Indikatorer till Göteborgs arkitekturprogram

Publicerad den

Indikatorer

Göteborgs stad står inför ett omfattande stadsbyggande. Det handlar om både nya stadsdelar och förtätning och utveckling av befintliga stadsdelar. För detta planarbete krävs kunskap och tydliga riktlinjer för att skapa en hållbar attraktiv stad och samtidigt effektiva planprocesser.

Spacescape utgick ifrån den stora stadskvalitetsstudie som genomfördes 2016 om värdeskapande i Göteborg samt erkända forskning om socialt och miljömässigt hållbar stadsstruktur och tog fram ett antal mått som kan användas som indikatorer för stadskvalitet i stadsbyggandet.

En modell med 16 indikatorer skapades som är så enkla att de kan användas i alla former av planprojekt. Som underlag för urvalet togs analyser av Göteborgs stad fram som visar utfallet i befintliga stadsdelar. Indikatormodellen ingår i Göteborgs arkitekturprogram.

Länk till projektblad här

Länk till rapport här

Länk till Göteborgs arkitekturprogram här

Stadskvaliteter i Göteborg

Publicerad den

Hur och varför skapas ekonomiska, kulturella och sociala värden när staden och regionen växer? Går det att med kunskap om den rådande marknaden guida Göteborgs, Mölndals och för den delen hela Göteborgsregionens utvecklingsplaner för att uppnå mer nytta? Flera stora och små stadsutvecklingsprojekt pågår i systemviktiga lägen. Samtidigt sker en mängd förtätningsprojekt på flera platser i den redan byggda staden. Hur är det möjligt att nyttja utvecklingstrycket till att omskapa hela stadsbygden i mer hållbar, robust och attraktiv riktning?

Göteborgs stad, Mölndals stad, Göteborgsregionen, Älvstaden Utveckling AB, Sveriges Byggindustrier, Framtiden, Fastighetsägarna och Göteborgs Universitet har tillsammans beställt denna studie av Göteborgs stadskvaliteter, som genomförts av Spacescape tillsammans med Evidens. En särskild inriktning i arbetet har varit att stärka kunskapen kring den ekonomiska dimensionen av hållbar stadsutveckling för Göteborg, Mölndal och ett urval av Göteborgsregionens stationssamhällen.

Studien ”Värdeskapande stadsutveckling” identifierar de lägesvariabler som förklarar skillnaden i bostadspriser, kontorshyror och handelsomsättning i Göteborgsregionen. De utvalda variablerna har kallats stadskvaliteter då de avspeglar det värden som efterfrågas på bostadsmarknaden, kontorsmarknaden och handelsmarknaden.

Rapporten Värdeskapande stadsutveckling är framförallt ett kunskapsunderlag i planeringen och ett underlag som kan fördjupas och användas i flera framtida stadsutveckling. All kartdata och statistik som genererats inom ramen för denna studie hanteras av Göteborgs stadsbyggnadskontors geodataavdelning och syftet är att kunna nyttja den till fortsatta studier.

Ladda ner rapport här

Ladda ner sammanfattning här

Ladda ner bildspel här

Parallellt uppdrag i Varberg

Publicerad den

bildspel_vasterport-1

Spacescape har i nära samarbete med Okidoki arkitekter och Sydväst arkitektur och landskap genomfört ett parallellt uppdrag för Västerport i Varberg. Västerport är en ny stadsdel i ett unikt läge mellan Varbergs stadskärna och havet där kommunen planerar för cirka 2 500 bostäder. Vårt projekt fokuserar på att skapa en mångfald av platser med olika roller: från ett vardagsrum för hela Varberg till kvartersgemensamma gröna gårdar.

Läs mer om projektet här

 

Hur påverkar stadsbyggandet bilinnehavet?

Publicerad den

bilinnehav_nyhet

Spacescape har, på uppdrag av Trafikkontoret i Stockholms stad, undersökt vilka lägesfaktorer som påverkar bilinnehavet. I en regressionsanalys har mer än 200 olika variabler inom socioekonomi, trafikmiljö, tillgänglighet och bebyggelse testats mot bilinnehav i flerbostadshus i Stockholms stad. Fem statistiskt variabler har identifierats som förklarar bilinnehavet med ca 85 procent.

Läs mer om projektet här

Planprogram för Högsätra

Publicerad den
Entrétorget
Entrétorget

Inom ramen för Lidingö stads arbete med ett planprogram för stadsdelen Högsätra har Spacescape genomfört platsanalyser, tagit fram idéer och en strukturplan. Nu är planprogrammet färdigt och samråd har hållits.

