Plusstaden lanseras

Publicerad den

Spacescape har under 2019 hjälpt regeringskansliet och de två statliga utredningarna Samordning för bostadsbyggande (Fi N 2017:08) och Fossilfritt Sverige (M 2016:05) med att ta fram ett koncept för en nationell kraftsamling för hållbar stadsutveckling och en världsutställning. Konceptet fick namnet Plusstaden och presenteras i rapporten PLUSSTAD VÄRLDSUTSTÄLLNING 2030 – Nationell kraftsamling för export av innovativ stadsutveckling. Här föreslås en satsning i tre delar:

1) En världsutställning i Sverige år 2030

2) Ett plusstadskoncept som betonar samhällsbyggandets värdeskapande

3) En stafett av plusstadsexpon

Plusstadskonceptet sätter ribban och riktningen för innehållet i fyra plusstadsexpon vilka i sin tur konkretiserar innebörden av värdeskapande stadsutveckling och validerar de modeller för det fossilfria välfärdssamhället som visas upp i världsutställningen 2030.

”De konsortier av kommuner och näringsliv som ingår avtal med staten om att genomföra plusstadsexpon erhåller aktivt stöd i form av ekonomiskt investeringsstöd, kanaliserade stöd för forskning och innovation till testbäddar, inrättandet av frizoner för stadsutveckling, stöd från myndighetsexperter och etablerandet av en kunskapsplatsform som stöttar lärande mellan plusstadsdelar” står det i rapporten.

Många tycker till om framtida Södertäljevägen tack vare webbdialog

Publicerad den

Centrala Liljeholmen kring Södertäljevägen planeras utvecklas till ett urbant och tryggt stadsrum med nya arbetsplatser, bostäder, handel, service och mötesplatser. Området ingår som en del i stadsutvecklingsområde Norra Liljeholmen. Projektets mål är att genom hållbar stadsutveckling skapa en urban stadsdel med goda vistelsemiljöer som en förlängning av Södermalm och förena Liljeholmen över Södertäljevägen. Södertäljevägen ska utvecklas för hållbart resande anpassad för kollektivtrafik, gång-, cykel- och nyttotrafik. I detta projekt genomför Spacescape tillsammans med Placetoplan webbdialoger med allmänheten. Detta kommer sedan att fungera som ett lokalt förankrat kunskapsunderlag till planeringen. Bara under de första två veckorna i juni har det kommit in mer än 700 synpunkter från allmänheten. Webbdialogen stängs 14 augusti. Programsamråd planeras hållas i början av 2022.

Läs mer om projektet här.

Klicka här för att se dialogen.

Internationell best practice inom hållbar stadsutveckling

Publicerad den

Spacescape har genomfört en utredning för Regeringskansliet och Samordning för bostadsbyggande (Fi N 2017:08). Utredningen som genomförts tillsammans med Actinate innehåller en översiktlig inventering av internationella exempel på hållbara och innovativa stadsutvecklingsprojekt i syfte att inspirera och lyfta fram ett antal projekt i verklig framkant. De valda projekten är intressanta för svenska aktörer, då de visar höga ambitioner avseende social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Inom projekten finns exempel på såväl nya och innovativa tekniker, utvecklade affärsmodeller och processer samt nya former för samverkan och dialog med medborgare och andra aktörer. En särskilt stor utmaning för svenska stadsutvecklingsprojekt sett från detta internationella perspektiv bedöms vara att skapa stadsmiljöer med en blandning av bostäder och lokaler i olika prisnivåer.

Ladda ner rapporten här.

Vi samarbetar med Centrum för AMP

Publicerad den

Centrum för AMP – Affärs- och MedborgarPlats är en nystartad organisation som skall samla kunskap och erfarenhet om hur man skapar säkra och attraktiva platser i närmiljön, såväl i Sverige som internationellt, och utveckla sådan kunskap för svenska förhållanden. Centrumet ska också vara behjälpligt med konkreta råd och tips för de aktörer, både offentliga och privata, som vill inleda ett AMP-arbete. Spacescape har inlett ett samarbete med centrumet, där vi bland annat ska ta fram en analysmodell för attraktiva platser.

