Social konsekvensanalys av Västerport

Publicerad den

På uppdrag av Varbergs kommun har Spacescape genomfört en social konsekvensanalys av området Västerport som är en helt ny stadsdel i Varberg. Syftet är att utvärdera sociala konsekvenser av den planerade bebyggelseutvecklingen i etapp 1-4 av Västerport och identifiera utvecklingsbehov på kort, mellanlång och lång sikt. Analysen visar att Västerport etapp 1-4 till stor del uppfyller ambitionen att utveckla ett myllrande, levande och blandat område som förstärker kopplingen mellan staden och havet. Men i analysens slutsatser framgår också brister som är viktiga att ta med sig i det vidare planarbetet. För att utveckla Västerport till en stadsdel för alla rekommenderas, bland annat, en ny grundskola, att förskolegårdar planeras så att de uppfyller krav på storlek och utformning samt att fler offentliga gröna friytor tillskapas i de norra delarna av Västerport. Det är också viktigt att tydliggöra de offentliga platsernas roll och att en stor del av bostadsutbudet görs tillgängligt genom hyresrätter med rimliga hyresnivåer.

Förtätningsstrategi för Varbergs tätort

Publicerad den

Förtätningsstrategin är en konkretisering av kommunens översiktsplan och bebyggelsestrategi. Den ska fungera som ett vägledande dokument för var förtätning bör prioriteras i Varbergs tätort och för principer kring hur den kan bidra till en mer mervärdesskapande stadsutveckling.

En GIS-baserad analysmodell som analyserar drivkrafter och begränsningar för förtätning ligger till grund för strategin, vars huvuddrag innebär att tillkommande bebyggelse bör prioriteras inom 3 km från stadens mitt. Identifierade utbyggnadsområden har sedan analyserats utifrån dess mervärdespotential, genomförbarhet och bostadsvolym. Några av dessa föreslås att prioriteras i fyra delstrategier som totalt inrymmer 5 700 bostäder:

1. Utveckla Västerport till blandstad
2. Omvandla vägbarriärer till stadslivsstråk
3. Förtäta nära lokala torg
4. Central omvandling till stadskvarter

Utredningen ligger till grund för den förtätningsstrategi för Varbergs tätort som blev antagen av kommunfullmäktige i december 2017.

Platser vid havet

Publicerad den

Ett unikt läge mellan havet och Varbergs attraktiva stadskärna frigörs när industrihamnen flyttar och järnvägsspåren grävs ner. Kommunen planerar för en levande, välkomnande och attraktiv stadsdel med cirka 2 500 bostäder.
Det parallella uppdraget genomfördes i nära samarbete med Okidoki arkitekter och Sydväst arkitektur och landskap. Genom teamets breda kompetens skapas ett enkelt och genomförbart förslag, som samtidigt stärker Varbergs identitet och tillför nya platskvaliteter till staden.
Fokus i förslaget handlar om att utveckla tydliga och varierande platser i stadsdelen: en mångfald av mötesplatser som varierar från ett vardagsrum för hela Varberg till kvartersgemensamma gröna gårdar.
Analyser av täthet, tillgänglighet, grönstruktur och handelsstråkspotential ger kunskap om hur platsernas läge i staden samverkar med deras olika identitet. Stor vikt läggs vid att skapa en struktur som gör den nya stadsdelen till en tydlig del av nuvarande Varberg. En finskalig fastighetsstruktur bidrar till en levande och varierad arkitektur.