Publicerad den

Den fördjupade översiktsplanen för Täby stadskärna 2050 antogs i november 2019. Planen syftar till att möjliggöra en hållbar utveckling med förbättrad kollektivtrafik, fler bostäder, nya arbetstillfällen och service i närheten av Roslagsbanans stationer, samtidigt som kommunen bevarar halva Täby grönt. Spacescape har bidragit med konsultstöd i den tidiga dialogen, som genomfördes 2016, och även genom att analysera stråk och stadsmiljön.

Läs mer om den fördjupade översiktsplanen här!

Spacescapes underlagsrapporter:
Tidig dialog om Täby stadskärna

Stråk- och stadsmiljöanalys av två planförslag 2050

Nya planprogrammet för Ulvsunda ute på samråd – Spacescape tog fram underlag och idéer

Publicerad den

Nu ligger nya planprogrammet för Ulvsunda ute på samråd. Förslaget gör det möjligt att bevara Pripps gamla bryggeri samtidigt som nya bostäder, lokaler för idrottsverksamhet och kultur samt nya parker och torg tillkommer. Spacescape tog fram underlag och idéer som bidrog till slutresultatet. Samrådet pågår fram till 10 december.

Läs mer om förslaget på Stockholm växer och om Spacescapes arbete här!

Spacescape stöttar Situation Sthlm:s arbete med bostadslösa i staden

Publicerad den

Spacescape har blivit sponsorprenumerant för att stötta Situation Sthlm:s arbete med människor som befinner sig hemlöshet i Stockholm. Gemensamt för de som befinner sig i situationen är att de har en mer eller mindre osäker boendesituation och har svårt att komma in på den ordinarie bostadsmarknaden.

År 2018, visade socialstyrelsens kartläggning att Stockholms stad hade 2 439 personer som lever i hemlöshet. Andelen äldre över 65 år har minskat, samtidigt som andelen kvinnor har ökat de senaste åren. Andelen barn som bli hemlösa när deras föräldrar vräks från sina bostäder har också ökat.

Kunskapsguiden går det att läsa mer om hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden.

Vi välkomnar Moa Rydell till Spacescape!

Publicerad den

Spacescape växer med arkitekten Moa Rydell. Moa som tidigare varit praktikant på företaget, återvänder nu efter avslutade studier på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och med erfarenheter från Stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Moas specialområden finns inom strategiska stadsbyggnadsprojekt med planstrukturer och designskisser. Hon har även stor erfarenhet av illustrationsarbete samt av stadsrumsanalyser.

Moa är baserad på kontoret i Göteborg tillsammans med Malin Dahlhielm.

7 lägesindikatorer har visat sig påverka resvanor i Västsverige

Publicerad den

För att uppnå Sveriges miljömål behöver utsläppen från inrikes transporter minska med 70 % till 2030 från 2010 års nivå. För att aktivera stadsplanering som ett medel för ökad andel hållbara transporter har Göteborgsregionen med följande studie velat utveckla modeller som kan användas för att skatta resvanor och bilinnehav i nya planområden. Modellerna kan även kopplas till livscykelanalyser som beräknar CO2-utsläpp från vardagliga transporter i ett område.

I studien har samband mellan ca 200 hypotetiska lägesindikatorer kopplade till de 5 D:na (Densitet, Diversitet, Design, Destinationstillgänglighet, Distans till snabb kollektivtrafik) och resvanedata för Västsvenska paketet undersökts. Summerat befäster resultatet tidigare forskning om de 5 D:nas betydelse. Totalt har sju lägesindikatorer och en socioekonomisk kontrollvariabel (medianinkomst) identifierats som särskilt betydelsefulla.

Densitet
1. Gatulängd per person inom 1 km
2. Andel småhus

Diversitet
3. Blandning boende och arbetande inom 1 km

Design
4. Korsningstäthet inom 1 km

Destinationstillgänglighet
5. Avstånd till regionkärna
6. Avstånd till större tätorter (fler än 25 000 invånare)

Distans till snabb kollektivtrafik
7. Tillgång till regional kollektivtrafik

Läs hela rapporten och rekommendationer för fortsatt planering här!

Ny forskningsrapport: Public Space Making – Searching for Best Practice from Planning to Management

Publicerad den

Stadsforskaren Alexander Ståhle har nu släppt sin senaste forskningsrapport ”Public Space Making – Searching for Best Practice from Planning to Management”. Studien undersöker vilka modeller som använts för värdering och finansiering av offentliga platser genom att studera de bästa exemplen runt om i världen. Projektet är genomfört med medel från Leif Blomkvist Forskningsstiftelse.

