Framtiden för parkering och nya bostäder

Publicerad den

Sveriges städer växer. I takt med att konkurrensen om marken ökar och markvärdena stiger behöver vi fatta kloka beslut för att minska negativa effekter som ökad trängsel och försämrad framkomlighet för att istället skapa en god stadsmiljö. Samtidigt finns ett bostadsförsörjningsbehov som behöver tillfredsställas och som påverkas av de beslut som fattas kring parkering. Modeller för parkeringsnormer håller på att förändras i dagsläget och de skiljer sig åt mellan svenska kommuner. Det finns inga krav i lagstiftningen på att kommunerna måste använda sig av parkeringsnormer. Hur parkering regleras är i många avseenden upp tillkommunerna. Idag finns det mer parkeringsyta än boyta i Sverige och parkeringskrav kan öka byggkostnader för nyproduktion av bostäder med 15 procent. Denna rapport visar bland annat att det som påverkar behovet och efterfrågan av parkeringsplatser är: utbudet av alternativ till egen bil, prissättningen av parkering samt närhet till kollektivtrafik och samhällsservice.

Habo centrum planprogram

Publicerad den

Spacescape har på uppdrag av Habo kommun tagit fram ett planprogram för Habo centrum med syfte att redovisa en målbild för hur ett framtida centrum kan se ut och fungera samt presentera en strategi för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av centrum.
Habo centrum ska bli en mer levande plats – en välkomnande, trygg och tillgänglig mötesplats som fungerar som vardagsrum för både Habobor och besökare. I planprogrammet presenteras ett förslag som bygger vidare på Habos karaktär. Ny bebyggelse berikar centrum och stärker det lokala marknadsunderlaget för verksamheter i Habo centrum. Bebyggelsen ramar in och lokaler i bottenvåningarna samt bostadsentréer aktiverar Habo centrums olika platser och stråk.
Genom att effektivisera angöringen och markanvändningen kring stationen kan nya bostäder tillsammans med nya mötesplatser skapa en tryggare, tydligare och mer välkomnande entré till Habo centrum. Med ett mer attraktivt resecentrum är också förhoppningen att göra det mer tilltalande att resa hållbart, både lokalt och inom regionen.

Framtidsgator för mer aktivt resande

Publicerad den

På uppdrag av Trafikverket har Spacescape tagit fram en projektplan för konceptutveckling av Framtidsgatan, ett projekt som innebär temporär ombyggnad av gatumiljöer. Framtidsgatan är en testbed för att omvandla trafikmiljöer kring skolor och förskolor till rum för stadsliv, fysisk aktivitet, lek, lärande, experiment och ny teknik. Projektet syftar till att driva en förändring mot en säkrare och tryggare gatumiljö, samtidigt som det främjar aktivt resande och hållbara färdsätt. Just kring skolor är frågan om utrymme extra betydelsefull och diskussionen om barns utemiljöer i växande städer blir allt viktigare.
På gatorna kan nya lösningar för teknik, mobilitet och klimatfrågor, som exempelvis dagvattenhantering, testas och utvärderas. I konceptet ingår att ombyggnationen är lätt och kan göras på en eller ett par dagar och innebär en temporär ombyggnad som kan permanentas om den fungerar väl. Med hjälp av den gemensamma digitala dialogplattformen Placetoplan kan Framtidsgatan utvecklas och utvärderas kontinuerligt och nya funktioner och tester kan läggas till i dialog med skola och närboende.

Lägesindikatorer för hållbara resvanor

Publicerad den

För att aktivera stadsplanering som ett medel för ökad andel hållbara transporter har Göteborgsregionen med följande studie velat utveckla modeller som kan användas för att skatta resvanor och bilinnehav i nya planområden. Modellerna kan även kopplas till livscykelanalyser som beräknar CO2-utsläpp från vardagliga transporter i ett område.

Totalt har sju lägesindikatorer och en socioekonomisk kontrollvariabel (medianinkomst) identifierats som särskilt betydelsefulla i studien Summerat befäster resultatet tidigare forskning om hur stadsbyggandet påverkar trafikalstring och färdmedelsval.

Summerat visar studien på stor användningspotential när det kommer till övergripande utbyggnadsanalyser eller analyser av hur olika kollektivtrafiksatsningar kan tänkas påverka färdmedelsval inom regionen. I takt med att geografiskt mer detaljerad resvanedata blir tillgänglig skulle också mer precisa lägesindikatorer kunna utvecklas.

Oslo Solar

Publicerad den

Leonard Design Architects arbetar med projektet Oslo Solar, som ligger precis norr om stadens centralstation vid Vaterlandsparken. Spacescape har genomfört en gångflödesanalys som dels hade syftet att beskriva gångflöden på platsen idag, och dels göra en bedömning av framtida gångflöden i ett scenario där projektet Oslo Solar och även flera närliggande projekt har realiserats.

