Kungens kurva

Publicerad den

Kungens kurva är idag en destination för både handel och upplevelser. Tillgängligheten till Kungens kurva bygger till stor grad på biltrafik och bussar vilket ger en trafikdominerad stadsmiljö. Det är svårt att röra sig till och inom området till fots och med cykel och det saknas trygga och trevliga offentliga utemiljöer. E4/E20 utgör en barriär mellan Kungens kurva och Skärholmen och det finns få kopplingar dem emellan. Intill området ligger Gömmarens naturreservat men det saknas grönska och gröna platser i Kungens kurva.

År 2007 fick Spacescape tillsammans med AIX i uppdrag att ta fram en framtidsvision och en strukturplan för en tänkbar utveckling av Kungens Kurva. Konceptet bestod i att omvandla befintliga vägar och stora parkeringsytor till gröna boulevarder för alla trafikslag med entré och shoppingstråk längs fasaderna, skapa nya parktorg för fler gröna platser i området, välintegrerade parkgator som kopplar ihop Kungens kurva med omgivande grönområden samt blandande storkvarter med olika tematiska målpunkter och mötesplatser.

Ett sammanhängande Huddinge

Publicerad den

Spacescape har tagit fram underlag till Huddinge kommuns arbete med en revidering av översiktsplanen. Syftet var att bistå med arbetet att uppnå jämlika livsvillkor i kommunens olika delar och en sammanhängande kommun, såväl rumsligt som socialt. Uppdraget innefattade en kartläggning av kommunens tillgång till olika typer av samhällsservice och mötesplatser. Socioekonomiska skillnader och blandning mellan olika grupper kartlades också för kommunens olika delar. Vidare genomfördes analyser av kommunens rumsliga struktur för att identifiera såväl befintliga stråk och platser med särskilt goda förutsättningar att bidra till en sammanhängande kommun som behov av stärkta rumsliga samband. Utifrån resultaten från kartläggningen och analyserna togs förslag på övergripande stadsbyggnadsåtgärder och rekommendationer fram i relation till kommunens planerade infrastruktur-, och bebyggelseutveckling. Slutsatser och rekommendationer summerades och illustrerades i en strukturbild med avsikten att ge avtryck i såväl ställningstaganden som i markanvändningskartan i den reviderade översiktsplanen.

Observera att rapporten inte är politiskt beslutad utan ett planeringsunderlag till översiktsplanen.

Hälsovägen gångflödesanalys

Publicerad den

Som en del av den planerade stadsutvecklingen i Flemingsberg har en detaljplan för Hälsovägen antagits med syftet att skapa en innehållsrik stadsgata med lokaler i gatuplan. För planeringen och programmeringen av dessa lokaler görs en fördjupning av den kommersiella strategi som tidigare tagits fram.

Utifrån den förväntade utvecklingen av bostäder, arbetsplatser och nya studenter i Flemingsberg genomförs gångflödesprognoser för 2022, 2025 och 2030 som ligger till grund för en kategorisering av lägespotential för lokaler för den planerade bebyggelsen. En marknadsanalys genomförs också med syfte att uppskatta det framtida behovet av olika typer av lokaler. Baserat på analyserna ges rekommendationer om lämpliga lägen, storlekar och innehåll för de framtida lokalerna längs Hälsovägen.

Strategiplaner för stationsnära lägen

Publicerad den

Spacescape har i Huddinge kommuns arbete med att ta fram en ny översiktsplan anlitats för att fördjupa kunskapen och förståelsen för förtätningspotentialen i sex av Huddinges stadskärnor.

Spacescape har i denna utredning analyserat förtätningspotentialen i stadskärnorna Vårby gård, Trångsund, Skogås, Stuvsta, Segeltorp och Huddinge C samt tagit fram platsspecifika stadsbyggnadsstrategier för dessa stadskärnor. Konsekvensanalys av dessa föreslagna stadsbyggnadsstrategier har också genomförts.

Med stadsbyggnadsanalyserna som grund kunde Spacescape tillsammans med Huddinge kommun ta fram förslag till strategiplaner till översiktsplanens samrådsförslag. Strategiplanerna bygger på de stadsbyggnadsanalyser som presenterats och är tänkta att ge en översiktlig målbild för kärnornas utveckling.