Hälsovägen gångflödesanalys

Publicerad den

Som en del av den planerade stadsutvecklingen i Flemingsberg har en detaljplan för Hälsovägen antagits med syftet att skapa en innehållsrik stadsgata med lokaler i gatuplan. För planeringen och programmeringen av dessa lokaler görs en fördjupning av den kommersiella strategi som tidigare tagits fram.

Utifrån den förväntade utvecklingen av bostäder, arbetsplatser och nya studenter i Flemingsberg genomförs gångflödesprognoser för 2022, 2025 och 2030 som ligger till grund för en kategorisering av lägespotential för lokaler för den planerade bebyggelsen. En marknadsanalys genomförs också med syfte att uppskatta det framtida behovet av olika typer av lokaler. Baserat på analyserna ges rekommendationer om lämpliga lägen, storlekar och innehåll för de framtida lokalerna längs Hälsovägen.

Strategiplaner för stationsnära lägen

Publicerad den

Spacescape har i Huddinge kommuns arbete med att ta fram en ny översiktsplan anlitats för att fördjupa kunskapen och förståelsen för förtätningspotentialen i sex av Huddinges stadskärnor.

Spacescape har i denna utredning analyserat förtätningspotentialen i stadskärnorna Vårby gård, Trångsund, Skogås, Stuvsta, Segeltorp och Huddinge C samt tagit fram platsspecifika stadsbyggnadsstrategier för dessa stadskärnor. Konsekvensanalys av dessa föreslagna stadsbyggnadsstrategier har också genomförts.

Med stadsbyggnadsanalyserna som grund kunde Spacescape tillsammans med Huddinge kommun ta fram förslag till strategiplaner till översiktsplanens samrådsförslag. Strategiplanerna bygger på de stadsbyggnadsanalyser som presenterats och är tänkta att ge en översiktlig målbild för kärnornas utveckling.