Nu finns boken Designguide för smarta gator på Byggtjänst

Publicerad den

Intresset för Designguide för smarta gator har sedan lanseringen i somras varit mycket stort från trafik- och stadsplanerarsverige. Många har laddat ner guiden men många har också efterfrågat ett fysiskt exemplar. Nu går det att köpa boken från Byggtjänst.

Beställ  boken Designguide för smarta gator här.

Läs mer om Smarta gator och ladda ner guiden här.

Föredrag om framtiden nu

Publicerad den

Vi på Spacescape är ute och pratar om framtidens städer, stadsbyggnad och planering runt om i landet på diverse olika konferenser, podcasts och kurser. Genom åren har det säkerligen blivit 50-100 föredrag om året. Alexander Ståhle, vd och tekn dr, som också är ansluten till flera talarförmedlingar (Talarforum, MySpeaker, Athenas, Speakers&Friends) är sannolikt en av Sveriges mest anlitande talare inom stadsplanering, fastigheter och trafik.

Senaste året har Alexander talat på bland annat följande event:
Beyond Zero City (Teknisk Museet), Gaturummet som vardagsrum (Handelskammaren), Smarta gator, Green Planagement (The Finnish Association of Landscape Industries), Kontorsmarknaden 2022 (Fastighetsvärlden/Space), Smarta gator i Sundbyberg (Sundbybergs stad), Ljusdagen (Belysningsbranschen), Vad är säkert i osäkra tider? (KSP/SCB), Cache Summit (BRAG Utah), Uppsaladagen (Uppsala Citysamverkan), Årskongress Sveriges stadsbyggare, Innerstaden (Stockholms byggnadsförening), Nordic Reatil Summit (Svensk Handel), Kommunala Lantmäteridagarna (Sveriges stadsbyggare), 3KHV-träff: Trygghet i samhällsplaneringen (Kalmar kommun), Gröna Plattan (Stockholms stad), Boverksdagarna (Boverket), 15-minutersstaden (Afry), Framtidens hållbara stad (Globala gymnasiet).

Se föredraget ’Framtidens hållbara städer’ från Miljömålskonferens 2022 (Länsstyrelsen Hallands län).

Här är några kommande föredrag:
Trafikfrågor i stadsbyggandet 21-22 mars
Life on Wheels 28 mars
Smart City Conference & Expo 2023 3-4 maj
Länsstyrelsernas plan- och bostadsdagar 24-25 maj (Lindholmen, Göteborg)

Vill du veta mer? Kontakta alexander.stahle@spacescape.se

Nu finns metod för 3-30-300

Publicerad den

Som en del av genomförandet av Regionplan för Skåne 2022-2040 har Region Skåne i samarbete med konsultföretagen Spacescape och Geografiska Informationsbyrån utvecklat och tillämpat GIS-baserade metoder för att analysera den urbana grönstrukturen baserat på 3-30-300-regeln. 3-30-300-regeln bygger på följande tre forskningsbaserade riktvärden för stadsgrönska; minst 3 bostadsnära träd, minst 30 % krontäckning i stadsdelen och maximalt 300 meter mellan bostad och grönområde. I rapporten finns redovisat analysmetodik, analyser av nio skånska tätorter samt exempel på hur planförslag kan analyseras.

Lär rapporten här.

Ny centrumvision för Straume

Publicerad den

Än en gång har Spacecape fått den stora äran att samarbeta med Vill arkitektur i Norge. I förra veckan presenterades vårt gemensamma förslag för ny centrumvision för Straume, en tätort utanför Bergen i Norge. Spacescape har framför allt jobbat med strategifrågor kring grön mobilitet kopplat till stadsform, gatuutformning och strategier för att gradvis förändra resvanor.

Läs mer om projektet här.

Nu startar vi Gävles gatuutvecklingsplan

Publicerad den

Som kanske första kommun i Sverige tar Gävle nu fram en gatuutvecklingsplan som ska sätta ramarna för stadens offentliga gaturum. Med gatuplanen kommer politiker och planerare att ha ett underlag för att prioritera och samordna gatuprojekt och se till att de fungerar tillsammans som ett system. Vi på Spacescape ser med glädje fram emot att vara en del av det här viktiga arbetet det kommande halvåret. Vi kommer analysera och ta fram förslag för gatutyper, trafiknät, parkering, stadsliv och stadsrum mm. Ramverket tas fram dialog med Gävleborna och kommunen. För oss är detta en naturlig fortsättning på vårt arbete med städernas gator, särskilt nu med stöd i vår Designguide för smarta gator.

