Holmbergsparken utvecklings-PM

Publicerad den

Spacescape tillsammans med White har på uppdrag av Eskilstuna kommun tagit fram ett utvecklings-PM för Holmbergsparken med syftet att utveckla skisser för parkinnehåll, parkutformning och bebyggelse.

Målet är att stadsparken, som har anor från 1800-talet, ska utvecklas till en mer levande och aktiv plats, tillgänglig för fler besökare.

Utifrån en rumslig analys identifieras Holmbergsparkens kvaliteter, utmaningar och potential. Bebyggelse är ett av flera grepp som tillsammas skapar en ökad aktivitet, attraktivitet och trygghet i Holmbergsparken. Ny bebyggelse tillsammans med den befintliga ramar in parken och bidrar med aktivitet och närvaro till entréer, stråk, trappor och platser på väg mot Holmbergsparkens topp. Den föreslagna bebyggelsen har en skala som samspelar med befintlig bebyggelse, Torshällas kulturmiljö samt med landskapet. Parkens nuvarande innehåll kompletteras och förädlas där formspråk och aktiviteter tar avstamp i parkens historiska berättelse och kontext.

Friyteguiden

Publicerad den

Stockholms stad utgör navet i en expansiv storstadsregion med en uttalad ambition att bygga ett stort antal nya bostäder i en tät och grön stad. För att uppnå stadens parkriktlinjer finns ett behov av en enhetlig metod för att analysera tillgång till parker och grönområden, i befintliga stadsdelar och i planer.

Friyteguiden beskriver en lättillgänglig metod för att analysera tillgång till parker och grönytor. Analyserna genomförs i GIS med grund i stadens sociotopkarta. Med hjälp av fyra indikatorer fångas tillgången till grönytor i en stadsdel. Guiden innehåller också en översikt över mått och riktlinjer för gröntillgång i Sverige och internationellt samt analyser av referensstadsdelar i Stockholms stad. Guiden utvecklas i nära samarbete med Stockholms stad, bland annat med förvaltningsövergripande workshops.

Friyteguiden kan användas i flera delar av tidiga planskeden: för att beskriva nuläget och identifiera brister, för att utvärdera och utveckla skisser, för att samrådsskedet beskriva konsekvenserna av föreslagen planering och för att utvärdera ett genomfört projekt.

Public Space Making

Publicerad den

Studien ”Public Space Making – Searching for Best Practice from Planning to Management” har undersökt framgångsrika modeller för utveckling av offentliga rum genom att söka efter lyckade projekt och platser globalt.

I studien har djupintervjuer genomförts med stadsplanerare, fastighetsekonomer, platsutvecklare, fastighetsägare, och forskare i New York, Tokyo, London, Paris, San Francisco och Stockholm.

De internationella lyckade exemplen visade sig följa olika modeller och var både finansierade av det offentliga, genom samarbeten mellan det offentliga och det privata eller enbart genom privata aktörer. ”Public Space Making Cycle” visar processen bakom platskapande och hur värden skapas, stärks och bibehålls.

Projektet är genomfört med stöd från Leif Blomkvist Forskningsstiftelse i samarbete med UN Habitat Finance Branch och Public Space Unit.

Alvik planprogram

Publicerad den

Under arbetet med att ta fram programförslag för stadsutveckling i Alvik har Spacescape under flera år varit delaktiga som analysstöd.

Planförslagets har utvärderats kontinuerligt under designprocessen och rekommendationer för utformning och riktlinjer tagits fram. Spacescape har också bistått i designarbetet i en serie workshops och har genomfört plananalyser av bland annat täthet och handelspotential. Friytetillgången analyserades parallellt med utvecklingen av den så kallade Alviksmodellen, som under perioden togs fram i samarbete med Stockholms stad för att kvalitetssäkra tillgången till offentliga friytor.

Ett programförslag för den östra delen av området tas under hösten 2019 upp i stadsbyggnadsnämnden. Förslaget innehåller bland annat 1 800 nya bostäder, handel och service samt utveckling av parker, mötesplatser och promenadstråk längs med vattnet.

Stadsstrukturanalys av Slakthusområdet

Publicerad den

Stockholms stad vill utveckla Söderstaden till en gång- och cykelvänlig stadsdel med bra rekreationsmöjligheter. Utvecklingen av Slakthusområdet är en viktig del av Söderstaden. Spacescape har fungerat som analys- och designstöd i projektet.
Spacescapes analyser har fokuserat på stråkens tillgänglighet, förutsättningar för urbana verksamheter samt tillgång till grönytor. Analyserna har genomförts i GIS. Genom att analysera strukturplanen för Slakthusområdet tillsammans med övriga omgivande planer i södra närförorterna skapas en unik bild av hur södra Stockholms stadsstruktur kommer att fungera i framtiden. Genom att se Slakthusområdets framtida sammanhang kan områdets potential utnyttjas bättre, och effekterna av utvecklingen av Slakthusområdet kan tas tillvara i de omgivande planerna.
Analyserna visar att Slakthusområdet knyts ihop med omgivande stadsdelar med tydliga, lättillgängliga stråk. Tätheten i hela Söderstaden ökar avsevärt vilket skapar bra förutsättningar för urbana verksamheter.