Flera nya projekt till Spacescape

Publicerad den

Spacescape står inför nya, spännande uppdrag i bland andra Jönköping, Varberg, Upplands-Bro, Stockholm och på Gotland. Projekten sträcker sig från sociotopkartering och social konsekvensanalys till hållbarhetsbedömning av fördjupad översiktsplan och förstudie vid stationsområde.

Spacescape har fått i uppdrag att genomföra en hållbarhetsbedömning av Jönköpings fördjupning av översiktsplanen för de centrala delarna av kommunen. Arbetet innefattar dels en miljöbedömning enligt miljöbalken och dels en bredare hållbarhetsbedömning som även innefattar sociala och ekologiska aspekter. Projektet inkluderar GIS-analyser av olika teman för att på ett systematiskt sätt kunna bedöma konsekvenserna i den fysiska miljön. Läs mer om projektet här.

Region Gotland arbetar med att ta fram en ny översiktsplan och i samband med detta har Spacescape fått i uppdrag att göra utbyggnadsanalyser och analyser av bostadsmarknaden. I detta arbete konstaterades att det behövs bättre kunskapsunderlag om grönstrukturen i Gotlands tätorter, särskilt ved gäller de sociala värdena. Spacescape har nu fått uppdraget att göra en sociotopkarta för alla Gotlands tätorter, som skall färdigställas hösten 2020. Sociotopkartan visar hur Gotlänningarna använder sina grönområden. För att ta reda på detta kommer dialog genomföras med hjälp av den digitala plattformen Placetoplan.”

I Bro stationsområde kommer Spacescape att genomföra en förstudie. Ytorna nära pendeltågsstationen är attraktiva och efterfrågan finns för stationsnära bostäder och pendlare som vill ha en väl fungerande bytespunkt. Utredningen syftar till att ta fram olika utvecklingsscenarier för stationen och omgivande offentliga rum där målsättningen med arbetet är att utveckla småstadskänsla, en välkomnande entré samt en attraktiv och trygg resenärsmiljö.

Spacescape har även fått i uppdrag att genomföra en social konsekvensanalys med fokus på barnperspektivet på projektet Västerport och Varbergs nya station. Förslaget kommer, med samtliga 4 etapper, att innebära ca 2500 bostäder på mark som frigörs när den nuvarande hamnen i Varberg flyttas norrut till Farehamnen. Utvecklingen syftar till att skapa en hållbar stadsutveckling och binda samman hamnen och havet med den befintliga centrumbe­byggelsen.

I Stockholm har planeringen inletts av Norra Liljeholmen och omvandlingen av Södertäljevägen till stadsgata. I detta projekt kommer Spacescape tillsammans med Placetoplan att genomföra webbdialoger med allmänheten. Detta som ett lokalt förankrat kunskapsunderlag till planeringen. Spacescape arbetar här på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret och Exploateringskontoret. Läs mer här.

Stockholms framtidsgator kommer i höst

Publicerad den

Stockholms Framtidsgator är ett pilotprojekt för att testa och utveckla nya stadsmiljöer. Projektet fokuserar på gator intill skolor som kan gynnas extra av att använda gaturummet som en plats för aktivitet, lek och rörelse.

Tre gator ska bli Framtidsgator: Tjärhovsgatan (vid Katarina Norra skola), Hälsingegatan (vid Gustav Vasa skola) och Parmmätargatan (intill Eiraskolan). Skolorna har anmält sitt intresse till att vara med i projektet och bjuds in till att delta i workshops om hur gatan kan förändras.

https://vaxer.stockholm/tjarhovsgatan

https://vaxer.stockholm/halsingegatan

https://vaxer.stockholm/parmmatargatan

Pilotprojektets tre delar:

 • Skapa dialog: Stockholms Framtidsgator vill ha dialog med barn, unga och övriga stockholmare för att kunna utforma gatan efter era önskemål. Det är viktigt att ni som vistas på platsen också ges möjlighet att påverka den.
 • Testa nya lösningar: Projektet vill testa nya lösningar på hur en gata kan göras om för att bli mer vistelsevänlig och locka till aktivitet och rörelse.
 • Utvärdera och mäta: Projektet vill utvärdera hur de nya lösningarna fungerar och vilken effekt de ger. Hur många fler vistas på platsen? Hur länge stannar man på platsen? Hur många upplever platsen som roligare, trevligare och tryggare?

