Barnkonsekvensanalys av kvarteret Skridskon

Publicerad den

I samband med att HEBA Fastigheter planerar en förtätning av egen tomt med 48 bostäder har Spacescape genomfört en jämställdhets- och barnkonsekvensanalys av förslaget.

Störtloppsvägen är Västertorps mest centrala gata som samlar centrumfunktioner, service, restauranger och kollektivtrafik. De tillkommande bostäderna stärker stråket ytterligare och gör det tryggare, då den norra sträckan får en inramning med bebyggelse med entréer på båda sidor. Lägenheterna tillför också en större andel 1:or och 4:or, vilket svarar mot behovet i området och möjliggör för fler hushållstyper och -storlekar att bo i stadsdelen.

Inom stadsdelen och i närmiljön finns både förskola, grundskola och samlingslokaler. Lekplatser och parkmiljöer finns inom nära gångavstånd från planområdet. Förslaget innebär dock att Föräldrakooperativet Grodans lokaler och intilliggande bostäder kommer att få förändrad inomhusmiljö. Ökad tung trafik och höga ljudnivåer under byggtiden kan komma att begränsa föräldrakooperativets möjligheter att bedriva en säker verksamhet för barnen.

Kulturkalkylen

Publicerad den

Stockholms stad har velat utveckla möjligheterna att uppskatta såväl det ekonomiska värdet som samhällsnyttan av kulturetableringar i staden. De fastighetsekonomiska kalkyler som används som beslutsunderlag för investeringar behöver kompletteras med enkla och tydliga modeller för att inkludera kultur som en komponent i stadsutvecklingen. Spacescape har därför fått i uppdrag att ta fram ett webbaserat verktyg som synliggör effekterna av kulturetableringar på markpolitiken, stadsbyggandet och stadsplaneringen.

Med Kulturkalkylen kan du enkelt uppskatta hur stor kulturpotentialen är, dvs hur mycket kultur som kan skapas av underlaget i kringliggande bostäder och arbetsplatser – i befintliga stadsdelar eller för planerad stadsutveckling. Med Kulturkalkylen kan du också beräkna vilka sociala, samhällsekonomiska och fastighetsekonomiska värden som kan genereras av olika typer av kultur. Beräkningsmodellerna har tagits fram i samarbete med Evidens och bygger på omfattande statistik från Stockholms stad, SCB och olika kulturorganisationer.

Alvik planprogram

Publicerad den

Under arbetet med att ta fram programförslag för stadsutveckling i Alvik har Spacescape under flera år varit delaktiga som analysstöd.

Planförslagets har utvärderats kontinuerligt under designprocessen och rekommendationer för utformning och riktlinjer tagits fram. Spacescape har också bistått i designarbetet i en serie workshops och har genomfört plananalyser av bland annat täthet och handelspotential. Friytetillgången analyserades parallellt med utvecklingen av den så kallade Alviksmodellen, som under perioden togs fram i samarbete med Stockholms stad för att kvalitetssäkra tillgången till offentliga friytor.

Ett programförslag för den östra delen av området tas under hösten 2019 upp i stadsbyggnadsnämnden. Förslaget innehåller bland annat 1 800 nya bostäder, handel och service samt utveckling av parker, mötesplatser och promenadstråk längs med vattnet.

Stadsstrukturanalys av Slakthusområdet

Publicerad den

Stockholms stad vill utveckla Söderstaden till en gång- och cykelvänlig stadsdel med bra rekreationsmöjligheter. Utvecklingen av Slakthusområdet är en viktig del av Söderstaden. Spacescape har fungerat som analys- och designstöd i projektet.
Spacescapes analyser har fokuserat på stråkens tillgänglighet, förutsättningar för urbana verksamheter samt tillgång till grönytor. Analyserna har genomförts i GIS. Genom att analysera strukturplanen för Slakthusområdet tillsammans med övriga omgivande planer i södra närförorterna skapas en unik bild av hur södra Stockholms stadsstruktur kommer att fungera i framtiden. Genom att se Slakthusområdets framtida sammanhang kan områdets potential utnyttjas bättre, och effekterna av utvecklingen av Slakthusområdet kan tas tillvara i de omgivande planerna.
Analyserna visar att Slakthusområdet knyts ihop med omgivande stadsdelar med tydliga, lättillgängliga stråk. Tätheten i hela Söderstaden ökar avsevärt vilket skapar bra förutsättningar för urbana verksamheter.

Gångflödesprognos Söderstaden

Publicerad den

Slakthusområdet genomgår en fullständig omvandling från verksamhetsområde till blandad stad. De direkt intilliggande handels- och eventfunktionerna påverkar och påverkas av hur det större området utformas. Huvudsakligen ur målpunkts- och transportperspektiv.

Syftet med uppdraget var att genomföra en gångflödesprognos med hänsyn till både vardags- och eventflöden. Då event kan engagera upp till 40 000 åskådare innebär det väldigt höga flöden under en begränsad period vilket ställer höga krav på hur väl utformade start och målpunkter är för besökare. En huvudfråga har varit behovet av antalet uppgångar i norra delen av Söderstaden.

Prognosen indikerar att tunnelbanans uppgångar har stor inverkan på vilka stråk som nyttjas av gående. Speciellt vid event då dessa skapar trängsel som inte uppstår till vardags. Resultatet kan användas för att avgöra behovet av uppgångar till tunnelbanan samt till vilka stråk gångflöden fördelas beroende på placeringen av dessa.

