Nya Centralstadens sociala värden ska utvecklas

Publicerad den

Vinnaren av parallella uppdragen för Centralstaden är korade och nu fortsätter detaljplaneringen för Stockholms mest centrala stadsbyggnadsprojekt. På uppdrag av Jernhusen och Stockholms stad kommer Spacescape under våren 2022 att utvärdera detaljplaneförslaget för Centralstaden i Stockholm. Utvärderingen görs mot bakgrund av den tidigare SVA-process (socialt värdeskapande analys) som Spacescape arbetat med. Inom processen har både nulägesanalys och sociala effektmål tagits fram i nära samarbete med kommunen och Jernhusen. De sociala effektmålen fanns också med i programmet inför de parallella uppdragen. Det är nu dessa effektmål som ska utvärderas efter att det utvalda teamets förslag har bearbetats vidare under våren.

Mer information om nulägesanalysen hittar du här.

Mer information om Centralstaden hittar du här.

Frågor? Kontakta tobias.nordstrom@spacescape.se

Spacescape kartlägger Uppsalas kulturpotential

Publicerad den

För att ge utrymme för kultur och kreativitet i stadsbyggnadsprocessen behövs insikt om hur stadens kulturella utbud och förutsättningarna för dess utveckling ser ut. Spacescape har fått i uppdrag av Kulturförvaltningen i Uppsala kommun att kartlägga kulturpotentialen i staden. Syftet är att skapa ett tydligt planeringsunderlag för utvecklingen av fritids- och kulturverksamhet samt att utveckla förvaltningens behovsanalys. Utredningen kommer att utgöra en viktig grundpelare inför framtida mer ingående analyser och ska bidra till att fånga upp fritids- och kulturfrågor så att dessa integreras i kommunens tidiga planeringsskeden. På så sätt blir utredningen en viktig grund i arbetet med översiktsplanen samt kulturhuvudstadsåret och BoExpo 2029.

Tidigare har Spacescape genomfört ett antal utredningar för kulturförvaltningen i Stockholms stad. Läs mer om Stockholms kulturpotential här och om Kulturkalkylen här.

För mer information eller frågor om Spacescapes arbete med kulturfrågor kontakta Joel Hernbäck joel.hernback@spacescape.se eller Staffan Swartz staffan.swartz@spacescape.se

Huddinges nya översiktsplan är ute på samråd

Publicerad den
Strukturbild med förslag och rekommendationer för ett sammanhängande Huddinge.

 

Spacescape har under året tagit fram underlag till Huddinges förslag till ny översiktsplan. Samrådsförslaget är öppet för synpunkter mellan 3 december och 3 mars. Spacescapes arbete har bland annat innefattat analyser av kommunens tillgång till samhällsservice och mötesplatser och mynnat ut i planeringsstrategier för att uppnå jämlika livsvillkor i kommunens olika delar samt för att skapa en rumsligt och socialt sammanhängande kommun. Samrådsförslaget finns att läsa här.

Läs mer om vårt arbete med ett sammanhängande Huddinge här.

Två nya ramavtal för översiktsplanering

Publicerad den

Spacescape har tecknat ramavtal med Uppsala kommun och Västerås kommun gällande tjänster för översiktsplanering. Båda kommunerna har inlett arbeten med att ta fram nya kommuntäckande översiktsplaner och vi ser fram emot att vara med i det arbetet. I Uppsala kommer vi under våren bland annat ta fram olika ÖP-scenarier och studera konsekvenserna av olika utvecklingsriktningar, utveckla ett verktyg för att analysera klimatpåverkan i översiktsplaneringen och genomföra dialoger kring användning av närnatur i kommunens mindre tätorter.

I Västerås arbetar vi bland annat med att utveckla och analysera alternativa bebyggelsestrukturer i kommunen samt att tillsammans med Nyréns arkitekter göra en kommuntäckande landskapsanalys.

Läs gärna mer om några av våra redan genomförda projekt i Uppsala här:

Indikatorer för Uppsala översiktsplan

Service och mötesplatser i Uppsala

Sociala indikatorer i Uppsala

Värdering av bostadsläget

Här körs det minst bil i Stockholm

Publicerad den

I forskningsprojektet Bostadsläget som drivs av Spacescape tillsammans med Trivector, Valueguard och Evidens med finansiering från Energimyndigheten har vi sammanställt resvanedata från de senaste storskaliga resvaneundersökningarna i Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Uppsala kommun. För att undersöka lägets betydelse för hushållens transportkostnader har vi bland annat studerat reslängd med olika färdmedel som bil, kollektivtrafik, cykel och gång.

