Norra Hagastaden

Publicerad den

Norra Hagastaden utgör en del av Hagastaden i gränslandet mellan Solna och Stockholms kommun. När nuvarande verksamheter i området flyttar ut i och med byggandet av nya Karolinska sjukhuset villman omvandla området till en mer blandad stadsmiljö med stora inslag av bostäder.
För att konkretisera visionen för Norra Hagastaden har ett parallellt uppdrag genomförts. Spacescape har på uppdrag av Solna stad och Stockholms läns landsting analyserat förslagen utifrån ett stadslivsperspektiv, med fokus på stråktillgänglighet och täthet. Analyserna genomförs i GIS. Syftet med analyserna är att beskriva gång- och gatunätets struktur samt områdets täthet och sätta detta i relation till visionen om en integrerad och blandad stad med god tillgänglighet till Nationalstadsparken. Föreslagna lägen för platser, parker samt handel och service analyseras också utifrån stadens struktur.
Baserat på analyserna föreslås strategier för det fortsatta arbetet med ett planprogram för området.

Utvecklingsstrategi för Hagalund

Publicerad den

Hagalund ligger mitt i Solna i bästa kollektivtrafikläge, men enligt de boende finns stora brister i stadsmiljön och serviceutbudet. Mot denna bakgrund och Solna stads stora bostadsbrist undersöktes möjligheterna till förtätning och upprustning av stadsmiljö.
För att ta reda på Hagalundsbornas åsikter om sitt område genomfördes djupintervjuer, workshops, en webbaserad enkät. Ytterligare ett viktigt underlag till strategin var gångflödesmätningar och observationer av stadslivet i stadsdelen, samt analyser av trafik, bebyggelse och grönområden.
Dialogarbetet resulterade i ett antal mål under temana tillgänglig, grön och kulturell. Målen och analysresultaten låg sedan till grund för en strukturplan samt strategier för platsutveckling.

Utvecklingsstrategi för Bergshamra

Publicerad den

Bergshamra har låg befolkningstillväxt, bostadsbrist och vikande underlag för offentlig och kommersiell service. Därför vill Solna stad utreda hur stadsdelen som helhet kan utvecklas.

För att ta reda på Bergshamrabornas åsikter om sitt område genomfördes både en webbaserad enkät och den så kallade Bergshamrasalongen, en mötesplats på Bergshamra torg. Ytterligare ett viktigt underlag till strategin var gångflödesmätningar och observationer av stadslivet i stadsdelen, samt GIS-analyser av stadsstrukturen.

Dialogarbetet resulterade i ett antal mål under temana grön, livskraftig och promenadvänlig. Målen och analysresultaten låg sedan till grund för en strukturplan samt strategier för platsutveckling.