Södra Skanstull nomineras till planpriset 2017

Publicerad den

Planprogrammet för Södra Skanstull har nominerats till Sveriges Arkitekters Planpris 2017. Planen har tagits fram av White arkitekter och Spacescape har varit analysstöd i frågor som tillgänglighet, rekreation, trygghet och handel samt deltagit i designprocessen i en serie workshops.

Planen knyter ihop östra och västra Skanstull men också Södermalm med den framväxande Söderstaden kring Slakthusområdet. Strategin är att göra Skansbron till stadsgata med entréer och öppna ett nytt öst-västligt tvärstråk för gående och cyklar under broarna. Ny bebyggelse i form av 750 bostäder, kontor, hotell, kultur och idrott samt nya gator, torg och parker bidrar till att utvidga Södermalms stadsliv söder ut. Samtidigt förbättras tillgängligheten till platsens grönska, idrott och till Årstaviken.

Läs mer om planförslaget här

Läs mer om Spacescapes utredningar här

Eva Minoura är en av skribenterna i boken ”Höra hemma-om det bostadspolitiska dilemmat”

Publicerad den

Sedan 2016 har ArkDes fört debatten om bostadspolitikens roll och bostadsbyggandets utmaningar under temat Bo. Nu. Då. Den 31 augusti släpptes boken ”Höra Hemma – om det bostadspolitiska dilemmat”. Eva Minoura hos Spacescape var en av 39 skribenter som ringar in några av de utmaningar som Sverige står inför med koppling till arkitektur och hållbar samhällsutveckling. Är flerbostadshusens gårdar allas eller ingens?  Evas kapitel är en betraktelse över inramningens sociala funktion i att främja gemensamhet och möten.

Läs mer på ArkDes hemsida!

Ny evidensbaserad NKI på webben

Publicerad den

Spacescape har tillsammans med Evimetrix och Sollentunahem tagit fram en ny webbaserad modell för att generera ett så kallat Nöjd Kund Index (NKI). Modellen innebär en kombination av den traditionella NKI-metoden, där boende bl.a. kan betygsätta sin boendemiljö och upplevd service, tillsammans med en kartfunktion där de kan berätta om platsspecifika kvaliteter och förbättringsåtgärder.

Se modellen här!

Omröstning av visioner för den framtida stadskärnan i Avesta

Publicerad den

Just nu pågår en öppen omröstning om möjliga visioner för Avestas framtida stadskärna. Visionerna är ett resultat av Avestabornas tidigare synpunkter på vad som är bra idag och vad som kan bli bättre tillsammans med slutsatser från genomförda utredningar av stadskärnans stadsrum och stadsliv.

Resultatet för omröstningen kommer att vara ett stöd i i det fortsatta arbetet med att ta fram en visionär stadsplan för Avesta.

Läs mer om visionerna och rösta här!

På plats i Almedalen

Publicerad den

Spacescape och Alexander Ståhle har varit på Almedalen de senaste fem åren. 2017 är inget undantag. Alexander kommer att delta i flera seminarier även i år. Allt från stadsbyggnad till infrastruktur. Väl mött!

3 juli kl 13.00-14.00 ”När Stockholm växer måste bussen fram” http://almedalsguiden.com/event/7517

4 juli kl 10.00-11.00 ”Evidensbaserad stadsutveckling – mot bättre vetande?” http://almedalsguiden.com/event/9241

4 juli kl 11.00-12.00 ”Framtidens städer och stadsliv” http://almedalsguiden.com/event/6818

4 juli kl 16.15-17.00 ”Spårvagnar och cykling i framtidens städer – hur undviker vi att fastna i gamla hjulspår?” http://almedalsguiden.com/event/5564

 

Spacescape öppnar i Göteborg

Publicerad den

Spacescape har länge arbetat med små och stora stadsbyggnadsprojekt i Göteborgsregionen. Nu är det dags att sätta ner foten och öppna ett kontor på plats.

Den 5 oktober har vi inflyttningsfest i Whites fina lokaler på Magasinsgatan 10 där vi blir inneboende från i höst.
Kl 16 Framtidens Göteborg – föredrag av Lars Marcus, Malin Dahlhielm, Tobias Nordström, Alexander Ståhle.
Kl 17 Mingel med dryck och mat

O.S.A. till gbgfest@spacescape.se. Välkomna!