I Region Stockholm är det totala resandet i genomsnitt drygt 35 km per person och dag, varav mer än hälften av reslängden sker med bil. Men, det skiljer sig avsevärt beroende på var i regionen bostaden ligger. De platser där det körs mest bil återfinns inte oväntat i de yttre delarna av regionen. I Turinge utanför Nykvarn, Margretelund utanför Åkersberga och Frötuna utanför Norrtälje spenderas exempelvis i genomsnitt över en timme per dag i bilen. I Saltarö-Skärmarö på Värmdö spenderas över två timmar i bilen varje dag, vilket är mest i hela regionen.

I centrala delar av regionen med god tillgång till kollektivtrafik är resandet mindre med bil och större med andra färdmedel. Kring Gullmarsplan är resorna bara 2,5 km med bil och i genomsnitt 5 min spenderas i bilen varje dag. Istället reser de i genomsnitt ca 2 mil och spenderar ca 1 timme och 25 minuter i kollektivtrafiken varje dag. I Stockholms innerstad sker generellt fler resor med gång eller cykel. Störst är andelen gång- och cykelresor på Norrmalm, Vasastaden och Östermalm där över hälften av alla resor är gång- eller cykelresor.

Dessa mönster återkommer i Göteborg och Uppsala. På landsbygden, i mindre tätorter långt från regionkärnan samt i vissa småhusområden i ytterkanten av den centrala tätorten spenderas uppemot en timme i bilen varje dag. I centrala delar av Göteborg och Uppsala reser de mer med kollektivtrafik, gång och cykel och spenderar i genomsnitt ca 10 m i bilen varje dag.

Att ha nära till vardagens målpunkter och stadens utbud av arbetsplatser och service är onekligen något som underlättar vardagslivet och gör så att många slipper resa långa sträckor eller blir bundna till vissa färdmedel. Det minskar inte bara utsläpp och klimatpåverkan utan värderas även högt när vi väljer bostad. Det som sparas i restid och transportkostnader får en istället betala i bostadskostnader – tillsammans utgör de den totala lägeskostnad som betalas för att bo på en plats i staden.

Kartorna visar den genomsnittliga restiden per person och dygn med bil respektive kollektivtrafik samt andel av alla resor som sker med gång och cykel i Stockholmsregionen.

Frågor om projektet skickas till joel.hernback@spacescape.se

Nytt forskningsprojekt ska utveckla värdeverktyg för gator

Publicerad den

Spacescape har tillsammans med RISE och Placetoplan fått nytt anslag av Vinnova för att utveckla ett analysverktyg för värdering av gator. Inom Vinnovas missionsområde ”Hälsosam och hållbar mobilitet” har det identifierats ett behov av att ta fram en värdemodell för gator, som kan synliggöra de värden som gators utformning och användning kan ha bäring på. Detta projekt syftar till att göra detta genom att baserat på tillgänglig forskning, stärka svenska kommuners förmåga att arbeta med att analysera sociala, ekonomiska och miljömässiga värden och effekter av åtgärder i gaturum.

Värdeverktyget ska bestå av tydliga begreppsdefinitioner, metodbeskrivning och forskning och ge ett praktiskt användbart mät- och analysverktyg för planering, utformning, anläggning och förvaltning av gator. Verktyget ska utöver kommuner även möjliggöra att centrala samhällsaktörer som är delaktiga i gators utveckling; fastighetsägare, företag, föreningar och medborgare kan samlas kring en gemensam lägesbild och referenspunkts som kan ligga till grund för att utvärdera och forma hållbara lösningar för framtiden. Projektet väntas även på sikt medföra en stärkt förmåga hos kommuner att skapa sig lägesbild över hur olika värden i gaturummet förhåller sig till varandra.

Projektet har följande mål:

1. Sammanställning av befintlig forskning om värden och effekter av åtgärder i gator
2. Ökad förståelse för svenska kommuners behov och förutsättningar inom värdemätning och analys av gator
3. Utveckling av en värdemodell med tillhörande begreppsdefinitioner, mät och analysmetoder som kan användas som gemensam referenspunkt för värdering och mätningar av effekter i stadsutveckling
4. Ett praktiskt användbart analysverktyg med tillhörande metodstöd som motsvarar kommuners behov för värdemätning och analys av gator

Frågor om projeket skickas till alexander.stahle@spacescape.se

Spacescape utvecklar klimatkalkyl för översiktsplanering

Publicerad den

 

I samband med ny översiktsplan för Uppsala finns behov av att öka förståelsen för hur olika strukturscenarier påverka framtida CO2-utsläpp. För att ta reda på detta har Spacescape, i samarbete med IVL och SLU, fått i uppdrag att ta fram en klimatkalkyl för att i tidiga skeden kunna utsläpp från såväl bygg-anläggningssektorn, transportsektorn och markanvändningssektorn. Totalt sett står dessa tre sektorer för en stor del av Sveriges utsläpp. Klimatkalkylen blir därmed ett viktigt underlag inför beslut om hur kommunen bör växa i samklang med klimatmålen.

