Platspotential

Publicerad den

Syftet med studien har varit att identifiera vilka faktorer som är avgörande för framgångsrika platser och utifrån denna kunskap ta fram ett analysverktyg som kan hitta nya platser med utvecklingspotential i Stockholm.

Tio framgångsrika platser i Stockholm valdes ut för djupare analys där deras läge, utformning, innehåll, användning och värden har identifierats.

Analysverktyget Platspyramiden togs fram baserat på analysen och har i syfte att hjälpa alla aktörer i platsutvecklingen att identifiera framgångsfaktorer och lämpliga platsaktiviteter. Platspyramidens delar består av läget, stadsrummet, livet och bilden av platsen där varje nivå beskrivs med åtta kvaliteter och därtill kopplade indikatorer som kvantifierar kvaliteten. Nivåerna kan var och en påverkas av planering, design, aktivering och kommunikation.

Platserna med särskilt stor utvecklingspotential i Stockholm identifierades med hjälp av analysverktyget i dialog med en referensgrupp och kan bli inspiration till Stockholms framtida platsutveckling.

Stadslivsobservationer i Gamla stans stadsmiljözon

Publicerad den

I maj 2024 blev Gamla stan i Stockholm en stadsmiljözon. Det innebar att begränsningar i biltrafikens framkomlighet infördes och att parkeringsplatser ersattes av vistelseytor på stadsdelens torg. Inför förändringarna genomförde Spacescape med hjälp av ett antal observatörer en omfattande stadslivsstudie i området. Mätningarna innefattade gångflöden på tio gator och insamling av data kring hur länge, var, vilka och i vilken form människor vistades på tre torgytor under olika tider på dygnet, både vardag och helg.

I Gamla stan finns några av Stockholms mest välbefolkade gångstråk och räkningarna krävde påhittighet och smarta anpassningar av traditionella metoder. Bland annat testades en ny form av digital, GIS-baserad datainsamling som avsevärt minskade efterarbetet.

Stadens potential

Publicerad den

Handelskammaren har påbörjat ett arbete med att studera och lyfta frågan om Stockholms ”wasted spaces”, alltså ytor inne och ute som av olika anledningar står oanvända, men som har potential att bli del av en levande stad. Spacescape har bidragit med analyser, goda exempel och förslag som belyser var dessa ytor finns och hur de kan utvecklas för verksamheter och stadsliv. Frågan om stadens bortglömda platser är intressant både för allmänheten samt för stadsutvecklingspolitiken och samhällsbyggnadsbranschen.

Spacescape har tagit fram analyser och exempel med syfte att titta på hur vi potentiellt skulle kunna använda gaturum, tak, broar och det vattennära läget på nya sätt. Bland annat har vi med hjälp av satellitdata tagit fram arean längs med solklädda fasader, identifierat lägen för nya och utvecklingsbara kajer, och identifierat platta tak lämpliga för grönska respektive lutande tak lämpliga för solceller.

I konkurrensen om kompetens, investeringar och företagsetableringar är attraktiva stadsmiljöer idag hårdvaluta, och att skapa fler gång- och vistelsevänliga miljöer och bättre nyttja platser i närheten av grönska och vatten har en stor värdeskapande effekt.

Renmarkstorget medborgardialog

Publicerad den

Renmarkstorget är ett av Umeås centrala torg. Torget ska inom de kommande åren göras om och innan planeringen påbörjas ville Umeå kommun veta vad invånarna tycker om torget idag. Spacescape lade upp en digital dialog via Placetoplan och analyserade och sammanfattade dialogen efter dess slut. Dialogen blev uppmärksammad lokalt och medialt. Fler än 2000 personer lämnade synpunkter och svaren analyserades utifrån olika perspektiv för att upptäcka eventuella skillnader mellan män och kvinnor eller unga, vuxna och äldre.
Till följd av det stora intresset hos allmänheten och den debatt som dialogen hade väckt behövde sammanställningen göras skyndsamt och rapportens formuleringar kring resultat och slutsatser noga övervägas.

Potential för stadsliv i Slussen och Nobel Center

Publicerad den

Under 2009 inleddes arbetet med en ny detaljplan för Slussen där Spacescape var stadens konsult ansvarig för stadsliv och gångtrafik. Observationer genomfördes av gamla Slussen och flera gångflödesprognoser togs fram. Förutom Nobel Center, som 2020 beslutades placeras på Slussen, har flera gestaltningsbeslut tagits sedan detaljplanen vilka påverkar stadsliv och gångflöden på Slussen. Därför har Nobelstiftelsen och fastighetsägaren Atrium Ljungberg givit Spacescape i uppdrag att uppdatera gångflödesprognos och stadslivsanalyser för Slussen, för att ge underlag till fortsatt arkitektarbete och platsutveckling.

Gångflödesprognosen har gjorts i fyra steg: 1) Resealstring – från var kommer flödena och hur stora är de, 2) Resval – hur stora är flödena mellan olika start- och målpunker, 3) Ruttval – vilken väg i gångnätet väljs, 4) Flödesprognos – hur stora blir flödena på de olika segmentet i gångnätet.

Slussen är och kommer bli en av de mest komplexa platserna och stadsrummen i Norra Europa. Här finns stora möjligheter att göra forskning som kan bidra till kunskap om hur städer och stadsmiljöer och arkitektur fungerar.

