3-30-300 I SKÅNE

Publicerad den

Som en del av genomförandet av Regionplan för Skåne 2022-2040 har Region Skåne i samarbete med konsultföretagen Spacescape och Geografiska Informationsbyrån utvecklat och tillämpat GIS-baserade metoder för att analysera den urbana grönstrukturen
baserat på 3-30-300-regeln. 3-30-300-regeln bygger på följande tre forskningsbaserade riktvärden för stadsgrönska; minst 3 bostadsnära träd, minst 30 % krontäckning i stadsdelen och maximalt 300 meter mellan bostad och grönområde. I rapporten finns redovisat analysmetodik, analyser av nio skånska tätorter samt exempel på hur planförslag kan analyseras.

Planera för cykeln i småstaden

Publicerad den

I Malmö och Lund står cykelresorna för en betydande andel av antalet resor och cykeln ses alltmer som ett viktigt och attraktivt transportmedel i staden. Samtidigt är cykelanvändandet i de mindre skånska städerna betydligt lägre och det finns flera skäl att öka andelen cykelresor på dessa orter. Det handlar både om miljö- och hälsovinster men även om ökade stadslivskvaliteter som kan bidra till att öka städernas konkurrenskraft som attraktiva platser för boende och arbete.

Spacescape har tillsammans med White arkitekter tagit fram en handbok för hur en kommun kan arbeta för att flytta andelen resor från bil till cykel. Skriften riktar sig i första hand till de som arbetar med samhällsplanering och trafikfrågor i Skånes kommuner, men även till politiker och övriga tjänstemän som är intresserade av såväl goda argument som att få konkreta exempel för hur en småstad kan bli bättre för cyklister.