Umami park

Publicerad den

I Hallonbergen, i Sundbyberg, sker en utveckling av ny stadsmiljö i projektet Umami park där Spacescape har analyserat framtida gångflöden baserat på de planer som finns i och kring området. Den planerade stadsdelen innehåller bostäder, arbetsplatser samt handel och restauranger. Spacescapes analys syftade till att ta fram prognostiserade gångflöden för olika deletapper i utvecklingen av projektet ända fram till år 2028. Förutom vardagsflödet togs flöden för helgdagar och vardagskvälls flöden fram.

Enköpingsvägen GC-analys

Publicerad den

Sundbybergs stad vill göra om Enköpingsvägen till stadsgata och komplettera området med nya bostäder, lokaler för handel samt mötesplatser. Syftet är att bygga bort Enköpingsvägens barriäreffekt, och att skapa levande kopplingar mellan stadens olika delar. Förändringarna kring Enköpingsvägen är möjliga tack vare att en ny sträckning av E18 öppnade 2013.

Syftet med utredningen var att visa framtida gång- och cykelflöden i tre planscenarier för Enköpingsvägen. Syftet var även att analysera tätheten och funktionsblandningen samt hur gatunätet utvecklas.

Användningen av Kymlinge

Publicerad den

Kymlinge är ett större grönområde i Sundbybergs kommun som gränsar till tre kommuner; Stockholms stad, Sollentuna kommun och Solna stad. Vasakronan vill undersöka området för att förstå hur det används och utreder möjligheterna och förutsättningarna att bygga i anslutning till den anlagda tunnelbanestationen i Norra Kymlinge.
Syftet med denna studie var därför att kartlägga Kymlinge för att kunna dra slutsatser om hur löpslingor, gångvägar och platser i Norra Kymlinge befolkas idag, i relation till omgivningen. För att identifiera detta observerades gång- och cykelflöden samt vistelser under två vardagar och två helgdagar, mellan kl 8.00-20.00 i februari, april och maj (2017).
I relation till Ärvinge ängar och Igelbäckens naturreservat är det genomgående mycket låga flöden i Norra Kymlinge. Inom Vasakronans områdesgräns passerar som mest 60 personer/timmen längs löpslingan Ursvik Extreme. De vistelseytor som låg i eller i direkt anslutning till Norra Kymlinge användes i lägst utsträckning, sett till hela analysområdet.

Barnkonsekvensanalys av Västra Ursvik

Publicerad den

Spacescape anlitades av Stadsbyggnads- och miljö-förvaltningen i Sundbybergs stad för att utifrån ett barnperspektiv analysera friytor i planförslaget för västra Ursvik. Analyserna bestod av fyra grupper: referensstudie, tillgång till friområde, barnkonsekvensanalys och gårdsstudier.

Referensstudien jämförde planen med utvalda moderna stadsbyggnadsprojekt samt befintliga stadsmiljöer med fokus på täthet och friområden. Analyserna av tillgång till friområde visade i vilken mån planförslaget nådde upp till den gemensamt framtagna målbilden. I barnkonsekvensanalysen jämfördes och analyserades planen utifrån riktlinjer från Sundbyberg och andra kommuner, andra organisationer och samtida stadsbyggnadsforskning. Gårdsstudien innehöll analys av bostadsgårdarnas användbarhet, gårdsfunktioner samt kvartersutformning.