Spacescape tar fram planprogram för Habo centrum!

Publicerad den

På uppdrag av Habo kommun inleder Spacescape, med stöd av Trivector, arbetet med ett planprogram för Habo centrum. Arbetet kommer att pågå under hösten och processen ska innehålla en visionsdialog med allmänheten, scenarioutveckling och konsekvensanalyser som ska leda fram till ett planprogram.

Habo centrum har idag en öppen och gles struktur som till stor del består av markparkering. Centrumbebyggelsen har detaljhandel, service och intilliggande offentliga platser som bl.a. samlar invånarna vid olika årliga evenemang. Syftet med planprogrammet är därför att åstadkomma en utveckling som stärker och utvecklar centrum, både som en lönsam handelsplats för näringsidkare och som en attraktiv mötesplats för boende.

Kontakt: Malin Dahlhielm malin.dahlhielm@spacescape.se

Planeringsverktyget Stadslivsindex ute nu!

Publicerad den

Vad skapar egentligen stadsliv? Och kan vi enkelt mäta och påverka stadslivet på en plats?

Idag släpps rapporten Levande stadsmiljöer och planeringsverktyget Stadslivsindex. På uppdrag av Jernhusen har Spacescape studerat 30 befintliga platser i citymiljöer i Stockholm, Göteborg och Malmö. Totalt har 1 500 personer på platserna intervjuats om hur de upplever platsens stadsliv vilket har gett varje plats ett stadslivsbetyg.

Hur platserna används, ser ut och ligger i staden har också studerats. Bland annat har Spacescape observerat flöden och människor som stannar på platserna, omkringliggande täthet och anslutande stråk. Sambanden mellan stadslivsbetygen och de olika platskvaliteterna har sedan analyserats och de kvaliteter som påverkar hur levande en plats upplevs har identifierats. Baserat på sambandsanalyserna skapade vi sedan ett index.

Verktyget Stadslivsindex är en matris uppdelad i tre teman som vardera har ett antal indikatorer som ger olika poäng om de uppnås. Maximalt möjligt stadslivsindex är 100. De tre temana är: Lätt att nå, Mycket att göra och Härligt att vara.

Den statistiska analysen visar tydligt att variabler relaterade till byggnadernas bottenvåningar har stor betydelse för om platsen upplevs som levande. Det handlar till exempel om fasadernas utformning, om förekomsten av uteserveringar och i vilken grad det finns publika verksamheter i bottenvåningarna. Totalt upptas nära hälften av indexets totalpoäng av variabler relaterade till hur byggnadernas bottenvåningar utformas. Bottenvåningarna är alltså avgörande för att skapa en levande stadsmiljö, och kanske det viktigaste verktyget när vi planerar en ny eller omvandlad stadsmiljö.

Se inslaget i SVT och läs mer om Jernhusens fortsatta arbete här!

Levande stadsmiljöer i Almedalen!

Publicerad den

Spacescape och Alexander Ståhle kommer att vara i Almedalen i år igen. Denna gång kommer en stor ny studie om levande stadsmiljöer att lanseras tillsammans med Jernhusen på tisdagen i Arkitekturträdgården kl 17. Kl 13:20 diskuteras parkering och bostäder hos Naturskyddsföreningen. På onsdagen kl 11 presenteras forskning om framtidens städer tillsammans med Jönköpings kommun.

Parkering eller bostäder? 2/7 kl 13:20 på Donners Brasserie, Donners plats 3

Kommuners digitalisering av underhåll och förvaltning. Hur?  2/7 kl 14:15 i E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Hur kan stadsdelskärnor bidra till mångfald och trygghet? 2/7 kl 15:00 på Trappgränd 1

Levande stadsmiljö 2/7 kl 17:00 i Arkitekturträdgården

Så skapas attraktivt stadsliv i Stockholm 3/7 kl 08:15 på Restaurang Supper vid Burmeister

Framtidens städer 3/7 kl 11:00 på Strandvägen, H552

Vi ses!