Barkarbystaden plananalys

Publicerad den

Spacescape har på uppdrag av Järfälla kommun utrett i vilken mån strukturplanerna för Barkarbystaden och Veddesta skapar täthet, konnektivitet, potential för urban service samt tillgång till offentliga platser. Resultatet användes också för att laborera med alternativa kopplingar inom programområdet, och att baserat på detta föreslå en ny huvudstruktur.

Analysen visar på en mycket hög områdesexploatering i både Barkarby och Veddesta, högre än i till exempel Kista. Motsvarande täthet återfinns i Sundbyberg och på flera platser i Stockholms innerstad, till exempel Vasastaden.

Flygfältsvägen utgör en ryggrad genom området från Barkarby station och Veddesta i sydväst till landningsbanan och naturområdet längs Igelbäcken i nordost. Det bli alltså en viktig länk mellan Veddesta och Barkarby.

Analysen av andel friyta visar att Veddesta uppnår UN Habitats rekommendation om minst 15 procent offentliga platser. De centrala delarna kring stora torget i Barkarby uppnår dock inte detta minimimått.

Friytetillgång i Veddesta

Publicerad den

Arbetet syftar till att analysera de offentliga platserna i Veddesta för att se om kommenens riktlinjer för närhet och tillgång till offentliga platser uppfylls. I Veddesta kommer tre större parker att skapas, en stadspark och två kvartersparker. Utöver dessa kommer ett antal mindre grönområden att finnas.

Analyserna visar att samtliga boende i Veddesta kommer att nå närnatur, kvarterspark och stadspark inom de uppsatta målen i Järfällas grönplan.

Mängden offentlig grönyta per boende ligger på över 9 kvadratmeter i stora delar av Veddesta. Bristen på offentliga grönytor i Barkarby småhusområde i kombination med den höga exploateringsgraden i Veddesta medför dock en brist i de sydöstra delarna. Analysen visar också att besökstrycket kommer att vara högt på den centrala kvartersparken. Besökstrycket här kommer att ligga på omkring 1 000 boende per hektar offentlig grönyta, vilket är högre än i flertalet stadsdelar i Stockholms innerstad, till exempel Gärdet, Östermalm och Hammarby sjöstad.

Gröntypologin i praktiken

Publicerad den

Spacescape har för Tillväxt- och regionplaneförvaltningen i Region Stockholm tagit fram en Gröntypologi, en GIS-karta som beskriver Storstockholms olika grönytetyper. Till kartan tas en metodrapport fram.

Spacescape bearbetande och utvecklade rapporten om Gröntypologin. Vi producerade även illustrationer som ska vägleda, ge stöd och stimulera främst kommunala planerare genom goda exempel. Resultatet visar hur gröntypologin som planeringsunderlag kan fungera som hjälpmedel för bl.a. folkhälsoplanering, parkutveckling integrerat med bebyggelsen, markstrategi för samhällsservice. Illustrationerna utformades för att kunna användas i olika presentationer och på Tillväxt- och regionplaneförvaltningens hemsida.

Sociala värden i Täbys grönområden

Publicerad den

I samband med att grönplanen för Täby kommun ska uppdateras har en tidig dialog genomförts för att samla in kommuninvånarnas perspektiv på grönområden och parker. Dialogen pågick under 2018 och 1025 enkätsvar från webben samlades in parallellt med att sex fokusgrupper med boende, verksamma och organisationer genomfördes.

Täbybornas favoritplatser beskrivs i högst utsträckning med kvaliteterna naturupplevelse, djur och växter, promenader och tyst och lugnt. Både större grönområden, vandringsleder, strandpromenader och mindre centrala parker är populära. Majoriteten 84 % går eller cyklar till sina favoritplatser och 15 % tar bilen. 45 % i enkäten angav att de har mindre än 5 minuters avstånd till favoritplatsen från hemmet.

De mest efterfrågade åtgärderna var bättre belysning, bättre för sport och friluftsliv och fler sittplatser. Vissa upplever att mörka områden är ett hinder för att använda platser i närmiljön idag. Deltagarna i dialogen vill också se bättre skyltning, bättre kopplingar och vinterväghållning för gående och cyklister samt att strandpromenader och grönområden bevaras och säkras för framtiden.

Vendelsö sociotopkarta

Publicerad den

På uppdrag av Haninge kommun har Spacescape genomfört en sociotopkartering i kommundelen Vendelsö. Syftet med utredningen var att utifrån både brukarvärdering och expertvärdering sammanställa kunskap om levnadsförhållanden och sociala värden i det offentliga rummet.

För att samla in kunskap om hur platser används och upplevs har sex fokusgruppsintervjuer genomförts. Intervjuerna riktade sig mot olika målgrupper för att fånga en geografisk och demografisk spridning. Fokusgrupperna bestod av boende i områdena Vendelsömalm, Vendelsö och Gudö inklusive förskolepedagoger, ungdomar, personer med funktionsvariation och seniorer.

I arbetet med sociotopkartan har 152 olika sociotoper identifierats. Sociotopernas markyta täcker 47 % av utredningsområdets totala yta.

Resultatet visade att grönområdenas sociala värden är centrala för Vendelsös identitet och att Sågenparken och Gropen är Vendelsös viktigaste mötesplatser. Det finns dock behov av bl.a. förbättrade gång- och cykelstråk samt fler offentliga parker för lek i Gudö.