Den långsiktiga utvecklingen av våra städer styrs i mångt och mycket av planer. Kommuner tar fram översiktsplaner, planprogram, detaljplaner, trafikplaner, grönplaner med mera. Dessa dokument ger vägledning i det komplexa arbete som stadsplanering är och ser till att olika instanser och projekt går åt samma håll. Anmärkningsvärt nog saknas dock ofta en övergripande och långsiktig plan för det stadselement där denna uppsjö av riktlinjer och krav ska realiseras i praktiken fås att fungera som en enhet. Städernas gator behöver en långsiktig utvecklingsplanering.

Det första steget i Gävles gatuutvecklingsplan består av att ta reda på vad Gävleborna själva tycker om sina gaturum idag. Via Placetoplan erbjuds invånare och näringsidkare en möjlighet att lämna sin syn på saken och samtidigt se vad andra har tyckt. Är du också nyfiken, eller kanske själv vill lämna dina åsikter, hittar du dialogen här.

Dialogen har även uppmärksammats lokalt i både tv och dagspress:

Lokala Nyheter Gävleborg – Idag 07:07 | SVT Play

Gävleborna får tycka till om stadens gator – Gefle Dagblad (gd.se)

Gävleborna får tycka till om stadens gator – Arbetarbladet

Var finns 15-minuters byn?

Publicerad den
Genomsnittligt antal servicekategorier som invånarna i tätorterna når inom 1 km

 

De senaste åren har landsbygdsfrågor blivit allt viktigare i många kommuners planering. Det finns ett intresse att möjliggöra utveckling i mindre orter, både för att svara på en efterfrågan om att bo på landsbygden men inte minst för att skapa förutsättningar att bibehålla och utveckla service och infrastruktur i mindre orter. Uppsala kommun arbetar med en ny översiktsplan och såg ett behov av att bättre förstå hur tillgången till service ser ut i kommunens mindre orter och landsbygdsområden, för att bättre kunna prioritera satsningar på kommunal service liksom nya utbyggnadsområden på landsbygden. Spacescape har på uppdrag av kommunen tagit analyserat skillnader i servicetillgång utifrån ett brett perspektiv där både tillgång till kommunal och offentlig service studeras med hjälp av finskalig geografiska data. Ett särskilt fokus ligger på service riktad till barn och unga.

Läs mer om studien och ladda ner rapporten här.

Stötta våra kollegor i Ukraina!

Publicerad den

Sedan ett år tillbaka då kriget i Ukraina inleddes har landets arkitekter snabbt fått anpassa sig till en ny verklighet. Långsiktigt står landet inför stora utmaningar att återuppbygga dess städer och utveckla kompetens kopplat till detta. För att stötta våra ukrainska kollegor initierar nu Spacescape, Urban Minds och Warm in the winter en insamlingskampanj till organisationen ReStart Ukraine. Kampanjen sker med stöd av Sveriges Arkitekter.

Vi är övertygade om att Restart Ukraine kommer vara en viktig plattform för samverkan mellan lokala samt internationella planerare och arkitekter i återuppbyggandet av landet. Men för att organisationen ska kunna fortsätta sitt viktiga arbete behöver de finansiellt stöd.

Kampanjen startar den 2 februari då ett brev av organisationens grundare publiceras i tidskriften Arkitekten och pågår under hela februari. Swisha din gåva till nummer 123 207 95 98, märk bidraget med ”RestartUkraine”. Kontrollera att det står Sveriges Arkitekter som mottagare. Det går också bra att betala in direkt. Kontonumret är 5240 10 499 91. Det är dedikerat till insamlingen. Ange gärna företag/ditt namn.

Vi har valt att skänka 1000 kr per anställd. Med många bäckar små kan vi tillsammans lägga en grund för återuppbyggnaden av Ukraina!

Se även insändaren i Arkitekten 2/2- 2022 samt mer information på Sveriges arkitekter sida.

Behöver du trafikplanerare som kan stadsbyggnad och smarta gator?

