Hållbarhetsbedömning av Eskilstunas översiktsplan

Publicerad den

Eskilstuna kommun genomför en revidering av kommunens översiktsplanen som antogs 2013. Revideringen innebär en betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken och därför ska en strategisk miljöbedömning göras. Vi är väldigt glada att tilldelas uppdraget. Den strategiska miljöbedömningen bedömer konsekvenserna av planen utifrån ett brett hållbarhetsperspektiv och genomförs som en del i översiktsplanearbetet. Som ett underlag för översiktsplanen tar vi också fram en utredning kring höga hus i kommunen. Samråd kring översiktsplanen inklusive den strategiska miljöbedömningen genomförs juni-september.

Kontakt: Helena Lundin Kleberg 070 636 07 68

Go Gotland!

Publicerad den

Gotland är i en expansiv fas och har tydliga målsättningar och drivkrafter att växa, i synnerhet i och kring Visby. Spacescape har inlett ett samarbete med Region Gotland för att stötta i planeringen och utvecklingen. Vi har genomfört workshops och föreläsningar och kommer under våren att arbeta med Bostadsförsörjningsplanen, den nya översiktsplanen och strukturbild för Gotland samt medborgardialoger om utvecklingen av Visby Hamn. De som kommer att jobba med detta är Alexander Ståhle, Helena Lundin Kleberg, Karin Lundgren och vår egen gotlänning Oskar Sirland.

Frågor?
Alexander Ståhle
alexander.stahle@spacescape.se
070-6995319

The Hidden History of ”New” Slussen

Publicerad den

Spacescape bjuder på exklusivt seminarium om Nya Slussens okända historia. Arkitekten Alvaro Clua från ETSAB Barcelona som forskat om projektet berättar. Onsdag 19 dec kl 12-13 (ta med lunch, vi har glögg). Östgötatagatan 100, vån 4 Stora. Välkomna!

Läs mer om Alvaro Cluas forskning här!

Tillväxtskapande stadskvaliteter i Skåne

Publicerad den

Spacescape har tillsammans med Ramböll fått uppdraget att analysera bostadsmarknad, kontorsmarknad och handel i fem skånska tätorter. Bakgrunden är den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 som har som målsättning om att Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor och att Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortsstruktur. Skånes attraktionskraft finns i de enskilda delarna och i tillgängligheten mellan dem. Genom att identifiera och utveckla det unika i varje ort och plats kan attraktiva miljöer utvecklas, som stärker och kompletterar varandra. För detta behövs gemensam kunskap och förståelse för stadsbyggandets möjligheter att skapa attraktivitet och hur det kan göras gemensamt. Såväl offentliga som privata aktörer behöver metoder för att med större precision gemensamt kunna skapa planeringsmässiga förutsättningar för att bygga attraktiva stadsmiljöer, och samtidigt kunna bidra till att stimulera marknadsmässiga förutsättningar för stadsutveckling. Syftet är att det offentliga och privata tillsammans ska lära om förutsättningarna för, efterfrågan på och upplevelsen av attraktivitet och att projektet på så vis ska bidra till att det skapas stadsmiljöer som stärker Skånes attraktionskraft. Projektet ska även innebära ett utbyte som leder till en ökad förståelse för varandras roller. Projektet finansieras av Tillväxtverket och ingående parter; Helsingborgs stad, Kristianstad, Hässleholm, Simrishamn och Tomelilla kommuner, samt Sveriges byggindustrier Syd och projektägare Region Skåne.

Frågor om projektet?
Kontakta Alexander Ståhle, alexander.stahle@spacescape.se, 070-69935319

Uppföljning av trygghetsåtgärder på uppdrag av ArkDes

Publicerad den

På uppdrag av ArkDes ska Spacescape analysera effekterna av åtgärder i stadsmiljön som syftat till att öka den upplevda tryggheten. Projekten och platserna som ska studeras är Tjejtrappen på Gustav Adolfs torg och Furutorpsplatsen i Helsingborg, Woodhills gångtunnel i Huddinge och gångtunneln Noorsken i Fisksätra. För att kunna dra slutsatser kommer intervjuer och platsobservationer att genomföras i december och januari. Resultatet presenteras på konferensen Tryggare kan ingen vara den 15 februari 2019. Konferensen kommer att lyfta olika perspektiv på hur arkitektur, planering och design kan bidra till ökad trygghet i fysisk miljö och offentliga rum.

Frågor om projektet besvaras av Karin Lundgren karin.lundgren@spacescape.se

Sweden’s biggest research project on Smart Streets

Publicerad den

Two universities (KTH, Chalmers), one research institute (VTI) and three consultancies (Spacescape, White, Sweco) just got 9 Mn kronor (1 Mn USD) from VINNOVA Sweden’s Innovation Agency to research on new models for smart streets.

