Social konsekvensanalys av Spelhagen

Publicerad den

På uppdrag av Nyköping kommun och Klövern AB har Spacescape genomfört en social konsekvensanalys av detaljplanen för Spelhagen 1:7 och 1:5.

Planområdet är en del av stadsdelen Spelhagen, ca 1 km söder om Nyköping centrum, och förslaget innebär ca 460 nya bostäder. Ett tillskott av boende, nya målpunkter i form av länsmuseet, verksamheter i magasinsbyggnaden och en upprustad kaj med aktiviteter kommer att öka genomströmningen av både lokal befolkning och besökare. Få entréer eller uteplatser planeras dock längs Västra Skeppsbron, som blir det mest välintegrerade stråket som tar sig vidare in i stadsdelen, vilket kommer att påverka hur tryggt och levande stråket upplevs över dygnet och året.

Rekommendationerna för fortsatt planering berörde barnperspektivet och att övergångsställen över intilliggande Hamnvägen bör hastighetssäkras. Den höga befolkningstätheten i relation till avstånd till kollektivtrafik kräver också mobilitetsåtgärder för att ge alternativ till bilen. Park- och servicetillgång (ex. förskoleplatser) bör studeras och säkerställas i takt med att verksamhetsområdet som helhet görs om till ett bostadsområde.

Nyköpings framtida stadsbyggnad

Publicerad den

Nyköpings kommun arbetade under 2012 med en fördjupning av översiktsplanen för centrum. Spacescape tillfrågades för att studera möjlig förtätning av centrum och för att genomföra workshops med tjänstemän och politiker.

Med utgångspunkt i dessa workshops samt avancerade GIS-analyser utformade Spacescape tre förtätningsscenarier för stadskärnan, ”Mini”, ”Midi” och ”Maxi”. Dessa konsekvensanalyserades bland annat med avseende på grönytetillgång och integration.

Med bakgrund i workshop och analys av förtätningspotential för Nyköping kunde ett flertal slutsatser dras kring hur nya bostäder och verksamheter bör tillskapas för att stödja visionen om ett rikt och attraktivt Nyköping. Fem rekommendationer har formulerats utifrån dessa slutsatser och är framför allt tänkta att ge stöd till stadsbyggnadsprocessen inför omvandlingar eller förtätningar av stadsmiljön.