Bästa platsen i Kista-Järva

Publicerad den

Kista-Järva är ett av de fokusområden som pekas ut i Stockholms nya översiktsplan. Här finns betydelsefulla arbetsplatsområden, flera centrum, bra kommunikationer och fina naturområden. Enkäten syftade till att ta reda på platser som boende, arbetande och besökare tycker om och vilka platser som kan bli bättre.

Precis som i tidigare genomförda webbenkäter i Stockholms fokusområden framkom att stadsdelscentrumen är favoritplatser. Kista-Järvas tillgång till Järvafältet är också en viktig kvalitet och stolthet för boende i området. Idrottsytor, skogsdungar, odlingslotter och parklekar i anslutning till fältet beskrivs som viktiga mötesplatser, inte minst för barnfamiljer. De mest förekommande kvaliteterna bland favoritplatserna var naturupplevelse, idrott & motion samt lugn och ro.

Stadsdelscentrumen var även de platser där de boende upplever att det finns störst utvecklingspotential. På platserna med förslag om förbättringar efterfrågades främst ökad trygghet, mer lugn och ro samt mer butiker & service.

Platsanalys Söderhallarna

Publicerad den

På uppdrag av Atrium Ljungberg har Spacescape genomfört en platsanalys av Söderhallarna och kontexten som målpunkten ingår i. För att göra detta har observationer av gångflöden och vistelser genomförts tillsammans med stadsrumsanalyser.

Gångflödena visade sig vara högst mot Medborgarplatsen och härifrån kom även störst inflöden in i byggnaden. Vid sidoentréerna uppmätes låga gångflöden. Folkungatrappan har höga vardagsflöden, både morgon och eftermiddag, trots att den är mycket svårnavigerad och potentiellt otrygg. Höga flöden innebär underlag för kommersiell service i detta läge. Västgötagränd är en otrygg baksida med extremt låga gångflöden. Stråket, som också har en garagenedfart, påverkar Söderhallarnas image negativt.

Studien resulterade bl.a. i rekommendationer om att bygga om Folkungatrappan som en förlängning av Folkungagatan och Södermalmsallén, för att skapa ett helt överblickbart stadsrum med aktiva kanter. Samt skapa ett rakt centralt stråk på mellanplan som kopplar ihop Fatburstrappan och Folkungatrappan. På så vis skulle både orienterbarheten och potentialen för genomströmning öka.

Enkla planindikatorer för trafik

Publicerad den

Idag saknas enkla verktyg för att i tidiga skeden av stadsplaneringen få en uppskattning av hur nya planer påverkar trafik. Spacescape har tillsammans med Evidens och M4 Traffic, på uppdrag av Trafikkontoret i Stockholms stad, genomfört en omfattande analys av resvanor och bilinnehav i Stockholms regionen.

Det övergripande syftet är att hjälpa både trafik- och stadsplanerare att förstå hur stadsbyggandet påverkar trafik. Det mer precisa syftet är ta fram lättanvända planindikatorer för bil­innehav och trafikalstring, det vill säga antal resor med bil, kollektivtrafik, cykel och gång.

Resultatet av studien visar på hög förklaringsgrad av bilinnehav (88 %) och antal bilresor (80 %). Motsvarande regressionsmodeller för antal kollresor (51 %) och antal gångresor (58 %) är godtagbar medan modellen för antal cykelresor (43 %) är betydligt svagare.

Bryggeriet fastighetsutvecklingsstrategi

Publicerad den

Till 2020 beräknas området Norra Ulvsunda vara på god väg att bli en dynamisk del i en levande stadsdel. ”Bryggeriet” i Ulvsunda står inför en omfattande omvandling och på uppdrag av S:t Erik Markutveckling har tematiska fördjupningar genomförts i syfte att samla in kunskap och utmejsla en tydlig linje i enskilda frågor.

Den framtagna visionsbilden beskriver ett center för rörelse och skapande för en framväxande stadsdel med en frizon för arkitekturinnovation. Station Norra Ulvsunda ligger på fastigheten och en ny strandpromenad, parker och torg blir tidiga åtgärder i omvandlingen. Med tiden kommer nytt innehåll att fylla den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen. Utvecklingen ska svara mot en vision som är bra för bebyggelsen, platsen, staden och regionen som helhet.

I rapporten föreslås också tre teman för platsskapande koncept: Multisport/Idrott, Kultur/utbildning och event samt Frizon för arkitekturinnovation. Varje tema har har en ”trappa” som visar exempel på hur objekt blir event som skapar stadsrum och slutligen stadsbyggnad.

Stråkanalys av Kista strukturplan

Publicerad den

Utredningen syftar till att tydliggöra kvalitéer, problem och förbättringspotential i den föreslagna strukturplanen för Kista 2040, identifiera viktiga kopplingar till omgivande områden, värdera det utpekade huvudnätets servicepotential samt föreslå åtgärder för att stärka potentiella stråk.

Strukturplanens gatunät analyserades i avseende på orienterbarhet, genhet, gångflödespotential och servicepotential. Servicepotentialen avser nätets förutsättningar för utåtriktade verksamheter i gatuplan och kategoriseras i A-, B-, och C-stråk för strukturplanens utpekade huvudnät.

Baserat på analysen föreslås en rad nya länkar och stråkåtgärder och ett huvudgångnät för hela norra Järva föreslås.