Bostadsläget

Publicerad den

Bostäder och persontransporter utgör den största delen av hushållens utgifter samt en stor del av samhällets energianvändning och klimatpåverkan. Energikris, klimatkris och ekonomisk kris tillsammans gör att hushåll och samhällsplanerare måste göra mer medvetna hållbara val.

Bostadsläget är ett forskningsprojekt finansierat av Energimyndigheten. Målet har varit att ta fram en webbplattform som gör det möjligt för bostadssökande att hitta stadsdelar i hela Sverige som har de kvaliteter där de vill bo, samtidigt som de kan se sin sina bostads- och transportkostnader samt sin vardagliga energianvändning och klimatpåverkan. Bostadsläget möjliggör också för samhällsplanerare att analysera effekterna av nya bostadsprojekt och planer. För att beräkna hushållens kostnader och miljöpåverkan har stora mängder finskaliga data sammanställts, producerats och analyserats statistiskt, däribland socioekonomiska variabler, lägeskvaliteter, bostadspriser och resvanedata. Förklarings- och beräkningsmodeller har tagits fram för att skatta värden på stadsdelsnivå för hela Sveriges geografi. Ingångsvärden och nyckeltal möjliggör för en kontinuerligt uppdaterad analysmodell.

En betaversion av Bostadsläget finns idag i Stockholm, Göteborg och Uppsala men en rikstäckande plattform är under framtagande.

Utbyggnadsanalys av Göteborg

Publicerad den

För att uppnå det förväntade bostadsbehovet framtill 2050 behöver det byggas 120 000 bostäder i Göteborg. Med dagens antagna men ej utbyggda detaljplaner och större omvandlingsområden finns en kapacitet för 63 000 bostäder. Det innebär att ytterligare 57 000 bostäder skulle behöva byggas fram till 2050. Spacescape fick i uppdrag av Göteborgs stad att kartlägga om översiktsplanens inriktning mot förtätning av befintliga stadsdelar ger tillräcklig kapacitet för att möta bostadsbehovet fram till 2050.Analysen har avgränsats till innerstaden, mellanstaden och de tre tyngdpunkterna i ytterstaden: Hovås, Torslanda-Amhult och Kärra Centrum. Analysen visar bland annat att den framtida utbyggnadspotentialen till stor del ligger i Mellanstaden. Vid sidan av Älvstaden och de idag antagna detaljplanerna har innerstaden i utbyggnadsanalysen bara kapacitet för ytterligare 3000 bostäder. Det ska då jämföras med över 50 000bostäder i Mellanstadens flerbostadshusområden och längs nya gatustråk mellan dessa.

Värdeskapande stadsutveckling i Göteborgs fokusområden

Publicerad den

Det pågår ett omfattande bostadsbyggande i Göteborg men analyserna för större stadsområden, strukturer, kopplingar och befintliga stadsdelars möjligheter att tillskapa efterfrågade stadskvaliteter saknas ofta. På uppdrag av Framtiden tidiga skeden har Spacescape tagit fram förtätningsscenarier för fokusområdena Tynnered, Biskopsgården och Angered (Hjällbo, Hammarkullen, Angered C och Rannebergen). Syftet har varit att undersöka hur en mer värdeskapande stadsutveckling skulle kunna se ut och vilka konsekvenserna skulle bli utifrån mål om både jämlik stad och ekonomisk hållbarhet i allmännyttans satsningar.

I områdesstudierna har potential för värdeskapande stadsutveckling undersökts med hjälp av scenarioteknik. Ett ”stadskvalitetsscenario” har ställts mot ett ”bostadsscenario” för att undersöka skillnaden i förtätningspotential och möjligheter att skapa mer jämlik stad och samtidigt öka avkastningsvärdena i Framtidens fastighetsbestånd. Den fastighetsekonomiska analysen har gjorts i nära samarbete med konsultföretaget Evidens.

Indikatorer för stadskvalitet

Publicerad den

Göteborgs stads står inför ett omfattande stadsbyggande. Det handlar om både nya stadsdelar och förtätning och utveckling av befintliga stadsdelar. För detta planarbete krävs kunskap och tydliga riktlinjer för att skapa en hållbar attraktiv stad och samtidigt effektiva planprocesser.

Spacescape utgick ifrån den stora stadskvalitetsstudie som genomfördes 2016 om värdeskapande i Göteborg samt erkända forskning om socialt och miljömässigt hållbar stadsstruktur och tog fram ett antal mått som kan användas som indikatorer för stadskvalitet i stadsbyggandet.

En modell med 16 indikatorer skapades som är så enkla att de kan användas i alla former av planprojekt. Som underlag för urvalet togs analyser av Göteborgs stad fram som visar utfallet i befintliga stadsdelar. Indikatormodellen ingår i Göteborgs arkitekturprogram som det går att läsa mer och här.

