Väsby stationsområde

Publicerad den

Kring Upplands Väsbys station pågår två omfattande detaljplaner, Östra Runby med Väsby Stationsområde och Optimus. Tillsammans med andra pågående projekt planeras för cirka 5 700 bostäder och 2 000 arbetsplatser i Väsby stationsområde till år 2040.

Den planerade utvecklingen analyserades utifrån olika stadsbyggnads- och stadslivsperspektiv för att ge underlag för den fortsatta planeringen. Utredningen innefattade analyser och prognoser inom täthet, funktionsblandning, gång- och gatunätets struktur, gång-, och cykelflöden, servicebehov, servicelägen och levande stadsmiljöer.

Slutsatser och rekommendationer handlade bland annat om vilka stråk och platser som behöver utformas för stora flöden eller som mångfunktionella gaturum med plats för flera olika färdmedel samt hur innehåll och utformning kan bidra till att förbättra servicelägen och skapa levande stadsmiljöer på olika platser i området.

Väsby Entré

Publicerad den

Ett av huvudmålet för Väsby Entré är enligt planprogrammet att ”skapa en ny stadsdel och utveckla stationsområdet till en av kommunens bärande centrumpunkter”. Delmålen handlar om att skapa en tät och funktionsblandad stad med utvecklade stråk som bidrar till hållbar utveckling. En analys av marknadspotentialen för kommersiella lokaler i gatuplan samt för kontorslokaler generellt var därför viktig. För denna utredning tillfrågades Spacescape. Analyserna inkluderade bland annat en gångflödesprognos.

Utredningen visade att den ökade tätheten som Väsby Entré och omkringliggande projekt innebär gör att detta område i framtiden kommer att bli en tätare stadsbygd med tydliga huvudgator. Tätheten kommer att sträcka sig mellan Runby torg bort mot Ekebo och där kommer Centralvägen och Dragonvägen fortsätta att utgöra viktiga stadsgator. Detta är väl i linje med kommunens mål om att skapa ett starkt öst-västligt stråk med ett starkt utvecklat offentligt rum. Med de starkare kopplingar och förtätningen som Väsby Entré innebär skapas goda förutsättningar för att planprogrammets mål kan realiseras: Väsby Entré kan bli en av kommunens bärande centrumpunkter i ett sammanhang som kännetecknas av en funktionsblandning och utvecklade stråk.