Övre Bryggårdsgärdet

Publicerad den

Övre Bryggårdsgärdet är en ny stadsdel som byggs som en utvidgning av Norrtäljes stadskärna. Visionen är att utveckla ”Lekfulla och gröna kvarter i Norrtälje stad”. Spacescape har medverkat i visions- och målformuleringar, genomfört analyser, tagit fram en masterplan för hela området samt utvecklat ett kvalitetsprogram som beskriver gestaltningen av stadsdelen, från gator och parker till byggnadsdetaljer och skyltar. Övre Bryggårdsgärdets speciella signum lekfullheten, ska återspeglas både i arkitektur och i trygghet för barn. Bebyggelsen tillåts ha en rik variation och uttryck i arkitekturen, färger, material, våningshöjder och takvinklar. Byggnaderna formas i tydliga kvarter och bebyggelsen placeras med fasader längs gatorna. Bottenvåningarna utformas i stor grad med gröna trädgårdar mot lokal- och gårdsgator för att skapa en grön, inbjudande och lekfull gatumiljö. En ny stadsdelspark placeras centralt i området liksom ett centralt torg för möten och lokala aktiviteter. Inom området planeras två förskolor samt en större skola.

Vision för Rimbo centrum

Publicerad den

Norrtälje kommun ska ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Rimbo samhälle. Spacescape fick i uppdrag att ta fram ett förslag på en vision för Rimbo centrum, baserat på genomförda dialoger med olika aktörer. Visionen redovisas i form av kartor, skisser och 5 delvisioner:

1. Centrum som ett finrum i mänsklig skala
2. Mer plats för folkliv
3. Tryggt och tillgängligt för gående
4. Ny bebyggelse skapar ett tydligare centrum
5. Nytt resecentrum och ökat hållbart resande

För att behålla småstadskaraktären i Rimbo centrum ville en majoritet av deltagarna i dialogen behålla den mindre och mer mänskliga skalan i bebyggelsen. Ny bebyggelse ger möjligheter att rama in befintliga och tillkommande offentliga platser och gator, som fylls med fler sittplatser, samlingsplatser och uteserveringar. I samband med att väg 77 och 280 görs om till stadsgator sänks hastigheten och gående och cyklister får mer naturliga rörelsemönster inne i centrum. Nya bostäder gör det också möjligt att bo kvar i Rimbo i fler skeden av livet.

Destination Norrtälje Hamnplan

Publicerad den

I Norrtälje hamn planeras bostäder för närmare 5000 personer samt service och verksamheter för arbetande och besökare. Enligt befolkningsprognoser bor 26 000 personer i Norrtälje tätort 2025. Den kartläggning som gjorts har med utgångspunkt i dagens verksamhetsutbud uppskattat vilka typer av kulturlokaler och mötesplatser som behöver tillskapas för att bibehålla dagens nivå relativt befolkningen.

Samtliga framtida behov går inte att inrymma inom projektområdet Destination Norrtälje Hamnplan men genom att klustra ett flertal mötesplatser i form av kultur- och kommersiellt utbud kan ett dynamiskt koncept förverkligas. Genom att lokalisera ett allaktivitetshus till Hamnpiren kan följande verksamheter få ett högklassigt läge intill havet; multiscen (kulturevenemang/idrottsaktiviteter), pedagogisk verksamhet, restaurang/kafé, hamnkontor och utställningshall.

Lokaler i markplan är en given del i helhetskonceptet. Genom att lokalisera dessa kring torg och huvudstråk kan verksamheterna berika och ha utbyte med de offentliga platserna.

Norrtälje Hamn

Publicerad den

Norrtälje Hamn är under de närmsta åren kommunens största stadsbyggnadsprojekt. En ny stadsdel ska byggas som en utvidgning av den befintliga stadskärnan. Visionen för Norrtälje Hamn är att skapa en ”levande stadsdel för barn, båtar och bad”.

Idén att utveckla Norrtälje hamn har funnits länge. Under 2007 inleddes ett detaljplanearbete. Spacescape fick under 2013 i uppdrag av Norrtälje kommun att bearbeta den planskiss som tidigare låg till grund för områdets skelettplan. Vidare tog Spacescape tillsammans med projektgruppen fram en utbyggnadsstrategi med fokus på hållbarhetsfrågor samt ett program för Norrtälje Hamns offentliga rum där målet var att skapa en levande stadsdel med intressanta offentliga rum och mötesplatser för både boende och besökare.