För mer information om kommande metodutveckling och plananalyser med Spacescapes klimatkalkyl, kontakta Tobiad Nordström, tobias.nordstrom@spacescape.se

Vi firar internationella GIS-dagen!

Publicerad den

Idag är det internationella GIS-dagen och vi firar med ett smakprov på både rykande färska kartor från aktuella projekt och några gamla årgångskartor som aldrig går ur tiden.

1. I ett pågående arbete i Trelleborg analyserar vi stadsrum och stadsstrukturer. Med hjälp av fastighetsgränser och inventering beskriver kartan fastigheternas bredd mot gatan, något som kan sägas fånga en upplevelse av småskaliga gaturum, gåvänlighet och möjligheter till ett varierat utbud.

2. En karta från vår cykelstrategi för Oslo från 2016. Med hjälp av stadsrumsanalyser av täthet och stråk, tillsammans med data för olika typer av kvällsaktiva verksamheter beskriver vi grundläggande stadsrumspotential för trygghet.

3. Hur många delar på de gröna stadsrummen? I en karta över besökstryck på Stockholms grönområden visar vi antalet boende inom 500 meter från respektive yta, dividerat med mängden grönyta som nås inom samma avstånd.

4. Var kan nya höga hus byggas? Baserat på analyser av stadsrum och stadsbild identifieras områden där höga hus kan prövas i Eskilstuna. Grafiken är vald för att både tydliggöra vilka områden som är aktuella och samtidigt undvika knivskarpa gränser, eftersom mer detaljerade platsanalyser krävs innan ett nytt höghus är på plats.

5. Täthet är städers kanske mest grundläggande egenskap. Vi brukar ofta beskriva täthet som en koncentration av boende och arbetsplatser och mäta det med hjälp av registerdata för dag- och nattbefolkning. Men under pandemin vändes dessa begrepp ut och in. Vad händer när dagbefolkningen inte längre reser till arbetet? Med hjälp av nationella yrkesregistret på DESO-områden kan vi analysera skillnader i tillgänglig befolkning före och under pandemin.

Eskilstunas översiktsplan med hållbarhetsbedömning är antagen

Publicerad den

Spacescape har sedan 2019 arbetat med Eskilstunas översiktsplan, genom en hållbarhetsbedömning inklusive strategisk miljöbedömning. Som en del i arbetet har också en utbyggnadsanalys  genomförts, liksom en Guide för höga hus. Översiktsplanen är nu antagen och finns att läsa här.

Läs mer om vårt arbete med hållbarhetsbedömningen

Läs mer om vårt arbete med utbyggnadsanalysen

Läs mer om vårt arbete med Guide för höga hus

Framtidsgatan får nytt anslag av Vinnova

Publicerad den

Spacescape har tillsammans med Edge, Norconsult, IVL, Stockholms stad, Umeå kommun, Göteborgs stad och Framtiden Byggutveckling fått 4,2 miljoner från Vinnova för projektet Framtidsgatan. Projektet Framtidsgatan kommer att ta fram strategier och principer för snabb gatuomvandling i stor skala, modeller för enkla gatuprojekt, bygga prototyper på plats i Stockholm, Göteborg och Umeå, samt utvärdera dessa och ta fram en designguide. Designlösningarna ska skapa nya attraktiva livsmiljöer, som är mångfunktionella, klimatanpassade, inkluderande, resurseffektiva och estetiskt tilltalande för att vara hållbara.

Mätmodellen som utvecklats inom projektet Smarta gator används för projektutvärdering. Designprocessen ska inkludera många olika användare och skapa en effektiv projektorganisation. Designguiden med ny kunskap och innovation för Framtidsgatan syftar till att utveckla och effektivisera kommunal och nationell gatuplanering, dess handböcker och regelverk. Allt detta sker i tät samverkan mellan alla projektparter och deras stora kontaktnät.

När projektet Framtidsgatan färdigställts har flera gatuprojekt genomförts. Flera gator i Stockholm, Göteborg och Umeå har då omvandlats till grönare hälsosammare vackrare och mer inkluderande platser, bättre anpassade till framtida klimatförändringar och med mer plats för stadsliv, gående, cyklande, lek och utevistelse. Målsättningen är att de deltagande kommunerna Stockholm, Göteborg och Umeå då har ökat sin omställningskapacitet och därmed kan göra fler och snabbare gatuomvandlingar i stor skala. Designguiden, bloggen och konferensen har spridit projektets kunskap och innovationer, vilket förhoppningsvis inspirerat fler kommuner att planera för gatuomvandlingsprojekt.

Länk till utlysningen.