Bästa platsen Örebro

Publicerad den

I samband med Örebro kommuns arbete med en ny grönstrategi för stadens parker och grönområden genomförde kommunen tillsammans med Spacescape webbenkäten ”Bästa platsen! Tyck till om Örebros grönområden”. 1 730 platsbeskrivningar kom in under 16 veckor, våren 2016. Med enkäten ville kommunen få veta mer om vad örebroarna tycker om olika grönområden, vilka kvaliteter som uppskattas och vilka förbättringåtgärder som efterfrågas. Viktiga målgrupper, utöver boende, var verksamheter inom kommunen. Specifika frågor riktades bl.a. till förskolor och vårdboenden för att kartlägga vilka platser de använder i sin verksamhet.

Kvaliteterna naturupplevelse, lugn & ro och promenadstråk användes i högst utsträckning för att beskriva utmarkerade platser. De svarande efterfrågade främst fler sittplatser, mer belysning, mer blommor och planteringar samt grillmöjligheter. Majoriteten av platserna var utmarkerade i något av kommunens natur- eller kulturreservat (32 procent) medan 27 procent låg i stadens större parker.

Örebro – en cykelstad för alla

Publicerad den

I denna utredning har Spacescape analyserat cykelnätet utifrån ett brett stadsbyggnadsperspektiv och tagit fram rekommendationer utifrån målsättningen om ett mer mångfacetterat och trafiksäkert cykelnät för alla. Analysen utgår från cykelstadsmodellen som utvecklats i tidigare projekt.

Med hjälp av observationer, snabbenkäter och resvaneundersökning från Markör har sammansättningen av cyklister och deras olika upplevelser analyserats. Kommunens cykelflödesmätningar har också sammanställts för att visa vilka cykelstråk som är mest använda. Avancerade stadsbyggnadsanalyser i GIS har använts för att studera kopplingen mellan stadens form och hur den upplevs och används.

Utifrån analyser av staden har rekommendationer tagits fram med förslag på bland annat en mångfald av cykelstråk för att locka olika typer av cyklister. På så vis kan Örebro bli en cykelstad – för alla.