Oslo Solar

Publicerad den

Leonard Design Architects arbetar med projektet Oslo Solar, som ligger precis norr om stadens centralstation vid Vaterlandsparken. Spacescape har genomfört en gångflödesanalys som dels hade syftet att beskriva gångflöden på platsen idag, och dels göra en bedömning av framtida gångflöden i ett scenario där projektet Oslo Solar och även flera närliggande projekt har realiserats.

Flödena kring Oslo Solar idag karakteriseras av att olika stråk skiljer sig mycket från varandra. Flödena genom parken och Stenersgata och kopplingen mot Sonja Henies plass är genomgående låga, med en trygghetsproblematik som följd. Flödena på Brugata är genomgående relativt höga och det är tydligt att, trots Lilletorgets rumsligt goda förutsättningar för att vara en viktig vägvalspunkt, fyller torget den funktionen i liten utsträckning.

Prognostiseringen visar att de högsta flödena fortsatt finns på Brugata, där dagens höga flöde och en utvecklad Grunerius handelsplats är förklaringen. De generellt ökade flödena i området gör att Lilletorget får en tydligare funktion som vägvalsnod och Sonia Henies plass blir betydligt mer välbesökt.

Bispevika gångflödesprognos

Publicerad den

Oslo S Utvikling (OSU) arbetar med att planera och utveckla stadsdelen Bispevika i centrala Oslo. Spacescape har tagit fram en gångflödesprognos som underlag till den Bygulvsplan för området som A-Lab har fått uppdraget att skapa.

Med utgångspunkt i den senaste stadsbyggnadsforskningen från Chalmers har Spacescape utvecklat en prognosmodell som baseras på en attraction betweenness-analys som tar hänsyn till gatunätets struktur, befolkningstäthet och besöksstatistik till lokala målpunkter. Prognosresultatet korrelerar till cirka 70 procent med uppmätta gångflöden i centrala Oslo.

Förutom gångflödesprognosen har Spacescape tagit fram prognostiserade siffror för hur gångflödena varierar över året, hur användningen av platser varierar över dygnet och sammansättningen av besökare till lokala platser.

Värdering av Filipstad

Publicerad den

I samband med planeringen av stadsdelen Filipstad efterfrågade Oslo kommun en analys av hur en planerad överdäckning påverkar bostadspriser, kontorshyror och fastighetsvärden i stadsdelen.

För att svara på detta byggde Spacescape upp en GIS-modell för Oslo (inom Ring 3) för att sammanställa hypotetiska stadskvaliteter som påverkar bostadspriser och kontorshyror. Med hjälp av en sammanställning av befintliga bostadsprisdata och genomsnittliga kontorshyror inom 20 kontorsområden i Oslo undersöktes statistiska samband med olika faktorer i stadsmiljön.

Utifrån modellens givna faktorer gjordes sedan en bedömning av skillnader i stadskvalitet med och utan överdäckning i stadsdelen.

Cykelstrategi för Oslo

Publicerad den
  1. Spacescape har varit konsult i Oslo kommunes arbete med att ta fram en cykelstrategi. Uppdraget inleddes med en grundlig undersökning av Oslos cyklister i form av resvaneundersökning, observationer, attitydundersökning och fokusgruppintervjuer.

För att ytterligare öka kunskapen om Oslo som cykelstad genomfördes en analys av Oslos cykelnät. Faktorer som framkomlighet, trygghet, målpunkter och täthet analyserades och visade bland annat att Oslos cykelnät är väldigt glest och har låg framkomlighet och trygghet. Med grund i kunskaperna om cyklisterna och cykelnätet kunde därefter både en utvärdering av den tidigare strategin göras, och en ny strategi formuleras.

Oslo cykelstrategi ska gälla för perioden 2015-2025 och huvudmålet är att Oslo skall bli en bättre cykelstad för alla. Andelen cykelresor ska öka till 16 %, och oslobornas nöjdhet med Oslo som cykelstad ska öka markant.