Värdeskapande stadsutveckling

Publicerad den

Hur och varför skapas ekonomiska, kulturella och sociala värden när staden och regionen växer? Flera stora och små stadsutvecklingsprojekt pågår i systemviktiga lägen. Samtidigt sker en mängd förtätningsprojekt på flera platser i den redan byggda staden. Hur kan stadsutvecklingen gå i mer hållbar, robust och attraktiv riktning?
Spacescape har tillsammans med Evidens genomfört den största marknadsanalysen som någonsin gjorts av Göteborg. Studien ”Värdeskapande stadsutveckling” identifierar de lägesvariabler som förklarar skillnaden i bostadspriser, kontorshyror och handelsomsättning i Göteborgsregionen. De utvalda variablerna har kallats stadskvaliteter då de avspeglar det värden som efterfrågas på bostadsmarknaden, kontorsmarknaden och handelsmarknaden.
Rapporten Värdeskapande stadsutveckling är framför allt ett kunskapsunderlag i planeringen och ett underlag som kan fördjupas och användas i framtida stadsutveckling.

Centralstationen som mötesplats

Publicerad den

Centralstationens funktion som trafikplats, mötesplats och handelsplats är sammantvinnad. Med ökat utbyte mellan staden och stationen ökar potentialen för stadsliv i och kring stationen. Men denna situation ökar också kraven på samordning och tydlighet mellan stationens olika funktioner.

I analysen av den nuvarande Centralstationen framkommer det att byggnaden inte fullt ut förvaltar den potential som läget i staden ger. Byggnaden vänder delvis ryggen mot stora omgivade flöden. I de mest centrala delarna uppstår trängsel och de tillkommande handelslägena har hamnat i för handeln mindre attraktiva lägen.

I projektet har Spacescape även tagit fram en konceptskiss för kommande fastighetsutveckling.

 

Region City

Publicerad den

Jernhusen har en långsiktig plan för hur man vill utveckla centralstationen och RegionCity, den framtida stadsdelen kring Göteborgs centralstation. Målet är en tät funktionsblandad stad som ska utvidga Göteborgs centrum österut.

Spacescape har sedan 2012 analyserat planskisser och parallella uppdrag, och genomfört prognoser för hur stadslivet kan tänkas utvecklas fram till 2050. Spacescape har både arbetat med ett utzoomat perspektiv för att belysa lägeskvaliteter, och också kartlagt potentialen för gångflöden och trängsel inom Jernhusens fastighet.

Spacescapes analyser har resulterat i rekommendationer med bakgrund i uppsatta mål. Rekommendationerna har använts för att bearbeta framtagna planer.

Frihamnen och Backaplan

Publicerad den

Göteborg har ambitiösa mål med sin stadsutveckling i Frihamnen och Backaplan. Planerna ska bidra till att läka staden, möta vattnet och stärka stadskärnan.

Spacescape fick 2014 uppdraget att utföra målbaserade stadsstrukturanalyser i två steg och bidra med planrekommendationer. I ett första steg genomfördes stadsstrukturanalyser av planförslagen för Backaplan och Frihamnen, tillsammans med övriga planer i centrala Göteborg i ett 2030-scenario. Utifrån analysen föreslogs planbearbetningar. I början av 2015 analyserades de reviderade planerna. Den reviderade analysen visade på stora konkreta förbättringar vad gäller så väl tillgängligheten i gatunätet, minskade bebyggelseglapp och en ökad närhet till park.

Analysen av Frihamnen och Backaplan har visat på det stora värdet av att genomföra kontinuerliga plananalyser för att såväl kvalitetssäkra och förmedla stadskvaliteter i stadsbyggnadsprocessen.

Mellanstadens utbyggnadspotential

Publicerad den

Göteborgs stad har i sin översiktsplan beskrivit ett behov av utbyggnad och pekar ut Mellanstaden som ett område med potential. Spacescape har fått i uppdrag att studera utbyggnadspotentialen och beskriva lokalisering, omfattning och konsekvenser av framtida stadsbyggande. Utgångspunkter för studien har varit stadens utpekade knutpunkter och ett behov av att visualisera utbyggnadspotentialen fram till år 2050.

Två scenarier, ett HÖG och ett LÅG, har konstruerats i en GIS-modell för att beskriva variationen i utbyggnadspotentialen. Begränsningar och drivkrafter varierar i scenarierna.

Med hjälp av studien har Göteborgs stad fått en ökad kunskap om vilken utbyggnadstakt som är möjlig beroende på vilken utbyggnadsstrategi kommunen väljer att använda sig av.

Göteborgs stadslivsnät

Publicerad den

För att identifiera ett stadslivsnät som kan bidra till en mer sammanhållen stad har Spacescape tagit fram en metod och pilotstudie tillsammans med Göteborgs stad. Uppdraget har genomförts med hjälp av GIS, platsobservationer och inventering.

Modellen bygger på GIS-analyser i flera steg. Med hjälp av modellen har ett sammanhängande gatunät med potential för stadsliv identifierats. GIS-analyserna har utformats utifrån aktuell forskning inom trafikplanering och stadsbyggnad. Workshops med tjänstemän på Trafikkontoret i Göteborg har också varit en viktig källa till modellutvecklingen. För att förenkla och enkelt visualisera stadslivsstråkens kvaliteter och utvecklingsmöjligheter har kriterier för hög, måttlig och låg standard satts upp (1-3 poäng). Dessa har sedan summerats och redovisats i kartillustrationer för att klargöra de olika stadslivstråkens läges- och stadsrumskvaliteter.