Tidig dialog Visby inre hamn

Publicerad den

Region Gotland har inlett planarbete med inre hamnen i Visby. Spacescape har agerat stöd under genomförandet och sammanställt resultatet från en bred dialog med allmänheten och berörda aktörer. Under tidig vinter 2019 genomfördes en öppen webbenkät via Region Gotlands hemsida, 50 platsintervjuer och 6 fokusgrupper på plats i Visby.

De mest förekommande frågorna som förekom i dialogen var behovet av tydlig en strandpromenad som fortsätter genom hamnen, mer grönska och flexibla lösningar som snabbt kan skapa attraktivitet och aktivitet på platsen året om.

Idag finns många aktörer och och näringar som är verksamma på platsen. De beskriver ett problem med trafiksituationen och att platsen domineras av parkeringsplatser. De och boende i Visby vill se fler ytor för umgänge, restauranger och utsikt men med en bevarad hamnkaraktär. Silobyggnaden får fortsatt gärna fungera som en klätterklubb men med fler aktiviteter och en caféverksamhet integrerat. En majoritet vill också se ett kallbadhus som är offentligt tillgängligt och svarar på den stora efterfrågan.

Bästa platsen i Almedalen

Publicerad den

Som underlag för framtida planering av Almedalsveckan har Fastighetsägarna Stockholm och Spacescape i samarbete med Region Gotland tagit fram denna rapport för att identifiera olika stadslivskvaliteter i Visby under Almdedalsveckan 2015.
Spacescape genomförde gånganalys, vistelseobservation och analys av stadskvaliteter med inspiration från kategorierna; Närhet, Komfort, Aktivitet och Möten. Vid en sammanvägning av samtliga analyser och observationer kunde en enkel klassificering göras av platser och stråk i stadskärnan. Indelningen A-läge, B-läge, C-läge beskriver grader av attraktivitet.
Donners plats är bästa platsen enligt sammanvägningen och uppfyller samtliga stadslivskvaliteter. Strandgatan, Mellangatan och S:t Hansgatan har hög centralitet i gatunätet men har få målpunkter i form av butiker, seminarielokaler (aktiviteter) och uteserveringar (komfort), vilket kan förklara varför relativt få passerade där. Dessa stråk ligger så att de kan få högre flöden om fler målpunkter lokaliserades hit. Här finns utvecklingspotential.