Smörkajen

Publicerad den

Smörkajen är en avgränsad del av Nyhamnen som består av Ångbåtsbron, gamla Ångfärjekajen och del av Skeppsbron i Malmö. Staden äger större delen av marken, som består av asfalterade ytor och kajkanter, vilket ger goda förutsättningar att styra utvecklingen med inriktning på hållbarhet i ett längre perspektiv. Området har ett attraktivt läge, genom närheten till havet och till Malmö Centralstation.

Smörkajens arbetsgrupp har under 2018 arbetat med att ta fram värden som ligger till grund för ett gemensamt synsätt inom staden, som samtidigt hanterar Smörkajens utmaningar. Spacescape har agerat moderator och workshopledare under processen.

De formulerade värdena är utgångspunkt för att genomföra idéer, evenemang och temporära aktiviteter som leder till en långsiktigt hållbar utveckling av området. Värdena är : Värme för alla, Urban känsla, Möte med havet och Hållbart vardagsliv.

Spacescape har även fungerat som analysstöd och tagit fram illustrationer som beskriver de olika värdena på Smörkajen.

Nyhamnen plananalys

Publicerad den

Kommunstyrelsen gav den 27 maj 2014 stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja arbetet med Översiktsplan för Nyhamnen. Det är inte ofta en stad ges så utmärkta möjligheter att utvidga och vidareutveckla sin stadskärna i ett så attraktivt och havsnära läge. Översiktsplanen för Nyhamnen bygger vidare på den kommuntäckande översiktsplanens inriktning, att stärka Malmös roll i regionen och att skapa förutsättningar för en närmare, tätare, grönare och mer funktionsblandad stad.

Syftet med rapporten var att utreda i vilken mån Översiktsplan för Nyhamnen skapar täthet, konnektivitet i gatunätet, potential för urban service samt tillgång och närhet till grönområden. Syftet var även att testa utfallet av alternativa exploateringsgrader och kopplingar inom planområdet.

Stadsbyggnadsanalys av Kirseberg

Publicerad den

Malmö stad vill utveckla stadsdelen Kirseberg så att den hänger bättre samman med den centrala staden. Man vill också utveckla mötesplatser där olika samhällsgrupper får plats, skapa en attraktiv grönstruktur och en tätare stadsdel med bättre serviceunderlag.
Spacescape genomförde en nulägesanalys av hela centrala Malmö för att förstå Kirsebergs läge i staden. Kommunens planer analyserades också utifrån deras möjligheter om att uppfylla målen om integration, täthet och grönska.
Utifrån analysresultaten utvecklades planen i samarbete med kommunens tjänstemän. Fokus låg på att skapa nya kopplingar där de verkligen gör skillnad och att placera mötesplatser där stadsstrukturen skapar förutsättningar för dessa. Den nya skissen har goda förutsättningar för att uppnå målen om en socialt hållbar stadsdel.