Kommersiell service i Steninge och Stångebro

Publicerad den

Områdena Steninge och Stångebro är Linköpings kommuns största utbyggnadsområden under de närmsta decennierna. Båda områdena ingår i kommunens arbete med att utvidga innerstaden. Att skapa bra förutsättningar för kommersiell service är en viktig del för att uppnå målen med områdenas utveckling. Spacescape har, i samarbete med Evidens, utrett förutsättningarna för kommersiell service samt tagit fram strategier för det kommande planarbetet.

Trender och data över nuläge studeras för att kartlägga de marknadsmässiga förutsättningarna. Rumsliga analyser av bland annat täthet, stråk och kluster används för att kartlägga stadsbyggnadsförutsättningar. Baserat på analyserna tas en modell fram för att beräkna hur många kvadratmeter kommersiell service som kan tillkomma i områdena, uppdelat i kategorierna dagligvaror, sällanköp, restaurang och övrig kommersiell service. Även längdmeter aktiv fasad, det vill säga fasader med kommersiella verksamheter i bottenvåningarna, beräknas. Som underlag till modellen analyseras även förutsättningar för nya kontor.

Linköping trafiknätsanalys

Publicerad den

Syftet med trafiknätsanalysen var att undersöka och ge förslag på hur trafiknätet kan utformas för att uppnå den politiska inriktningen om mer och bättre innerstad samt lägre andel biltrafik. Med dessa två inriktningar till grund har trafiknätsanalysen resulterat i en omfattande nulägesanalys, strategier och förslag på nya huvudnät för gång, cykel, buss och bil, inklusive konkreta åtgärder på kort och lång sikt.

I föreslagen huvudstrategi betonas vikten av att både ge och ta för att åstadkomma effekter i den riktning som politikerna enats om vad gäller ökad stadskvalitet och förändrad färdmedelsfördelning. På en nätnivå föreslås bilnätet flyttas längre ut samtidigt som gatuåtgärder för att minska biltrafikens framkomlighet längs innerstadens huvudgator. Typåtgärder på gatu- och korsningsnivå som föreslås är framför allt minskat utrymme för biltrafik i sektion, minskad prioritet för biltrafik i korsningar, nya kopplingar för gång och cykel, nya och mer tillgängliga hållplatser och mer yteffektiv grönska.

Linköpings stadskärna kan växa!

Publicerad den

Med nya infrastruktursatsningar får Linköping ett nytt strategiskt läge i en expansiv utvecklingsregion. Staden vill i samband med detta utvidga den täta stadskärnan med utvecklingsområdet Kallerstad. Målet är att Kallerstad ska bidra till stadens attraktionskraft för invånare och företag.
Med hjälp av avancerade GIS-analyser studeras hur stadsstrukturen i Linköpings nuvarande stadskärna fungerar. Strategier för den framtida utvecklingen tas fram och en planskiss utarbetas. Genom att analysera planskissens struktur kan projektens mål följas upp. Arbetet visar att med rätt strategier som tar tillvara stadens befintliga värden och skapar nya kvalitativa stadsmiljöer, kan Linköping utvecklas till en attraktiv och hållbar stad.
Spacescapes studie ligger till grund för den fördjupade översiktsplanen för Kallerstad och var också ett viktigt underlag för en senare arkitekttävling för området.