Flödena kring Oslo Solar idag karakteriseras av att olika stråk skiljer sig mycket från varandra. Flödena genom parken och Stenersgata och kopplingen mot Sonja Henies plass är genomgående låga, med en trygghetsproblematik som följd. Flödena på Brugata är genomgående relativt höga och det är tydligt att, trots Lilletorgets rumsligt goda förutsättningar för att vara en viktig vägvalspunkt, fyller torget den funktionen i liten utsträckning.

Prognostiseringen visar att de högsta flödena fortsatt finns på Brugata, där dagens höga flöde och en utvecklad Grunerius handelsplats är förklaringen. De generellt ökade flödena i området gör att Lilletorget får en tydligare funktion som vägvalsnod och Sonia Henies plass blir betydligt mer välbesökt.

Gångflöden i Veddesta

Publicerad den

Veddesta kommer utvecklas till en ny stadsdel med nästan 20 000 invånare och lika många arbetsplatser. Tillsammans med den intilliggande Barkarbystaden utgör området ett av de största stadsutvecklingsprojekten i Sverige.

Spacescape har analyserat de framtida gångflödena i stadsdelen, baserat på täthet, gatunät, kollektivtrafik och viktiga målpunkter. Analysmetoden resulterar i en prognos för dygnsflöden av gående.

Utifrån prognosticerade siffror analyseras utrymmesbehovet vid kollektivtrafikuppgångar och på trottoarer i centrala lägen.
Gångflöden i staden har stor betydelse för kommersiella verksamheter och gatornas karaktär. Baserat på prognosen utvecklas en bottenvåningsstrategi, där stadsdelens gator delas in i olika lägen, från kommersiella A-lägen till lugna bostadsgator med uteplatser.

Trelleborgs stads- och hamnutveckling

Publicerad den

Hamnens läge flyttar österut i Trelleborg vilket möjliggör stadsutveckling för minst 4 000 bostäder, lokal service, arbetsplatser och tillgång till vattnet. Trelleborgs kommun och Trafikverket efterfrågade en utredning av konsekvenser, kostnad och möjligheter för hållbar stadsutveckling.

Utredningens kärna var att balansera tillfart till hamnen för transporter och Trelleborgs stadsutveckling inom projektet Sjöstaden. Ingångsvärdena i förslaget innebär att en västlig infart byggs runt en bred boulevard, Travemündeallén, som kan hantera både lokal-, genomfarts- och hamntrafik. I och med en sådan lösning har också korsningar över studerats både planskilt och i plan.

Bispevika gångflödesprognos

Publicerad den

Oslo S Utvikling (OSU) arbetar med att planera och utveckla stadsdelen Bispevika i centrala Oslo. Spacescape har tagit fram en gångflödesprognos som underlag till den Bygulvsplan för området som A-Lab har fått uppdraget att skapa.

Med utgångspunkt i den senaste stadsbyggnadsforskningen från Chalmers har Spacescape utvecklat en prognosmodell som baseras på en attraction betweenness-analys som tar hänsyn till gatunätets struktur, befolkningstäthet och besöksstatistik till lokala målpunkter. Prognosresultatet korrelerar till cirka 70 procent med uppmätta gångflöden i centrala Oslo.

Förutom gångflödesprognosen har Spacescape tagit fram prognostiserade siffror för hur gångflödena varierar över året, hur användningen av platser varierar över dygnet och sammansättningen av besökare till lokala platser.

Sollentunas översiktsplan

Publicerad den

Sollentunas förutsättningar har förändrats. Därför inleddes arbetet med ny översiktsplan. Kommunen möter t.ex. en större befolkningsökning än vad som tidigare prognostiserats samtidigt som utmaningarna för en ekologiskt och socialt hållbar utveckling blivit allt tydligare. Mer fokus ligger på hur kommunen ska förbättra våra vatten och utveckla grönytor i bebyggelsen.

Spacescape har under lång tid bidragit med strategiska utredningar till kommunen, av bostadspotential och grönstruktur. Under 2018 var vi redaktör för den nya översiktsplanen, skrev och bearbetade alla texter i planen samt producerade allt kartmaterial. Deltagandet i en stor mängd möten och workshops gjorde också att materialet togs fram i dialog med samtliga förvaltningar i kommunen. Samrådsförslag till ny översiktsplan publicerades hösten 2018.

Här kan du läsa hela översiktsplanen.

Umami park

Publicerad den

I Hallonbergen, i Sundbyberg, sker en utveckling av ny stadsmiljö i projektet Umami park där Spacescape har analyserat framtida gångflöden baserat på de planer som finns i och kring området. Den planerade stadsdelen innehåller bostäder, arbetsplatser samt handel och restauranger. Spacescapes analys syftade till att ta fram prognostiserade gångflöden för olika deletapper i utvecklingen av projektet ända fram till år 2028. Förutom vardagsflödet togs flöden för helgdagar och vardagskvälls flöden fram.