Sollentunas översiktsplan

Publicerad den

Sollentunas förutsättningar har förändrats. Därför inleddes arbetet med ny översiktsplan. Kommunen möter t.ex. en större befolkningsökning än vad som tidigare prognostiserats samtidigt som utmaningarna för en ekologiskt och socialt hållbar utveckling blivit allt tydligare. Mer fokus ligger på hur kommunen ska förbättra våra vatten och utveckla grönytor i bebyggelsen.

Spacescape har under lång tid bidragit med strategiska utredningar till kommunen, av bostadspotential och grönstruktur. Under 2018 var vi redaktör för den nya översiktsplanen, skrev och bearbetade alla texter i planen samt producerade allt kartmaterial. Deltagandet i en stor mängd möten och workshops gjorde också att materialet togs fram i dialog med samtliga förvaltningar i kommunen. Samrådsförslag till ny översiktsplan publicerades hösten 2018.

Här kan du läsa hela översiktsplanen.

Bilinnehavsanalys

Publicerad den

Väsjön planeras som en ny del av Sollentuna. I planeringsarbetet av de två delområdena Väsjö torg och Södra Väsjön har Spacescape analyserat framtida bilinnehav. Metoden som har använts har Spacecape tagit fram tillsammans med Evidens och M4 Traffic, på uppdrag av Trafikkontoret i Stockholms stad, i en tidigare analys av resvanor och bilinnehav i Stockholmsregionen. Syftet med studien var att ta fram ett verktyg bestående av lättanvända planindikatorer för bil innehav och trafikalstring, det vill säga antal resor med bil, kollektivtrafik, cykel och gång. I studien visades bland annat en modell med hög förklaringsgrad (88 %) för bilinnehav.

Resultatet i denna rapport, som är en applicering av ovan beskrivna analysverktyg, presenteras som en matris över bilinnehav per 1 000 hushåll baserat på olika ingångsvärden för närhet till kapacitetsstark kollektivtrafik samt parkeringsutbud.

Områdesplaner för Sollentunahem

Publicerad den

Det kommunala bostadsbolaget Sollentunahem vill ta ett större grepp vad gäller social hållbarhet, både vid förvaltning av befintliga fastigheter och vid nybyggnation. Spacescape har därför utvecklat en modell för områdesplanering som hittills har använts i tre av bolagens område.
Modellen tar ett helhetsgrepp på utvecklingen av ett område. Med hjälp av webbdialoger, workshops, NKI-undersökning och stadsrumsanalyser tas en samlad kunskapsbild av området fram. I nära samarbete med boende, aktörer i området samt Sollentunahem utvecklas en områdesplan som konkret beskriver hur området bör utvecklas. Områdesplanen innehåller bland annat en strukturplan med förslag på ny bebyggelse och nya stråk, strategier för platsidentitet och platsutveckling och strategier och lägen för kommersiella och offentliga lokaler

Social konsekvensanalys av Väsjön

Publicerad den

I samband med att 4400 bostäder tillkommer i en ny stadsdel i Sollentuna kommun har en social konsekvensanalys genomförts på programförslaget. Rapportens olika delar utgår från Citylab Actions fokusområden för en hållbar stadsplanering i planeringsskedet som var direkt kopplade till sociala konsekvenser; Bebyggelse, Kulturvärden, Funktioner, Transporter, Platser och Skolmiljöer. Utöver detta genomfördes också en analys av de olika utbyggnadsskedena med förslag på placemaking och aktiviteter för respektive etapp.

Slutsatserna från analysen visar på att stadsdelen uppnår flera kommunala och regionala mål, bl.a. bidrar det till bostadsmålet för både Sollentuna och hela Stockholmsregionen. Stadsdelen kommer också att erbjuda goda boendemiljöer med nära avstånd till grönområden, torg, park och vatten. Brister som framkom var dock en låg variation i boendeformer, avsaknaden av kulturlokaler och brist på kontinuitet av entréer och fasader längs hela Edsbergs allé som hade fyllt en viktig roll i att integrera stadsdelen med omgivningen, motverka mentala gränser och skapa mer flöden och tryggare stråk mellan Edsberg och Väsjön.

Urban servicepotential i Sollentuna

Publicerad den

Syftet med utredningen är att svara på vilka stråk i kommunen som innehar potential för bärkraftig urban service i gatuplan.
I rapporten kartläggs Sollentunas befintliga utbud av urban service genom en inventering. Utbudets jämförs med den skattade potentialen som modelleras baserat på fyra faktorer som antas ha avgörande betydelse för lägespotentialen för urban sevice: Befolkningstäthet, gatunätets struktur, närhet till stora handelskluster och närhet till spårstationer. Med hjälp av analysen modelleras sedan en rad framtidsscenarier för att även kartlägga potentialen för 2030.
Resultatet redovisas som ett kommunövergripande nät för urban service som bidrar till att informera kommunen och sakägare om den reella lägespotentialen för lokaler för urban service.

Sollentuna sociotopkarta

Publicerad den

Sollentunas översiktsplan antogs 2012 och samtidigt beslutades om ett tillägg gällande grönstrukturens värden och funktioner i den bebyggda miljön. Sociotopkartan blir ett av flera underlag som tas fram till detta tillägg. Karteringen av invånarnas brukar-värden avses på så vis fungera som stöd för framtida utveckling.

I arbetet med sociotopkartan har 633 områden avgränsats och klassificerats och både en expertvärdering och brukarvärdering har genomförts. Naturresevaten ingår inte i karteringen men beskrevs positivt i dialogerna. En särskild webbenkät, ”Bästa platsen” resulterade i över 800 platsbeskrivningar. Det samlade underlaget ställdes samman i en socitopkarta med hjälp av GIS.

Sociotopkarteringen visar en tydlig brist på parkvärden i delar av kommunen samt generella önskemål om bättre belysning, sittplatser och gång- och cykelvägar. Att olika åldersgruper uppskattar olika platser framkom också tydligt.