Många synpunkter på kollektivtrafiken i Täby

Publicerad den

Täby_koll_dialog_bildspel

Trafikenheten på Täby kommun, med stöd från Trafikförvaltningen i Stockholms län, kommer under 2017 att ta fram en kollektivtrafikplan för att ställa om till ett mer långsiktigt hållbart trafiksystem. I samband med detta har Spacescape genomfört en webbdialog för att samla in synpunkter från de som bor, arbetar eller går i skolan i Täby. Under fyra veckor i mars 2017 inkom 529 svar.

Hög turtäthet, tidseffektivt och nära till hållplatsen är kvaliteter som främst karaktäriserar de bästa platserna i Täby kommuns kollektivtrafik. Täby centrum och Roslags-Näsby fick flest markeringar som bra platser. De uppskattas främst som knutpunkter mellan olika kollektivtrafikslag med hög turtäthet och tidseffektivitet.

De svarande i enkäten efterfrågar främst högre turtäthet, fler direktlinjer och nya kopplingar både inom Täby och till andra kommuner och målpunkter. Täby centrum och bussterminal tillsammans med Täby kyrkby och Ullna strand fick flest platsmarkeringar med förslag om förbättringar. Där efterfrågas främst högre turtäthet och bättre kopplingar.

Indikatorer till Göteborgs arkitekturprogram

Publicerad den

Indikatorer

Göteborgs stad står inför ett omfattande stadsbyggande. Det handlar om både nya stadsdelar och förtätning och utveckling av befintliga stadsdelar. För detta planarbete krävs kunskap och tydliga riktlinjer för att skapa en hållbar attraktiv stad och samtidigt effektiva planprocesser.

Spacescape utgick ifrån den stora stadskvalitetsstudie som genomfördes 2016 om värdeskapande i Göteborg samt erkända forskning om socialt och miljömässigt hållbar stadsstruktur och tog fram ett antal mått som kan användas som indikatorer för stadskvalitet i stadsbyggandet.

En modell med 16 indikatorer skapades som är så enkla att de kan användas i alla former av planprojekt. Som underlag för urvalet togs analyser av Göteborgs stad fram som visar utfallet i befintliga stadsdelar. Indikatormodellen ingår i Göteborgs arkitekturprogram.

Länk till projektblad här

Länk till rapport här

Länk till Göteborgs arkitekturprogram här

Stadskvaliteter i Göteborg

Publicerad den

Hur och varför skapas ekonomiska, kulturella och sociala värden när staden och regionen växer? Går det att med kunskap om den rådande marknaden guida Göteborgs, Mölndals och för den delen hela Göteborgsregionens utvecklingsplaner för att uppnå mer nytta? Flera stora och små stadsutvecklingsprojekt pågår i systemviktiga lägen. Samtidigt sker en mängd förtätningsprojekt på flera platser i den redan byggda staden. Hur är det möjligt att nyttja utvecklingstrycket till att omskapa hela stadsbygden i mer hållbar, robust och attraktiv riktning?

Göteborgs stad, Mölndals stad, Göteborgsregionen, Älvstaden Utveckling AB, Sveriges Byggindustrier, Framtiden, Fastighetsägarna och Göteborgs Universitet har tillsammans beställt denna studie av Göteborgs stadskvaliteter, som genomförts av Spacescape tillsammans med Evidens. En särskild inriktning i arbetet har varit att stärka kunskapen kring den ekonomiska dimensionen av hållbar stadsutveckling för Göteborg, Mölndal och ett urval av Göteborgsregionens stationssamhällen.

Studien ”Värdeskapande stadsutveckling” identifierar de lägesvariabler som förklarar skillnaden i bostadspriser, kontorshyror och handelsomsättning i Göteborgsregionen. De utvalda variablerna har kallats stadskvaliteter då de avspeglar det värden som efterfrågas på bostadsmarknaden, kontorsmarknaden och handelsmarknaden.

Rapporten Värdeskapande stadsutveckling är framförallt ett kunskapsunderlag i planeringen och ett underlag som kan fördjupas och användas i flera framtida stadsutveckling. All kartdata och statistik som genererats inom ramen för denna studie hanteras av Göteborgs stadsbyggnadskontors geodataavdelning och syftet är att kunna nyttja den till fortsatta studier.

Ladda ner rapport här

Ladda ner sammanfattning här

Ladda ner bildspel här