Gåsebäcks själ

Publicerad den

Gåsebäck är idag ett industriområde söder om Helsingborgs centrum som till år 2035 ska utvecklas till en blandad stadsdel. Det som gör Gåsebäck speciellt är att det finns ett levande kulturliv som är unikt för hela Helsingborg.

Spacescape har fått i uppdrag att identifiera och beskriva Gåsebäcks själ som ett steg i att definiera visionen för områdets utveckling. Visionen av hur Gåsebäck utvecklas ska kunna vara föränderlig utifrån de som verkar och bor i området och fortsatt inrymma konstraster, brokighet, kreativitet och historia.

Gåsebäcks själ visualiseras bland annat genom framtida fiktiva invånare som berättar om en dag i området, samt genom delvisioner och processbeskrivning.

Visioner och principer har formulerats som resultat av genomförd dialog och syftar till att vara ett stöd i kommande projekt, genomförande, evenemang, kommunikation och vid detaljplanering för Gåsebäck. Dialogen har genomförts som intervjuer, digital dialog samt workshops på plats.

Munkhättegatan och Eriksfältsgatan

Publicerad den

På uppdrag av Malmö stad har Fosies brister och behov identifierats med hjälp av tio fokusträffar, närmare 400 svarande i en webbdialog med boende, arbetande och besökare samt observationer och analyser av utformning och användning.

När boende och besökare fick chansen att tycka till om Fosie var nästan samtliga synpunkter förbättringsförslag, och mer än hälften av de utpekade platserna handlade om farlig trafik. ­Munkhättegatan och ­Eriksfältsgatans fysiska och visuella motortrafikdominans leder till höga hastigheter och en oattraktiv miljö för alla andra transport- och aktivitetsformer. Det andra tydliga dialogresultatet var önskemålet om mer yta för cykeln på huvudgatorna och ökad täthet av övergångsställen.

De breda körfälten längs gatusträckningarna innebär en stor potential att omvandla gatorna, både temporärt och permanent, vilket tillsammans med värdeskapande förtätning och platsutveckling kan bidra till att öka attraktiviteten och tryggheten i centrumen i Nydala, Hermodsdal, Lindängen och Söderkulla.

Ica stadsbyggnadsstrategi

Publicerad den

ICA äger fastigheter som står inför en stadsutveckling. Spacescape tog i samarbete med Dinell Johansson fram en stadsbyggnadsstrategi. Visionen skapades ”Mitt i den goda staden”. Strategin för att möta visionen bygger på tre delar.

1) ”Hitta det goda läget” handlar om att hitta de lägen som har goda förutsättningar att utvecklas. Det handlar dels om var fastigheter bör förvärvas, vilka lägen som ICA-fastigheter bör vidareutveckla, men också vilka lägen som bör avvecklas.

2) ”Utveckla den goda platsen” handlar om stadsplanering och platsutveckling kring ICA-fastigheter. Hur skall det goda läget förvaltas, hur skall området planeras och formas så att en attraktiv stadsmiljö skapas kring ICA-fastigheterna för att utveckla den goda platsen.

3) ”Forma det goda kvarteret” handlar om ICAfastighetens utformning och gestaltning. Hur skall byggnaderna, entréerna, bottenvåningarna, gården, inlastningen, handelsytorna formas för att skapa det goda kvarteret.

Atrium Ljungbergs stadsbyggnadsstrategi

Publicerad den

Atrium Ljungberg är ett fastighetsbolag som har höga ambitioner vad gäller hållbar stadsutveckling och platsattraktivitet. Spacescape fick uppdraget att göra en stadsbyggnadsstrategi för bolagets strategiska utvecklingsarbete och planering.

Strategin bygger på åtta mål:
1. Identitet och historia
2. Dialog och delaktighet
3. Möten och interaktion
4. Mångfald och flexibilitet
5. Trygghet och trivsel
6. Ekosystem och artrikedom
7. Resurs och energieffektivitet
8. Närhet och bekvämlighet

Övre Bryggårdsgärdet

Publicerad den

Övre Bryggårdsgärdet är en ny stadsdel som byggs som en utvidgning av Norrtäljes stadskärna. Visionen är att utveckla ”Lekfulla och gröna kvarter i Norrtälje stad”. Spacescape har medverkat i visions- och målformuleringar, genomfört analyser, tagit fram en masterplan för hela området samt utvecklat ett kvalitetsprogram som beskriver gestaltningen av stadsdelen, från gator och parker till byggnadsdetaljer och skyltar. Övre Bryggårdsgärdets speciella signum lekfullheten, ska återspeglas både i arkitektur och i trygghet för barn. Bebyggelsen tillåts ha en rik variation och uttryck i arkitekturen, färger, material, våningshöjder och takvinklar. Byggnaderna formas i tydliga kvarter och bebyggelsen placeras med fasader längs gatorna. Bottenvåningarna utformas i stor grad med gröna trädgårdar mot lokal- och gårdsgator för att skapa en grön, inbjudande och lekfull gatumiljö. En ny stadsdelspark placeras centralt i området liksom ett centralt torg för möten och lokala aktiviteter. Inom området planeras två förskolor samt en större skola.