Sociala värden i Täbys grönområden

Publicerad den

I samband med att grönplanen för Täby kommun ska uppdateras har en tidig dialog genomförts för att samla in kommuninvånarnas perspektiv på grönområden och parker. Dialogen pågick under 2018 och 1025 enkätsvar från webben samlades in parallellt med att sex fokusgrupper med boende, verksamma och organisationer genomfördes.

Täbybornas favoritplatser beskrivs i högst utsträckning med kvaliteterna naturupplevelse, djur och växter, promenader och tyst och lugnt. Både större grönområden, vandringsleder, strandpromenader och mindre centrala parker är populära. Majoriteten 84 % går eller cyklar till sina favoritplatser och 15 % tar bilen. 45 % i enkäten angav att de har mindre än 5 minuters avstånd till favoritplatsen från hemmet.

De mest efterfrågade åtgärderna var bättre belysning, bättre för sport och friluftsliv och fler sittplatser. Vissa upplever att mörka områden är ett hinder för att använda platser i närmiljön idag. Deltagarna i dialogen vill också se bättre skyltning, bättre kopplingar och vinterväghållning för gående och cyklister samt att strandpromenader och grönområden bevaras och säkras för framtiden.

Dialoger om Täby kyrkby centrum

Publicerad den

I samband med uppstarten av ett planprogram för Täby Kyrkby centrum tillfrågades Spacescape att agera processtöd i genomförandet av en visionsdialog. Målet var att i ett tidigt skede bygga en bred kunskap kring behov och önskemål från boende, företagare och fastighetsägare.

Dialogarbetet genomfördes i form av webbdialog, öppna husträffar, frukostmöten, elevträffar och intervjuer med förskolepedagoger. I uppföljande dialogworkshops togs framtidsscenarier för Täby Kyrkby centrum fram. Deltagarna fick formulera möjligheter och farhågor för respektive scenario och själva bygga ett eget alternativ med klossar. De viktigaste fem punkterna som deltagarna gav som medskick inför vidare arbete med planprogram var:

1. Önskan om ett trevligare centrum med utökad service, bostäder och mötesplatser

2. Majoriteten efterfrågar flera bostäder och variation av boendeformer

3. Stort behov av mer effektiv trafikföring och tryggare gång- och cykelnät

4. Bevara stora vistelsevärden i park och naturområden

5. Gemenskap och sammanhållning idag skapar ”bykänsla”

Tyck till om kollektivtrafiken i Täby

Publicerad den

Trafikenheten på Täby kommun, med stöd från Trafikförvaltningen i Stockholms län, kommer under 2017 att ta fram en kollektivtrafikplan för att ställa om till ett mer långsiktigt hållbart trafiksystem. I samband med detta har Spacescape genomfört en webbdialog för att samla in synpunkter från de som bor, arbetar eller går i skolan i Täby. Under fyra veckor i mars 2017 inkom 529 svar.

Hög turtäthet, tidseffektivt och nära till hållplatsen är kvaliteter som främst karaktäriserar de bästa platserna i Täby kommuns kollektivtrafik. Täby centrum och Roslags-Näsby fick flest markeringar som bra platser. De uppskattas främst som knutpunkter mellan olika kollektivtrafikslag med hög turtäthet och tidseffektivitet.

De svarande i enkäten efterfrågar främst högre turtäthet, fler direktlinjer och nya kopplingar både inom Täby och till andra kommuner och målpunkter. Täby centrum och bussterminal tillsammans med Täby kyrkby och Ullna strand fick flest platsmarkeringar med förslag om förbättringar. Där efterfrågas främst högre turtäthet och bättre kopplingar.

Bästa Täby!

Publicerad den

Inom ramen för arbetet med en fördjupad översiktsplan för Täby stadskärna fick Spacescape i uppdrag att föra en tidig dialog. Upplägget bestod dels av en webbenkät för en bredare insamling av synpunkter och dels fem fysiska möten med olika aktörer såsom skolelever, boende, föreningar, fastighetsägare, företagare, exploatörer och politiker i kommunen.
Enkäten resulterade i totalt 716 platsbeskrivningar varav 504 handlade om platser som respondenterna ville se utvecklas. 89 procent av de som svarade på enkäten beskrev sig som boende i Täby och majoriteten vill se att stadskärnan blir mer trafiksäker, får fler bostäder, butiker, service och bättre kopplingar för cykelister och gående. Kvaliteter som uppskattas i högst utsträckning är naturupplevelse, folkliv och lugn och ro.
Slutsatser från dialogen är att Täbyborna vill se att flera trafikfarliga vägar görs om till stadsgator kantade med bostäder, småskalig service och förbättrade kopplingar för gång och cykel. En majoritet vill även se nya bostäder i befintliga verksamhetsområden, minskade barriäreffekter av E18 och Roslagsbanan samt ett stärkt grönt stråk.

Framtidsscenarier för Täby stadskärna

Publicerad den

Som underlag till planarbetet i den regionala stadskärnan Täby centrum har Täby kommun engagerat Spacescape för att studera Täbys stadsutvecklingspotential.

Spacescape genomförde workshops och inspirationsseminarier om Täby stadskärna och utformade och illustrerade två förtätningsscenarier för stadskärnan, ”Förvandla” och ”Komplettera”. Spacescape analyserade också stadskvaliteter och betalningsviljan i de två scenarierna samt utformade rekommendationer för framtida stadsutveckling.

Analys av samtliga stadskvalitetsvariabler pekar entydigt på att scenario Förvandla skapar en större attraktivitet och därmed en högre betalningsvilja än scenario Komplettera. Scenarierna gav en bild av hur länge marken räcker för utbyggnad beroende på vilken utbyggnadsstrategi kommunen väljer att anamma.