Läge för lokaler i Mölndal

Publicerad den

Utifrån Mölndals mål om hållbar stadsutveckling är en både blandad och tät stad en förutsättning. Som underlag till den nya översiktsplanen är det därför viktigt att få kännedom om var det finns attraktiva lägen för inte bara bostäder utan också kommersiella lokaler.

Utredningen har haft till syfte att undersöka sysselsättningstillväxten i kontorsbranschen och uppskatta den förväntade kontorsvolymen fram till 2040 inom Mölndal stad, identifiera lägen för nyproduktion av kontor och ge rekommendationer om lämpliga lägen för nyproduktion av kontor samt lokaler med utåtriktade verksamheter.

I det inledande kapitlet ”Tillväxt i kontorsbranschen” skattas tillväxten i kontorsbranschen inom Mölndal till 500 kontorsplatser per år. Kartläggningen av kontorspotential visar på att det framför allt är centrala Mölndal som såväl idag och 2040 är det område som besitter potential för nyproduktion. Kartläggningen visar dessutom att den totala byggbara ytan inom de omvandlingsbara verksamhetsområdena räcker till för att med rimlig tomtexploatering fylla behovet fram till 2040.

Förtätningsanalys av Mölndal

Publicerad den

Som underlag till Mölndals nya översiktsplan har Spacescape genomfört en förtätningsanalys där drivkrafter har vägts samman med begränsningar. Då marknadstrycket idag är betydande inom i stort sett hela Mölndal finns ett stort behov av en samlad förtätningsanalys och förslag på förtätningsstrategi fram till 2040. Syftet är att uppnå det bostadspolitiska målet samtidigt som förtätningen bör prioriteras till lämpliga lägen utifrån kommunens mål om ökad stadskvalitet och större andel hållbara transporter.

Utifrån förtätningsanalysen finns en total förtätningspotential på 15 000-21 000 bostäder inom kommunens tätorter och dess nära omgivning (vid sidan av redan planlagd mark). I föreslagen strategi föreslås förtätningen fram till 2040 prioriteras till de tre tyngdpunkter. Förtätningspotentialen inom de tre tyngdpunkterna har beräknats till ca 8 500 bostäder, vilket tillsammans med de 6 000 nya bostäder som är möjliga på redan planlagd mark uppfyller bostadsmålet fram till 2040. Genom föreslagen koncentration av kommande förtätning sparas också mer mark till framtida utbyggnadsetapper.