Our cities consist of 20-30% streets, a gigantic infrastructure that must be maintained and developed. Five mega trends will affect the city’s streets in the future and require new ”smart” solutions.

 • Urbanization places higher demands on street´s functionality such as quality of life, safety and use with increased focus on efficient just transportation such as walking, cycling and public transport as well as energy efficient and climate-friendly freight and waste management.
 • Digitalization creates opportunities for autonomously shared electrified transport of goods and people as well as new mobility services and new street demands.
 • Electrification of buildings and vehicles places new demands on the electricity network’s capacity and infrastructure, as well as on the street environment with charging stations and maintenance.
 • Climate change means that streets need to be adapted for varying and difficult water, snow / ice and heating conditions, as well as contributing ecosystem services.
 • Segregation must decrease, and streets can help integrate the city through improved links both within and between urban neighborhoods.

The Smart Streets project aims at developing models for multifunctional streets that can be used for reconstruction and new construction, meeting the challenges of future urbanization, digitization, electrification, segregation and climate change.

The project will:

 • Gather knowledge and experience on the multifunctionality of different street types and technical frameworks for transport, energy, ICT, VA, tidal, ecosystem services, city life, operation, maintenance, focusing on newly built or newly rebuilt streets.
 • Develop models and typing solutions for the futures Smart Streets in consultation with state, county, municipal, consultancies, construction companies, transport companies, property owners, and user focus groups.
 • Develop a street functionality index and evaluate the street models on technical and functional sustainability
 • Create a driving simulator that allows you to drive, walk and cycle in developed models, and implement workshops with this as a tool
 • Develop a Design Guide for Smart Streets in Swedish urban areas that cover renovation and newbuilding processes and list possible test beds in Swedish urban areas.

The project involves a large number of actors, public and private, so an important purpose of the project is also better collaboration and understanding in street development, between engineers, architects, planners, businessmen, economists and users.

Questions:
Alexander Ståhle, School of Architecture KTH
alexander.stahle@spacescape.se
+46 70 699 53 10

Klartecken för stort forskningsprojekt om smarta gator

Publicerad den

En koalition bestående av KTH, Chalmers, VTI, Spacescape, Sweco och White har beviljats 9 miljoner från VINNOVA för att i tre år forska om nya modeller för smarta gator.

Våra städer består till 20-30% av gator, en omfattande infrastruktur som måste förvaltas och utvecklas. Fem megatrender kommer påverka stadens gator i framtiden och kräver nya ”smarta” lösningar.

 • Urbaniseringen ställer högre krav på gators bidrag till livskvalitet, närhet, säkerhet och mångfunktionalitet med ökat fokus på yteffektiva jämlika transporter som gång, cykel och kollektivtrafik samt smidiga, energieffektiva och klimatsmarta gods- och avfallstransporter
 • Digitaliseringen skapar möjligheter för autonoma delade elektrifierade transporter av gods och människor samt nya mobilitetstjänster och därmed krav på gatorna.
 • Elektrifieringen av hushåll och fordon ställer nya krav på elnätet dess kapacitet och infrastruktur, samt på gatumiljön med laddningsstationer och underhåll.
 • Klimatförändringar innebär att gator måste anpassas för varierande och svårförutsebara vatten-, snö/is och värmeförhållanden, samt bidra med ekosystemtjänster.
 • Segregationen måste minska och där kan gator bidra att integrera staden genom förbättrade länkar både inom och mellan olika stadsdelar.

Projektet Smarta gator syftar till att ta fram modeller för multifunktionella gator, som kan användas vid ombyggnad och nybyggnation, och som möter utmaningarna med framtida urbanisering, digitalisering, elektrifiering, segregation och klimatförändringar.

Projektet ska:

 • Sammanställa kunskap och erfarenheter om olika gatutypers mångfunktionalitet och tekniska ramverk för transport, energi, ICT, VA, dagvatten, ekosystemtjänster, stadsliv, drift, underhåll, med fokus på nybyggda eller nyligen ombyggda gator.
 • Ta fram modeller och typlösningar för framtidens smarta gator i samråd med fokusgrupper från stat, landstig, kommun, konsulter, byggföretag, transportföretag, fastighetsägare, och brukare.
 • Ta fram ett gatufunktionalitetsindex och utvärdera gatumodellernas byggnadstekniska och konstruktiva hållbarhet
 • Ta fram en körsimulator som gör det möjligt att köra, gå och cykla i framtagna modeller, samt genomföra workshops med denna som verktyg
 • Ta fram en guide för smarta gator i svenska tätorter som täcker in ombyggnads- och nybyggnadsprocesser samt lista möjliga testbeds i svenska tätorter.

I projektet involveras en stor mängd av samhällsplaneringens aktörer, offentliga och privata, så ett övergivande syfte med projektet är också bättre samverkan och samförstånd inom gatuplaneringen, mellan ingenjörer, arkitekter, planerare, näringsidkare, ekonomer och brukare.