Ladda ner rapporten här!

Ny rapport om stadskvaliteter i fem tätorter i Skåne!

Publicerad den

På uppdrag av Region Skåne har Spacescape och Rambøll kartlagt värdeskapande stadskvaliteter i fem tätorter i Skåne: Helsingborg, Kristianstad, Hässleholm, Simrishamn och Tomelilla.

Rapporten ger evidensbaserad kunskap om vilka stadskvaliteter som bidrar till attraktivitet. Den visar att en tillgänglig, tät, gåvänlig och rekreativ blandstad efterfrågas i samtliga tätorter. Här handlar det om att skapa närhet mellan funktioner i staden, både urbana och rekreativa, för att skapa de kvaliteter som genererar attraktivitet och tillväxt. De stadskvaliteter som skapar en attraktiv och blandad stad är i stor utsträckning även de kvaliteter som bidrar till en långsiktigt hållbar stad som gynnar bostad- och kontorsmarknaden, kommersiell service, handel, restauranger och invånare.

Läs hela rapporten här!
Se Spacescapes projektsida här!

Omnämnanden i media:
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/faktorerna-som-hojer-bostadspriser-och-hyror-28666
https://fastighetsnytt.se/2019/09/faktorerna-som-hojer-bostadspriser-och-hyror-mest-i-skane/
https://worldinproperty.se/article/rapport-detta-paaverkar-bopriset-i-skaane-21970
https://teknikdygnet.se/2019/09/27/vad-paverkar-priset-pa-bostader-ramboll-analyserar-sa-har/
https://www.svenskbyggtidning.se/2019/09/27/rapport-vad-paverkar-priset-pa-bostader/
https://branschaktuellt.se/byggindustrin/bostad/28260-vad-paverkar-priset-pa-bostader

Spacescape tar fram planprogram för Habo centrum!

Publicerad den

På uppdrag av Habo kommun inleder Spacescape, med stöd av Trivector, arbetet med ett planprogram för Habo centrum. Arbetet kommer att pågå under hösten och processen ska innehålla en visionsdialog med allmänheten, scenarioutveckling och konsekvensanalyser som ska leda fram till ett planprogram.

Habo centrum har idag en öppen och gles struktur som till stor del består av markparkering. Centrumbebyggelsen har detaljhandel, service och intilliggande offentliga platser som bl.a. samlar invånarna vid olika årliga evenemang. Syftet med planprogrammet är därför att åstadkomma en utveckling som stärker och utvecklar centrum, både som en lönsam handelsplats för näringsidkare och som en attraktiv mötesplats för boende.

Kontakt: Malin Dahlhielm malin.dahlhielm@spacescape.se

Planeringsverktyget Stadslivsindex ute nu!

Publicerad den

Vad skapar egentligen stadsliv? Och kan vi enkelt mäta och påverka stadslivet på en plats?

Idag släpps rapporten Levande stadsmiljöer och planeringsverktyget Stadslivsindex. På uppdrag av Jernhusen har Spacescape studerat 30 befintliga platser i citymiljöer i Stockholm, Göteborg och Malmö. Totalt har 1 500 personer på platserna intervjuats om hur de upplever platsens stadsliv vilket har gett varje plats ett stadslivsbetyg.

Hur platserna används, ser ut och ligger i staden har också studerats. Bland annat har Spacescape observerat flöden och människor som stannar på platserna, omkringliggande täthet och anslutande stråk. Sambanden mellan stadslivsbetygen och de olika platskvaliteterna har sedan analyserats och de kvaliteter som påverkar hur levande en plats upplevs har identifierats. Baserat på sambandsanalyserna skapade vi sedan ett index.

Verktyget Stadslivsindex är en matris uppdelad i tre teman som vardera har ett antal indikatorer som ger olika poäng om de uppnås. Maximalt möjligt stadslivsindex är 100. De tre temana är: Lätt att nå, Mycket att göra och Härligt att vara.

Den statistiska analysen visar tydligt att variabler relaterade till byggnadernas bottenvåningar har stor betydelse för om platsen upplevs som levande. Det handlar till exempel om fasadernas utformning, om förekomsten av uteserveringar och i vilken grad det finns publika verksamheter i bottenvåningarna. Totalt upptas nära hälften av indexets totalpoäng av variabler relaterade till hur byggnadernas bottenvåningar utformas. Bottenvåningarna är alltså avgörande för att skapa en levande stadsmiljö, och kanske det viktigaste verktyget när vi planerar en ny eller omvandlad stadsmiljö.

Se inslaget i SVT och läs mer om Jernhusens fortsatta arbete här!