Barkarby sociotopkarta

Publicerad den

Spacescape har på uppdrag av Järfälla kommun genomfört en sociotopkartering i Barkarbystaden, Kyrkbyn och Tingsbyn som syftar till att undersöka hur invånarna nyttjar och upplever de offentligt tillgängliga friytorna i området, samt att utifrån detta föreslagit förbättringsåtgärder ur ett socialt perspektiv. Genom att använda sociotopkarteringsmetodiken, utvecklad av Stockholms stad, har offentligt tillgängliga friytor med sociala värden i Barkarbystaden, Kyrkbyn och Tingsbyn kartlagts och klassificerats.

I sociotopkartan summeras resultaten från brukarvärderingen (digital dialog, intervjuer och gåturer med olika målgrupper) och expertvärderingen i en digital kartläggning. Här kan expertvärderingen ses som en kvalitetssäkring i bedömningen av rimligheten i brukarnas värdering av olika platser. Kateringen redovisas också fördelat på olika åldergrupper bland användare i Järfälla.

Totalt kartlades 24 sociotopytor och 22 olika sociala värden i Barkarbystaden, Kyrkbyn och Tingsbyn tillsammans med socialt viktiga promenadstråk.

Barkarbystaden plananalys

Publicerad den

Spacescape har på uppdrag av Järfälla kommun utrett i vilken mån strukturplanerna för Barkarbystaden och Veddesta skapar täthet, konnektivitet, potential för urban service samt tillgång till offentliga platser. Resultatet användes också för att laborera med alternativa kopplingar inom programområdet, och att baserat på detta föreslå en ny huvudstruktur.

Analysen visar på en mycket hög områdesexploatering i både Barkarby och Veddesta, högre än i till exempel Kista. Motsvarande täthet återfinns i Sundbyberg och på flera platser i Stockholms innerstad, till exempel Vasastaden.

Flygfältsvägen utgör en ryggrad genom området från Barkarby station och Veddesta i sydväst till landningsbanan och naturområdet längs Igelbäcken i nordost. Det bli alltså en viktig länk mellan Veddesta och Barkarby.

Analysen av andel friyta visar att Veddesta uppnår UN Habitats rekommendation om minst 15 procent offentliga platser. De centrala delarna kring stora torget i Barkarby uppnår dock inte detta minimimått.

Friytetillgång i Veddesta

Publicerad den

Arbetet syftar till att analysera de offentliga platserna i Veddesta för att se om kommenens riktlinjer för närhet och tillgång till offentliga platser uppfylls. I Veddesta kommer tre större parker att skapas, en stadspark och två kvartersparker. Utöver dessa kommer ett antal mindre grönområden att finnas.

Analyserna visar att samtliga boende i Veddesta kommer att nå närnatur, kvarterspark och stadspark inom de uppsatta målen i Järfällas grönplan.

Mängden offentlig grönyta per boende ligger på över 9 kvadratmeter i stora delar av Veddesta. Bristen på offentliga grönytor i Barkarby småhusområde i kombination med den höga exploateringsgraden i Veddesta medför dock en brist i de sydöstra delarna. Analysen visar också att besökstrycket kommer att vara högt på den centrala kvartersparken. Besökstrycket här kommer att ligga på omkring 1 000 boende per hektar offentlig grönyta, vilket är högre än i flertalet stadsdelar i Stockholms innerstad, till exempel Gärdet, Östermalm och Hammarby sjöstad.

Gångflöden i Veddesta

Publicerad den

Veddesta kommer utvecklas till en ny stadsdel med nästan 20 000 invånare och lika många arbetsplatser. Tillsammans med den intilliggande Barkarbystaden utgör området ett av de största stadsutvecklingsprojekten i Sverige.

Spacescape har analyserat de framtida gångflödena i stadsdelen, baserat på täthet, gatunät, kollektivtrafik och viktiga målpunkter. Analysmetoden resulterar i en prognos för dygnsflöden av gående.

Utifrån prognosticerade siffror analyseras utrymmesbehovet vid kollektivtrafikuppgångar och på trottoarer i centrala lägen.
Gångflöden i staden har stor betydelse för kommersiella verksamheter och gatornas karaktär. Baserat på prognosen utvecklas en bottenvåningsstrategi, där stadsdelens gator delas in i olika lägen, från kommersiella A-lägen till lugna bostadsgator med uteplatser.

Järfälla gångplan

Publicerad den

Gångvänlighet är inte bara en fråga om trafik och hållbara transporter utan i lika hög grad en fråga om stadskvalitet och i förlängningen kommunens konkurrenskraft. Under 2017-2018 har Spacescape hjälpt Järfälla kommun med att ta fram en gångplan för 2018-2030. Planen antogs av kommunfullmäktige våren 2018.

Kommande förtätning av Järfälla ger stora möjligheter att öka gångandelen och skapa nya gatumiljöer som upplevs gångvänliga. Men för att fullt ut utnyttja denna potential finns ett behov av ett mer samlat grepp på gångvänligheten i kommunen som helhet. Inte minst för att möjliggöra en hög kontinuerlig standard i gångnätet, som underlättar för gångresor mellan och igenom såväl nya och gamla stadsdelar. Genom ett samlat grepp kan också en transparent och systematisk prioritering av åtgärder i gångnätet genomföras.

Gångplanens mål är att Järfälla 2030 ska vara en av Stockholmsregionens mest gångvänliga kommuner. Med hjälp av mätbara delmål föreslås gångandelen, nöjdheten med gångnätet och gångnätets standard följas upp vid flera tillfällen fram till 2030.

I handlingsplanen föreslås åtgärder längs 42 km av det föreslagna huvudgångnätet.

Rumslig hållbarhet

Publicerad den

Spacescape har för Järfälla kommun genomfört flera analyser av kommunens arbete med översiktsplanen, både under processens gång samt genom analys av översiktsplanens målbild. Spacescape har särskilt bidragit till översiktsplanens kapitel ”Hållbarhetsbedömning” och till kapitlet ”Utmaningar” genom att ta fram underlagsstudier, analyser och rekommendationer till kommunens projektgrupp.

Hållbarhet ligger till grund för översiktsplanens målbild. Den rumsliga hållbarheten analyserades av Spacescape med hjälp av fyra utvärderingskriterier – tillgänglighet till kapacitetsstark kollektivtrafik, tillgång till viktiga målpunkter, hushållning med obebyggd och oexploaterad mark samt balans- och närhet mellan olika typer av markanvändning. Även befolkningstäthet, rumslig integration och genhet i gatunätet samt tillgång till parker- och naturområden analyserades för att fördjupa bedömningarna.

Spacescapes analyser har varit ett viktigt stöd för kommunen i arbetet med att formulera planeringsprinciper och målbilder för det framtida Järfälla.