Hälsa, Barn, Smart, Täthet, Framtid i Almedalen

Publicerad den

Spacescape och Alexander Ståhle har varit på Almedalen de senaste sex åren. 2018 är inget undantag. Alexander kommer att delta i flera seminarier som föredragshållare och panelmedlem och twittrare även i år. Välkommen!

Hur är det rätt att bygga tätt?
Västsvenska Arenan, Mistra Urban Futures
1/7 2018, 15:00 – 16:00 Strandvägen, H553, ”Västsvenska Arenan vid Kruttornet”

Smarta städer vs. städer för smarta
Uppsala kommun
3/7 2018, 11:00 – 11:45 Donners plats 6, ”Uppsalas mötesplats”

Kan Skavstaområdet bli en grogrund för tillväxt där innovationskraften frodas?
Skanska Sverige AB, Nyköpings kommun, Stockholm Skavsta Flygplats AB, Regionförbundet Sörmland
3/7 2018, 15:00 – 16:00 Rostockergränd 4, ”Skanskas trädgård”

Den hälsosamma staden – möjligheter och hot för god och jämlik hälsa lokalt och globalt
Svenska Läkaresällskapet
4/7 2018, 12:00 – 14:00 D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, ”Sal D22”

Bygger vi för alla?
Sveriges Arkitekter Studenterna
4/7 2018, 17:00 – 17:45 Strandgatan 16A, ”Arkitekturträdgården”

Levande städer för barn och unga?
Akademin för Landskapsarkitektur, Sveriges Arkitekter
5/7 2018, 09:00 – 09:50 Strandgatan 16A, ”Arkitekturträdgården”

Så ser svenskarna på framtidens städer
Projektengagemang
5/7 2018, 17:00 – 18:00 Rigagränd 1, ”Digidalen”

 

RUFS 2050 och Landsbygdsstrategin antagen!

Publicerad den

Den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 med tillhörande landsbygds- och skärgårdsstrategi antogs av landstingsfullmäktige den 12 juni 2018. RUFS 2050 uttrycker regionens samlade vilja och fungerar som en gemensam plattform för regionens aktörer och för samverkan inom Stockholms län och med länen i östra Mellansverige. Landsbygds- och skärgårdsstrategin ska fungera för såväl landstinget som för regionala och lokala aktörer med syfte att stärka möjligheten att bo och verka i dessa glesare befolkade områden. Fokus ligger på frågor som rör bostäder, service, kommunikationer och arbetstillfällen. Spacescape har arbetat med landsbygdsstrategin, skrivit och utvecklat texter och kartor. Vi är glada och stolta över att ha bidragit till en strategi som ska stärka landsbygden och dess utvecklingspotential.

Läs strategin här!

Järvaveckan: Tyck till om Kista-Järva!

Publicerad den

I samband med den pågående Järvaveckan 2018 släpper Stockholms stad tillsammans med Spacescape en webbenkät där det är möjligt att tycka till om favoritplatser och platser med förbättringspotential i Kista-Järva.

Kista-Järva är ett av fokusområdena för vidareutveckling som särskilt lyfts fram i stadens översiktsplan. Här finns betydelsefulla arbetsplatsområden, flera centrum, bra kommunikationer och fina naturområden. Men det behövs också fler bostäder, nya skolor, förskolor och annan service – som ska bidra till mer liv och rörelse och ökad trygghet. Därför vill staden veta vad boende, arbetande och besökare i området tycker om kvaliteter och utvecklingspotential.

Tyck till här!

Spångadalen knyter ihop staden

Publicerad den

Stockholm är en rumsligt segregerad och planerad stad. Projektet Spångadalen initierades för att koppla och bygga ihop Rinkeby, Tensta och Bromsten. Spacescape tog tillsammans med White Arkitekter fram en strukturplan inom ett parallellt uppdrag. Denna struktur togs sedan vidare i ett planprogram för området, som nu är ute på samråd.

Förslaget bygger på idén om att koppla ihop stadsdelarnas gatunät, samt utveckla mötesplatser i knytpunkter där huvudstråken går mellan stadsdelarna.  Projektet fick namnet ”Livstycket” med referens till det sociala företagande som framgångsrikt utvecklats i Tensta.