Pilotprojektet pågår under hela 2020. Idéer och synpunkter samlas in under våren och gatan görs om i augusti/september.

Placetoplan används som dialogplattform för att samla in synpunkter från skolorna och från allmänheten. I enkäten ska du klicka på den plats på gatan som du vill lämna din synpunkt på. Du får sen skriva din idé och ladda upp egna bilder. Dina inskickade idéer visas öppet och går att se för alla. Svara också gärna på två enkätfrågor som hjälper oss att bedöma hur väl projektet har lyckats. Lämna dina förslag senast 30 april 2020.

https://www.placetoplan.se/tjarhovsgatan

https://www.placetoplan.se/parmmatargatan

https://www.placetoplan.se/halsingegatan

Stockholms stad ansvarar för och finansierar projektet. Projektet är kopplat till forskningsprojektet Smarta gator vid KTH och finansieras av medel från Vinnova. Arkitektkontoren Spacescape och White hjälper till med utformningen av framtidsgatan.

Spacescape får nytt anslag från Vinnova

Publicerad den

Innovationsmyndigheten Vinnova har beviljat ett anslag inom utlysningen Civic Tech på nästan en miljon kronor till projektet Digital dialogplattform. Plattformen kommer testas och utvecklas i faktiska planprocesser i Stockholm och Norrtälje, ett detaljplanesamråd respektive ett samråd om fördjupad översiktsplan. Spacescape kommer i projektet att genomföra workshops med planerare och medborgare, utveckla arbetsmodeller för att koordinera digital dialog och fysisk planering, samt administrera och moderera den digitala dialogen. Projektparterna består, förutom Spacescape, av Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad, Bygg- och miljökontoret i Norrtälje kommun, Placetoplan, webbyrån OAWA, it-konsulten Tieto samt plankonsulten Arne Fredlund. Sveriges Kommuner och Regioner samt Boverket finns med i en extern referensgrupp. Spacescapes samarbetspartner Placetoplan är projektledare. Projektet påbörjas i april och avslutas i december 2020.

Frågor eller intresseanmälan? Kontakta projektledare Alexander Ståhle på 070-6995319 eller info@placetoplan.se.

Tips när du jobbar hemifrån

Publicerad den

Spacescape har nu gått över till att arbeta hemifrån. Förutom måndagsmötet så har vi gemensam Skypefika kl 10 varje dag. Det funkar väldigt bra.

Här följer fem tips för den som arbetar hemma.

 1. BEHÅLL DIN MORGONRUTIN
  Kom in i din vanliga jobbrutin genom att klä på dig och ta en promenad som om du skulle ta dig till din arbetsplats. Följ dina vanliga rutiner. Frisk luft och en promenad kan även göra att vi känner oss mer kreativa.
 1. SÄTT UPP MÅL
  Gör arbetet lite roligare genom att sätta upp några mål. Vad du vill hinna med under arbetsdagen? Skriv ner dessa och njut varje gång det är dags att bocka av en punkt. Arbetsuppgifterna kommer dessutom kännas mer hanterbara när du ser dem svart på vitt.
 1. VAL AV ARBETSPLATS
  Sätt dig vid en plats du förknippar med arbete, till exempel vid ett skrivbord. Inte nära sängen  eller på soffan som signalerar vila.
 1. SÄTT EN KLÄDKOD
  Många framgångsrika entreprenörer som jobbar hemifrån sätter på sig sina vardagskläder eller klär rent av upp sig. Att ha på sig formella kläder påverkar nämligen vårt kognitiva tänkande och gör att vi ”tänker bredare”, enligt en grupp forskare vid Columbia University och California State University i USA.
 1. JOBBA EFFEKTIVT
  Ta pauser, typ en gång per timme. Sträck på dig, gå och hämta kaffe eller lyssna på din favoritlåt. Ta en riktig lunchrast där du helt lämnar datorn.