Visbyborna vill se mer grönska och platser för umgänge i inre hamnen

Publicerad den

Hamnen ska vara en plats för reflektion. En
plats att stanna upp i, och på olika sätt få
besökaren att hitta den oas man själv vill ha.”
Man 60-69 år, boende Visby

Region Gotland har inlett planarbete med inre hamnen i Visby. Spacescape har agerat stöd under genomförandet och sammanställt resultatet från en bred dialog med allmänheten och berörda aktörer. Under tidig vinter 2019 genomfördes en öppen webbenkät via Region Gotlands hemsida, 50 platsintervjuer och 6 fokusgrupper på plats i Visby.

Idag finns många aktörer och näringar som är verksamma på platsen. De beskriver ett problem med trafiksituationen och att platsen domineras av parkeringsplatser. De och boende i Visby vill se fler ytor för umgänge, restauranger och utsikt men med en bevarad hamnkaraktär. Silobyggnaden får fortsatt gärna fungera som en klätterklubb men med fler aktiviteter och en caféverksamhet integrerat. En majoritet vill också se ett kallbadhus som är offentligt tillgängligt och svarar på den stora efterfrågan.

Läs hela rapporten här!

Kontakt: Karin Lundgren karin.lundgren@spacescape.se

Hållbarhetsbedömning av Eskilstunas översiktsplan

Publicerad den

Eskilstuna kommun genomför en revidering av kommunens översiktsplanen som antogs 2013. Revideringen innebär en betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken och därför ska en strategisk miljöbedömning göras. Vi är väldigt glada att tilldelas uppdraget. Den strategiska miljöbedömningen bedömer konsekvenserna av planen utifrån ett brett hållbarhetsperspektiv och genomförs som en del i översiktsplanearbetet. Som ett underlag för översiktsplanen tar vi också fram en utredning kring höga hus i kommunen. Samråd kring översiktsplanen inklusive den strategiska miljöbedömningen genomförs juni-september.

Kontakt: Helena Lundin Kleberg 070 636 07 68

Go Gotland!

Publicerad den

Gotland är i en expansiv fas och har tydliga målsättningar och drivkrafter att växa, i synnerhet i och kring Visby. Spacescape har inlett ett samarbete med Region Gotland för att stötta i planeringen och utvecklingen. Vi har genomfört workshops och föreläsningar och kommer under våren att arbeta med Bostadsförsörjningsplanen, den nya översiktsplanen och strukturbild för Gotland samt medborgardialoger om utvecklingen av Visby Hamn. De som kommer att jobba med detta är Alexander Ståhle, Helena Lundin Kleberg, Karin Lundgren och vår egen gotlänning Oskar Sirland.

Frågor?
Alexander Ståhle
alexander.stahle@spacescape.se
070-6995319

Tillväxtskapande stadskvaliteter i Skåne

Publicerad den

Spacescape har tillsammans med Ramböll fått uppdraget att analysera bostadsmarknad, kontorsmarknad och handel i fem skånska tätorter. Bakgrunden är den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 som har som målsättning om att Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor och att Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortsstruktur. Skånes attraktionskraft finns i de enskilda delarna och i tillgängligheten mellan dem. Genom att identifiera och utveckla det unika i varje ort och plats kan attraktiva miljöer utvecklas, som stärker och kompletterar varandra. För detta behövs gemensam kunskap och förståelse för stadsbyggandets möjligheter att skapa attraktivitet och hur det kan göras gemensamt. Såväl offentliga som privata aktörer behöver metoder för att med större precision gemensamt kunna skapa planeringsmässiga förutsättningar för att bygga attraktiva stadsmiljöer, och samtidigt kunna bidra till att stimulera marknadsmässiga förutsättningar för stadsutveckling. Syftet är att det offentliga och privata tillsammans ska lära om förutsättningarna för, efterfrågan på och upplevelsen av attraktivitet och att projektet på så vis ska bidra till att det skapas stadsmiljöer som stärker Skånes attraktionskraft. Projektet ska även innebära ett utbyte som leder till en ökad förståelse för varandras roller. Projektet finansieras av Tillväxtverket och ingående parter; Helsingborgs stad, Kristianstad, Hässleholm, Simrishamn och Tomelilla kommuner, samt Sveriges byggindustrier Syd och projektägare Region Skåne.