Läs mer om samrådet här

Yimby GBG-priset 2018 går till…

Publicerad den

…Spacescapes och Evidens rapport ”Värdeskapande stadsutveckling” med motiveringen:

Med denna efterlängtade och viktiga analys har vi fått svart på vitt vad göteborgarna efterfrågar för kvaliteter i sin omgivning. En bild som i många delar stämmer överens med vad vi yimbyiter länge efterfrågat, nämligen kvartersstad med blandade funktioner, äkta blandstad. Nu finns äntligen något konkret att peka på när vi planerar vårt framtida Göteborg.”

Ladda ned rapporten här och läs fler av medlemmarnas motiveringar på Yimby GBGs blogg!

Stockholms stads kulturpotential

Publicerad den

Spacescape har genomfört ett omfattande analysarbete för Kulturförvaltningen i Stockholms stad. Det handlar dels om hur kulturutbudet och hur det hänger ihop med stadsbyggandet, och finns i rapporten Kulturpotential. Analysarbetet har också innefattat stadens samlingsplatser och andra mötesplatser, vilket finns redovisat i en egen rapport. Spacescape arbetar också för närvarande med en analys av konstnärliga verksamheter i staden.

Ladda ned rapporten ”Kulturpotential” här

Ladda ned rapporten ”Samlingslokaler och andra mötesplatser i Stockholm” här

Dela dina idéer om centralstationsområdets framtid!

Publicerad den

Centralstationsområdet står inför stora förändringar när bangården ska överdäckas och en ny stadsdel tar form. Nya platser och bebyggelse kommer att tillkomma för att skapa både en attraktiv, funktionell och tillgänglig bytespunkt och en representativ entré till Stockholm och Sverige. Jernhusen har med hjälp av Spacescape tagit fram en webbenkät för att ta reda på hur du tycker att området har potential att utvecklas.

Dela dina idéer här!

Mer information om projektet hittar du på på Jernhusens projektsida eller på Stockholms stads hemsida.

Förslag på utbyggnadsstrategi i Södertälje ute nu!

Publicerad den

Södertälje kommuns bostadspolitiska mål är att bygga 20 000 nya bostäder fram till 2036. För att det ökade trycket på bostadsbyggande ska kunna mötas samtidigt som en bättre livsmiljö säkras har kommunen tagit fram ett förslag på utbyggnadsstrategi som visar var förtätning och bostadsbyggande särskilt ska prioriteras och hur det ska ske. Till och med den 27 april 2018 är det möjligt att skicka in synpunkter till kommunen.

Utbyggnadsstrategin är ett resultat av arbetet med den förtätningsanalys som kommunen bett Spacescape ta fram. Syftet med analysen var att ge en översiktlig bild av förtätningspotentialen och identifiera lämpliga lägen för bostäder och resultatet visar att förtätningspotentialen överstiger kommunens bostadsmål. Arbetet har lett fram till en strategi i vilken förtätning bidrar till att utvidga stadskärnan, stärka stationsnära områden och de utpekade tyngdpunkterna i översiktsplanen samt omvandla befintliga centrala vägbarriärer till levande stadsgator.

Läs mer om strategin här eller på kommunens hemsida!

Vad tycker studenterna om serviceutbudet och gårdsmiljöerna på Lappis?

Publicerad den

I samband med att Stockholms studentbostäder (SSSB) bygger fler studentbostäder på Lappis ser de över utbudet av service kring torget och innehållet i de befintliga gårdsmiljöerna. Spacescape har tillsammans med SSSB tagit fram en webbenkät med kartfunktion som nu går ut till de boende studenterna för att ta reda på vad de efterfrågar på olika platser när området utvecklas. Specifikt för projektet har en översättningsfunktion utvecklats för att tillmötesgå den höga andelen utbytesstudenter bland de boende. På SSSB’s hemsida går det att läsa mer om syftet med dialogen.

Till och med den 15 april kan boende tycka till här!

Kävlinges förtätningsstrategi är antagen av kommunstyrelsen

Publicerad den

Spacescape har för Kävlinge kommun tagit fram en förtätningsstrategi som ska fungera som ett planeringsunderlag i kommunen. Förtätningsstrategin fokuserar på hur förtätning kan skapa mervärden för tätorterna i kommunen. Läs mer om strategin här