Tipsen är ihopsamlade från lite olika källor.

Bästa hälsningar från kollegorna på Spacescape

Grattis Stockholms stad – vinnare av planpriset 2019

Publicerad den

På gårdagens Arkitekturgala utsågs Stockholms stad till vinnare för projektet Fokus Skärholmen. Spacescape gratulerar projektgruppen och är stolta över att ha varit en del av projektet, som nu får erkännande som ett spjutspetsprojekt inom social hållbarhet.

Spacescape har bidragit med omfattande stadsrumsanalyser, webbdialog och platsdialog.

Läs mer på länkarna nedan:
Stadsrumsanalys Fokus Skärholmen
Bästa platsen! – Tyck till om Skärholmen, Bredäng, Sätra & Vårberg

Under 2017 genomförde Spacescapes omfattande stadsrumsanalyser som resulterade i en rekommenderad strukturplan. Planen skapar ett sammanhängande nät av stadsgator som kopplar samman stadsdelarna och ökar närheten till områdets plats- och stadskvaliteter.

 

Under 2016 genomfördes webbenkäten ”Bästa platsen! – Tyck till om Skärholmen, Bredäng, Sätra & Vårberg”. Då fanns möjligheten för boende, arbetande och skolelever i stadsdelen Skärholmen att påverka utvecklingen av området genom att markera favoritplatser och platser som behöver förbättras.
Under 2017 arrangerade Spacescape en walkshop med Stockholms stad, Grosvenor och andra lokala aktörer i Skärholmen. Deltagarna fick själva intervjua besökare på Skärholmstorget och Måsholmstorget.

All inclusive – framtidens hyresrätt?

Publicerad den

Spacescape har på uppdrag av Boinstitutet intervjuat representanter från Sveriges tre största charterbolag; Ving, TUI och Apollo för att svara på frågan ”Vilka erfarenheter från hotellbranschen och all inclusive är applicerbara på utvecklingen av hyresrätter?”.

Några av de saker hotellbranschen anser att bostadsföretagen kan ta lärdom av är:

Gästvänlighet och gästfrihet. Med synligare fastighetsvärdar, digital kundservice med chattfunktion och tätare uppföljning kan hyresvärden ge ett mer välkomnande intryck, där hyresgästen känner sig sedd. ¨

Faciliteter och tjänster. Pool, gym, barnklubbar och barnpassning är efterfrågat. Kanske kan hyresrättens attraktivitet stärkas genom att bostadsföretagen kan erbjuda ett baspaket utifrån boendes behov.

Livsstils- och målgruppsinriktat. Förutom att lyfta fram tryggheten och bekvämligheten som det innebär att hyra sitt boende skulle bostadsföretagen kunna ta fram koncept som möter behov och preferenser för olika grupper och skeden i livet, exempelvis koncept för miljöintresserade som vill leva mer hållbart.

Nära en gemenskap. På hotellet är gemensamma ytor, poolområden, lobbys eller lokaler för underhållning viktiga. Går det att satsa på mindre boytor till förmån för gemensamma och de­lade ytor för sociala sammanhang genom intresseföreningar eller miniklub­bar inom bostadskvarteret?

Vardagsrum utomhus. För att förlänga den utesäsongen i bostadsområdet skulle man kunna bygga inglasade och uppvärmda uterum/gårdar. Det är något som erbjuds redan idag, exempelvis av Bovieran.

Tryggt och roligt för barnen. Charterbolagen menar att bostadsföretagen skulle kunna dra lärdom av för att kunna erbjuda sina hyresgäster ett attraktivt, bekvämt och tryggt boende med fokus på barnen.

Rapporten presenterades på ett seminarium den 5 februari på Hotel At Six, Brunkebergstorg 2-4, där bl.a. Fastighetsägarna och Hyresrättsföreningen samtalar vidare om juridiska och ekonomiska möjligheter och risker med att utveckla bostäder som erbjuder bostadskoncept liknande all inclusive-hotell. En inspelning från seminariet nås  på Boistitutets Facebook-sida.

Läs hela artikeln i Fastighetstidningen här och rapporten i sin helhet här!