”Gator är städernas viktigaste infrastruktur. Vi vill sätta en ny evidensbaserad standard för framtidens smarta levande gator.” säger projektledare Alexander Ståhle på KTH.

Frågor:
Alexander Ståhle, tekn dr, Arkitekturskolan KTH
alexander.stahle@spacescape.se
+46 706995310

Nu testas nya modeller för att öka kunskapen om hur vi reser i staden

Publicerad den

I ett nytt forskningsprojekt testas innovativa modeller för att öka kunskapen om hur vi reser till vardags och hur stadsbyggandet påverkar resvanor. Kommunerna ska använda nya digitala verktyg för att samla in data om resvanor och få nya modeller för att kunna skatta framtida trafik.

Under 2019 kommer tre testkommuner använda de nya verktygen och modellerna. Modellerna ska användas för att skatta antalet resor med olika färdmedel, bilinnehav och CO2-utsläpp på årsbasis. Förhoppningen är att modellerna också ska kunna belysa hur olika grupper kommer resa i framtiden beroende på hur nya områden planeras.

För att projektet ska bli framgångsrikt behöver vi hämta in en stor mängd resvanedata från invånarna i de tre städerna. Detta kommer att ske genom att använda nya digitala verktyg som är lättare att använda och samtidigt ger mer korrekt information än äldre metoder, berättar Emeli Adell, projektledare Trivector.

Enligt Trafikverkets beräkningar går det att minska utsläppen av koldioxid från trafiken med så mycket som 15-20 procent enbart genom att arbeta med fysisk planering. En ökad förståelse bland Sveriges kommuner om hur stadsbyggande påverkar trafikalstring och bilinnehav är därför av stor betydelse för att vi ska uppnå Sveriges energi- och klimatmål. Genom detta kommer kommunerna också få fördjupad kunskap om hur olika grupper reser, så att orättvisor i transportsystemet kan justeras och bidra till ett mer jämlikt samhälle.

För oss som stadsbyggnadsanalytiker har sambandet mellan hur vi bygger staden och hur vi rör oss länge varit en central fråga. Inte minst för att den berör så många av våra stora samhällsutmaningar idag: hälsa, utsläpp av fossila bränslen, mobilitet och inte minst stadens attraktivitet, säger Tobias Nordström, projektledare för Spacescape.

Forskningsprojektet pågår till mitten av 2020. Det är initierat av de två forskningsbaserade konsultföretagen Spacescape och Trivector tillsammans med de tre svenska kommunerna Göteborg, Umeå och Gävle. Energimyndigheten är medfinansiär.

Kontaktpersoner:
Tobias Nordström, projektledare Spacescape +46 (0)70-936 02 09
Emeli Adell, projektledare Trivector +46 (0)10-456 56 22

Spacescape planner supporting big UN Habitat project

Publicerad den

During the fall of 2018, Joel Hernbäck will take a temporary  leave from Spacescape in order to work for UN-Habitat. Joel will be stationed at the Research and Capacity Development Branch in the UN-headquarters in Nairobi working with  The UN-Habitat’s City Prosperity Initiative(CPI). The City Prosperity Initiative is a global initiative that provides an innovative approach to urban measurements, which aim is to identify opportunities and potential areas of intervention for cities to become more prosperous.

Within the framework of the CPI Joel will be responsible for the production of The Spatial Capital Report of the Chinese City of Wuhan, in which the linkages between the spatial measurements of the CPI and different dimensions of  urban prosperity is analysed. In addition to offering decision-makers in Wuhan conditions to formulate adequate policies based on good data, information and knowledge, the project also aims to develop the capacity of ‘Wuhan Land Use and Spatial Planning Research Center’ to apply the approach as a tool for urban development in the future.

Read more about the project here

Read more about City Prosperity Initiative here

Avesta stadsutvecklar och satsar på ny gata

Publicerad den

Avesta kommun har med stöd av Spacescape och Ax:son Johnson Stiftelsen under 2016-2018 tillsammans arbetat fram underlag till en visionär stadsplan för Avesta. Webbdialoger har genomförts med Avestaborna, röstning har skett på olika visioner och framtidsbilder, workshops har genomförts med tjänstepersoner och politiker. Det har utförts en utbyggnadsanalys och en analys av stadskärnas kvaliteter och möjligheter, och ett stadsbyggnadsprogram har tagits fram med en första skiss till stadsplan. Slutligen togs ett koncept fram till en ny gata centralt i Avesta – Företagargatan.

Nedan kan du läsa olika sammanställningar av arbetet, förslagen och de dialoger som genomförts med Avestaborna.

Bästa platsen
Bästa visionen
Dialograpport
Utbyggnadsanalys
Stadskärneanalys
Stadsbyggnadsprogram
Företagargatan
Högupplösta framtidsbilder