Publicerad den

Spacescape har länge arbetat med trafikfrågor inom stadsbyggnad och stadsmiljöprojekt, oftast med fokus på stadsliv, gångtrafik och cykel. Allt från stora centralstationer, nya Slussen, nya Kiruna, Stockholm City, Oslos cykelstrategi, Linköpings trafikplan, Mobilitetsindex för Norra Djurgårdsstaden, Slakthusområdet, Sundbybergs stadskärna till nu senast Smarta gator och Framtidsgator. Under 2022 startade Spacescape en trafikavdelning med trafikplanerarna Vera Esaiasson och Petter Streijffert samt seniorkonsulten Sten Sedin. Tillsammans har de erfarenhet av trafikplanering i alla skeden, från övergripande nivå ned till detaljerad gatuprojektering.

Vera Esaiasson är utbildad civilingenjör vid LTH i Lund med inriktning på trafikplanering. Vera kan detaljutformning av gator från sin tidigare erfarenhet som projektör. Projekten på Spacescape har ofta fokus på trafikstrategier och gatuomvandling ur ett socialt och mänskligt perspektiv, där dialog med medborgare är en viktig komponent. Vera har även skrivit en prisbelönt masteruppsats om sommargågator och fortsätter nu att arbeta med forskningsprojektet Framtidsgatan.

Petter Streijffert är utbildad vid LTH i Lund med inriktning på trafikplanering. Han har tidigare erfarenhet av allt från gatuomvandlingskoncept till kapacitets- och mobilitetsanalyser i både tidiga och senare planeringsskeden. Petter har deltagit i flertalet olika trafikplaneringsprojekt såväl på kommunal som nationell nivå samt i den privata sektorn. Petter är huvudsakligen specialiserad på trafikutformning med hänsyn till gatans funktion, användning och design samt flödes- och kapacitetsanalyser.

Sten Sedin är en av Sveriges mest erfarna trafikplanerare. Sten arbetade 18 år på Stockholms gatukontor med bland gatusaneringarna av innerstaden och flera förorter, därefter på SL med stombussnätet, gatuutformningen och de blå bussarna. Som konsult har han arbetat på Stockholm konsult, Sweco och Tyréns. Sten har ritat minst 40 bussterminaler, Slussens trafiklösning, Spårväg City, Nya Odenplan. Sten har även undervisat i trafikplanering på KTH.

Behöver du en trafikplanerare i ditt projekt? Kontakta Petter Streijffert petter.streijffert@spacescape.se eller Vera Esaiasson vera.esaiasson@spacescape.se

Klimatkalkylen för detaljplaner snart verklighet

Publicerad den

Nu är den snart här! Sedan i höstas har Spacescape vidareutvecklat Klimatkalkylen för tidiga planskeden till att också kunna fungera i ett tidigt skede av detaljplaneringen. Redan i mars 2023 kommer Uppsala kommunÖrebro kommun och Nacka kommun att kunna använda verktyget. Klimatkalkylen kommer användas för att snabbt analysera och laborera med olika klimatåtgärder för att minska planer klimatpåverkan.

Om ni vill veta mer, kontakt Tobias Nordström.

Ladda ner bildspelet här.

Spacescape växer och får fler delägare

Publicerad den

 

Spacescape har gjort en fantastisk resa sedan starten 2001 då företaget startades av arkitekturprofessor Lars Marcus på KTH. 2006 gick Tobias Nordström och Alexander Ståhle med som delägare. 2013 fick Spacescape DI Gasell som bevis för att vi växt stabilt och hållbart. 2021 tog Alexander och Tobias över som ägare. Idag är vi ett team med 14 anställda inom stadsbyggnad, arkitektur, landskap, samhällsplanering och trafikplanering. I år välkomnar vi fyra nya delägare, alla med lång erfarenhet inom Spacescape och med unika kompetenser inom stadsbyggande och analys, vilket borgar för en vidare stabil utveckling av företaget. Samtliga delägare ingår i företagets ledningsgrupp.

De fyra nya delägarna är:

Malin Dahlhielm är arkitekt med erfarenhet av små och stora komplexa stadsbyggnadsprojekt. Malin är designansvarig på Spacescape.

Joel Hernbäck är civilingenjör och stadsplanerare med erfarenhet av komplexa stadsanalyser. Joel är analysansvarig på Spacescape.

Helena Lundin Kleberg är arkitekt med erfarenhet som stadsplanerare och stadsanalys. Helena är marknadsansvarig på Spacescape.

Karin Lobo Lundgren är samhällsplanerare med erfarenhet av dialoger och sociala hållbarhetsanalyser. Karin är dialogansvarig på Spacescape.

Övriga delägare på Spacescape är Alexander Ståhle, VD och forskningsansvarig, och Tobias Nordström, vice VD.