Läs mer om Spacescapes arbete här

Ny rapport om tidig dialog i Täby stadskärna

Publicerad den

Spacescape har lett ett dialogarbete i tidigt skede om Täby stadskärnan. Genom en webbenkät samlades synpunkter in brett, och dessutom genomfördes fyssika möten med olika målgrupper i kommunen. Läs mer om projektet och ladda ned rapporten här

Spacescape moderates public space workshop in Bogotá

Publicerad den

bogota_webb

The 2nd International Workshop for Public Space “Streets 2050 – Calles 2050” was held as a part of the World Summit of Local and Regional Leaders on October 14th in Bogotá, Colombia. Alexander Ståhle from Spacescape moderated the workshop attended by more than 50 political leaders and decision-makers from around the world. The aim was to formulate a vision and guidelines for future public space. The workshop was organized by DADEP, The Department of Advocacy for Public Space of the City of Bogotá. Workshop attendees was divided into five groups based on five themes – Quality, Security, Vitality, Technology, Sustainability. At the end of the workshop, ten guidelines and a comprehensive vision were created interactively among and between the groups.

The following is the vision statement:

“In 2050, the public spaces in our city will be people-centered, safe, democratic, healthy, sustainable and vital; encourage walking and biking; connect the city with the region; integrate neighborhoods; and promote the happiness of all people.”

“En 2050, los espacios públicos deberían ser seguros, inclusivos, saludables, sostenibles y vitales; incentivando caminar y usar la bicicleta; conectando la ciudad con su región; integrando barrios; y desarrollando la felicidad de toda la gente.”

The workshop ended with the attendees signing a large paper symbolically representing an agreement to the vision and the guidelines for the future of public space “STREETS 2050 – CALLES 2050”.

Alexander Ståhle also held a presentation at the conference and took part in a panel-discussion on public space with DADEP and Skye Duncan from NACTO, which presented the Global Street Design Guide. Alexander also attended a meeting with DADEP regarding a policy draft focused both on public space in Bogota as well as on the website Observatorio for Public Space in Bogotá

Alexander Ståhle medverkar i regeringens samverkansgrupp för smarta städer

Publicerad den

Skanska-framtidsdag-560x373

Regeringens fem strategiska samverkansprogram grundar sig i Innovationsrådets bedömning om områden där Sverige står inför flera samhälleliga utmaningar. Den viktigaste uppgiften för samverkansprogrammen är utbyte mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi för att hitta innovativa lösningar på dagens samhällsutmaningar och samtidigt stärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft. Samverkansprogrammet Smarta städer bidrar till att nå regeringens övergripande mål om minskade utsläpp av växthusgaser, ökad sysselsättning och ökad social delaktighet.

 

Läs mer om samverkansprogrammen här

Nytt planprogram för Södra Skanstull

Publicerad den

Bef_per_ha_skiss_672_365

Stockholms stad har tagit fram ett planprogram för utveckling av Södra Skanstull. Spacescape har varit delaktiga som expertstöd och tagit fram bland annat nulägesbeskrivning som innefattar stadslivsobservationer och analyser av tillgänglighet, mötesplatser, rekreation och trygghet. Spacescape har även bistått i designarbetet i en serie workshops och analyserat planförslaget utifrån bland annat friytetillgång samt stadslivs- och handelspotential.

Förslaget innehåller bland annat 750 bostäder, handel, kontor, hotell och kultur men även nya gator, torg och parker. Visionen är att skapa en blandad stadsdel med utvecklade parkmiljöer som stärker kopplingarna mellan Södermalm och Söderstaden. Den 1 september – 27 oktober 2016 är det samråd för förslaget.

Läs mer om projektet här

Läs mer om Spacescapes arbete här

Ladda ned nulägesanalys här

Ladda ned konsekvensanalys här

Alla får plats i stadens goda lägen

Publicerad den
En miljon bostäder får plats i stadens goda lägen – fördelat på tio städer.

Spacescape har på uppdrag av Hyresgästföreningens identifierat byggbar mark i goda lägen i tio av Sveriges största städer – Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro, Linköping, Västerås, Helsingborg, Umeå och Borås. Goda lägen har definierats som platser där det går att nå stora delar av stadens arbetsplatser och serviceutbud inom 20 minuter. Att bygga i goda lägen minskar segregation, bilberoende och utgifter för ny infrastruktur. Det bidrar också till att underlätta människors vardag samt att öka social rättvisa och ekonomisk tillväxt för hela samhället.

Analysen visar att det går att bygga en miljon nya bostäder i de tio städernas goda lägen – Alla får plats i stadens goda lägen!

Utredningen presenterades under Almedalsveckan och rapporten finns att ladda ner här.

Läs mer om projektet här.

Utredningen ledde även till en debattartikel i Dagens Samhälle som finns att läsa här.