Frågor om projektet?
Kontakta Alexander Ståhle, alexander.stahle@spacescape.se, 070-69935319

Uppföljning av trygghetsåtgärder på uppdrag av ArkDes

Publicerad den

På uppdrag av ArkDes ska Spacescape analysera effekterna av åtgärder i stadsmiljön som syftat till att öka den upplevda tryggheten. Projekten och platserna som ska studeras är Tjejtrappen på Gustav Adolfs torg och Furutorpsplatsen i Helsingborg, Woodhills gångtunnel i Huddinge och gångtunneln Noorsken i Fisksätra. För att kunna dra slutsatser kommer intervjuer och platsobservationer att genomföras i december och januari. Resultatet presenteras på konferensen Tryggare kan ingen vara den 15 februari 2019. Konferensen kommer att lyfta olika perspektiv på hur arkitektur, planering och design kan bidra till ökad trygghet i fysisk miljö och offentliga rum.

Frågor om projektet besvaras av Karin Lundgren karin.lundgren@spacescape.se

Sweden’s biggest research project on Smart Streets

Publicerad den

Two universities (KTH, Chalmers), one research institute (VTI) and three consultancies (Spacescape, White, Sweco) just got 9 Mn kronor (1 Mn USD) from VINNOVA Sweden’s Innovation Agency to research on new models for smart streets.

Our cities consist of 20-30% streets, a gigantic infrastructure that must be maintained and developed. Five mega trends will affect the city’s streets in the future and require new ”smart” solutions.

  • Urbanization places higher demands on street´s functionality such as quality of life, safety and use with increased focus on efficient just transportation such as walking, cycling and public transport as well as energy efficient and climate-friendly freight and waste management.
  • Digitalization creates opportunities for autonomously shared electrified transport of goods and people as well as new mobility services and new street demands.
  • Electrification of buildings and vehicles places new demands on the electricity network’s capacity and infrastructure, as well as on the street environment with charging stations and maintenance.
  • Climate change means that streets need to be adapted for varying and difficult water, snow / ice and heating conditions, as well as contributing ecosystem services.
  • Segregation must decrease, and streets can help integrate the city through improved links both within and between urban neighborhoods.

The Smart Streets project aims at developing models for multifunctional streets that can be used for reconstruction and new construction, meeting the challenges of future urbanization, digitization, electrification, segregation and climate change.

The project will:

  • Gather knowledge and experience on the multifunctionality of different street types and technical frameworks for transport, energy, ICT, VA, tidal, ecosystem services, city life, operation, maintenance, focusing on newly built or newly rebuilt streets.
  • Develop models and typing solutions for the futures Smart Streets in consultation with state, county, municipal, consultancies, construction companies, transport companies, property owners, and user focus groups.
  • Develop a street functionality index and evaluate the street models on technical and functional sustainability
  • Create a driving simulator that allows you to drive, walk and cycle in developed models, and implement workshops with this as a tool
  • Develop a Design Guide for Smart Streets in Swedish urban areas that cover renovation and newbuilding processes and list possible test beds in Swedish urban areas.

The project involves a large number of actors, public and private, so an important purpose of the project is also better collaboration and understanding in street development, between engineers, architects, planners, businessmen, economists and users.

Questions:
Alexander Ståhle, School of Architecture KTH
alexander.stahle@spacescape.se
+46 70 699 53 10